Shortcut Media förvärvar återstående minoritetspost i Good Motion

Shortcut Media AB förvärvar resterande 40% i Goodmotion AB för 0,7 Mkr. Med ytterligare ett helägt dotterbolag förenklas koncernstrukturen, vilket förväntas sänka administrationskostnader och öka moderbolagets kassaflöden.

Köpeskillingen för förvärv av samtliga resterande aktier uppgår till 0,7 Mkr och erläggs kontant, via skuldebrev samt till 0,3 Mkr genom nyemitterade aktier i Shortcut Media AB. Aktierna kommer att emitteras till en volymviktad kurs under de fem handelsdagar som följer efter att affären har offentliggjorts. Grundarna av Good Motion kvarstår därmed som delägare i koncernen.

– Vi har sedan det första delförvärvet gjordes haft siktet inställt på att bli helt införlivade i SMG. Med den gemensamma strategi vi planerar inom koncernen kändes timingen nu helt rätt. Nu kan vi ännu tydligare fokusera på att förbättra vårt erbjudande och fortsätta konkurrera om platsen som en av landets ledande leverantörer inom animation och VFX, säger Gustaf Jannerfeldt, VD på Good Motion.

– Förvärvet av minoritetsintresset i Good Motion är ett naturligt nästa steg i att fördjupa samarbetet inom koncernen och samtidigt öka moderbolagets andel av koncernens resultat. Vi är glada över att ha hittat en struktur som möjliggör detta samtidigt som grundarna av Good Motion kvarstår som delägare i SMG, säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group.


Om Good Motion

Good Motion är en Stockholmsbaserad produktionsstudio specialiserad på high-end 3D-animation, animerad film, VR samt visuella effekter till reklam- och företagsfilm, TV och drama. Bolaget arbetar med många välkända beställare och varumärken. Exempel på produktioner finns på www.goodmotion.se


Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, VR, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Media, Good Motion samt Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD, Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018.

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar