Setra redovisar ökat resultat för första halvåret

Träindustriföretaget Setra redovisar för första halvåret 2017 ett rörelseresultat på 90 (76) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 2 082 (2 188) Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 57 (67) Mkr och nettoomsättningen till 1 075 (1 160) Mkr.

– Vi redovisar ett rörelseresultat för första halvåret på 90 Mkr vilket är 14 Mkr bättre än föregående år. Vi har kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Under våren har det varit störningar på fraktmarknaden och arbetskonflikt i Göteborgs hamn som har påverkat såväl leveranserna som resultatet negativt.

– Med tanke på den problematiska fraktsituationen med brist på containrar är resultatet för första halvåret acceptabelt. Framöver ser vi en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder och en positiv utveckling av trävarumarknaden både i Sverige och internationellt, säger Hannele Arvonen.

I januari 2017 slutfördes transaktionen avseende försäljning av Setras sågverk i Vimmerby. I föregående års siffror ingår verksamheten i Vimmerby samt även dotterföretaget Setra Plusshus och hyvleriverksamheten i Valbo, vilka båda avyttrades under andra kvartalet 2016.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till 96 (3) Mkr. Koncernens finansiella ställning är stark även efter att utdelning har lämnats till aktieägarna med 100 Mkr. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 126 (239) Mkr vid periodens utgång vilket motsvarar en nettoskuldsättningsgrad om 9 (18) procent.

 

Nyckeltal apr-jun (3 mån)   jan-jun (6 mån)  
  2017 2016   2017 2016
Nettoomsättning, Mkr 1 075 1 160   2 082 2 188
Rörelseresultat, Mkr 57 67   90 76
Resultat efter skatt, Mkr 43 49   66 53
Rörelsemarginal, % 5,3 5,8   4,3 3,5
Avkastning på operativt kapital, %, 12 mån       11,6 2,3
Kassaflöde, Mkr 124 45   96 3
               

 

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hannele Arvonen, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-618 19 17

Anders Marklund, CFO, telefon 08-705 03 03, mobil 070-284 47 96

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på www.setragroup.com.
 

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.

Prenumerera