Kommuniké från årsstämma i Shortcut Media AB (publ) den 24 maj 2018

Shortcut Media AB (publ) avhöll årsstämma på torsdagen 24 maj.

Stämman fastställde, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, resultat- och balansräkning för bolaget samt koncernen avseende verksamhetsår 2017.

Stämman beslöt godkänna styrelsen och verkställande direktörens förslag till disposition enligt följande:

Överkursfond                                         9 130 976 SEK

Balanserat resultat                                   14 072 407 SEK

Årets resultat                                           - 171 979 SEK

Balanseras i ny räkning:                           23 031 404 SEK

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman fastslog att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant samt att arvoden till styrelsen och revisorerna förblir oförändrade. Dvs. att 40 000 kronor per extern ledamot skall utgå i arvode, att 50 000 kronor utgår till styrelsens ordförande samt att ersättning till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

Stämman omvalde följande ordinarie ledamöter:

Anders Uhnér

Mats Jankell

Anders Brinck

Jörgen Svedberg

Lars Bilk

David Stenberg

Stämman omvalde följande person till suppleant:

Pernilla Berglund

Stämman beslöt välja revisionsföretag, Revideco AB, med huvudansvarig revisor Tommy Nilsson som revisorsval.

Vidare erhöll styrelsen följande bemyndigande:

Att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om att genomföra nyemission om maximalt två miljoner aktier. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i Övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, äger rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.


För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Anders Brinck             

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99


Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Media, Good Motion samt Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget/Spotlight Stock Market.

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar