Stark krona förklarar negativt kvartalsresultat

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2013 en nettoomsättning på 945 (1 065) miljoner kronor. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till -26 (-27) miljoner kronor.

– Rörelseresultatet för perioden januari-mars är i stort sett på samma nivå som första kvartalet i fjol. Vid en jämförelse mellan kvartalen är det dock värt att notera att valutakurs-utvecklingen med en kraftigt stärkt krona har påverkat årets rörelseresultat negativt med drygt 20 Mkr, säger Stefan Lundin, tillförordnad vd och CFO i Setra. De små prisuppgångar vi under perioden noterat på flera av våra viktiga exportmarknader äts upp av den för oss negativa valutakursutvecklingen.

– Vintermånaderna är en säsongsmässigt svag period för träindustrin. Det är därför glädjande att kunna konstatera att vår försäljning till svensk bygghandel trots en kall vår utvecklats tillfredställande och att vi fortsätter att stärka vår marknadsposition, säger Stefan Lundin.

– Vi har en god balans mellan produktion och försäljning och våra färdigvarulager ligger på en oförändrat låg nivå. Trots att timmerpriserna har sjunkit är dock relationen mellan råvarupris och försäljningspris på sågade trävaror fortfarande i obalans, säger Stefan Lundin.

NYCKELTAL, Mkr        januari - mars

2013              2012

________________

Nettoomsättning                 945                1 065

Rörelseresultat                    -26                 -27

Resultat efter skatt             -28                 -29

För ytterligare information, kontakta gärna:

Stefan Lundin, tillförordnad vd och CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1000 medarbetare och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Taggar:

Om oss

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Vår kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyvlade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. Vi omsätter 4,2 miljarder kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt runt sågverken och utgörs av högvalitativ svensk furu och gran. Setra har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Våra huvudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Övriga 0,5 procent ägs av drygt 1500 mindre aktieägare.