Kallelse till årsstämma i Shortcut Media AB

Shortcut Media AB (publ) kallar härmed bolagets aktieägare till årsstämma den 23 maj 2017 Kl. 15:00 i dotterbolaget Bond Street Film Stockholm ABs kontor på Ynglingagatan 15 i Stockholm.

Härmed kallas aktieägarna i Shortcut Media AB till årsstämma.

Datum          2017-05-23

Tid                Kl. 15:00

Plats             Ynglingagatan 15 (dotterbolaget Bond Street Films kontor)

Anmälan

Anmälan för deltagande på årsstämman skall ske per email till fanny.andersson@shortcutmedia.se senast 2017-05-19. Vid anmälan uppges även antalet eventuella biträden. Nya aktieägare uppmanas registrera sig senast 17 maj för att synas i aktieboken i tid till stämman.

Se förslag till dagordning och förslag till styrelse nedan.

DAGORDNING

Vid Årsstämma i Shortcut Media AB den 23 maj 2017 kl. 15:00 på dotterbolaget Bond Street Film Stockholms ABs kontor, Ynglingagatan 15, 113 47 Stockholm.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a.    Fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b.    Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c.    Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val till styrelsen och av revisor.
 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission.
 12. Övrigt


Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Stämman föreslås besluta om oförändrade arvoden till styrelsen och revisorerna. Detta innebär att 40 000 kr per extern ledamot skall utgå i arvode. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt 2 miljoner aktier.
 
Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Förslag till nya styrelseledamöter

För omval föreslås:

Anders Uhnér

Mats Jankell

Anders Brinck

Lena Torlegård

Lars Bilk

Avgående styrelseledamöter:

Christer Karlsson

Pia Berglund

För nyval föreslås:

Eva Ragnå Rosman

Jörgen Svedberg

David Stenberg

För val till suppleant föreslås:

Pernilla Berglund


Föreslagna styrelseledamöters bakgrund:

Eva Losman Ragnå arbetar som business sherpa på Madicon. Eva besitter lång erfarenhet inom bolagsledning, försäljning, marknad och förändringsarbete. Extern ledamot.

Jörgen Svedberg arbetar med Strategic Planning & Brand Development på Ehrenstråhle DDB. Styrelseordf. Adapt AB. Tidigare vice VD på NineYards. Har lång erfarenhet av varumärkesarbete, förändringsarbete, byråarbete, bolagsledning och erfarenhet som beställare av film. Extern ledamot.

David Stenberg, VD Oddway Film. Tidigare gruppchef och kundansvarig på PS Communication i Göteborg 2004-2010. Tog även plats i ledningsgruppen. Intern ledamot.

Avgående ledamöter:

Christer Karlsson har själv valt att avsäga sig sitt styrelseuppdrag till fördel för en jämnare balans mellan externa och interna ledamöter i styrelsen. Christer fortsätter att verka och fokusera på CFO-rollen i bolaget.

Pia Berglund har själv valt att avsäga sig sitt styrelseuppdrag till fördel för en jämnare balans mellan externa och interna ledamöter i styrelsen. Pia fortsätter att verka och fokusera på rollen som produktionschef i bolaget. Hon kommer även att föreslås till suppleant i styrelsen.


Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar