Shortcut Media uppdaterar resultatprognos för 2017

Shortcut Media Groups omsättning för helåret följer plan och väntas uppgå till omkring 65 Mkr. Som tidigare aviserats har gruppen påbörjat ett konsolideringsprogram, vilket inledningsvis blivit mer kostsamt än initialt uppskattat. Rörelseresultatet före goodwill-avskrivningar för helåret bedöms bli ca 2 Mkr.

För det fjärde kvartalet 2017 väntas gruppens omsättning bli ca 18 Mkr, en ökning med ca 40% jämfört med motsvarande kvartal 2016. Rörelseresultatet före goodwill-avskrivningar väntas under kvartalet bli ca -1 Mkr.

Rörelseresultatet belastas med jämförelsestörande poster om ca 1,8 Mkr. Dessa består till stor del av tidigare kommunicerade flyttkostnader samt en avsättning för dubbel hyreskostnad, då de gamla lokalerna står tomma under en längre period än väntat under avvecklingsperioden. Utöver detta ingår även kostnader för administrativ samordning av koncernen, inklusive byte till ett gemensamt redovisningssystem.

Konsolideringsprogrammet innebär att koncernen administrativt och fysiskt samordnas i högre takt än vad som ursprungligen planerats. Detta medför inledande kostnader, men också en enklare koncernstruktur, ett mer samlat tjänsteerbjudande och lägre overheadkostnader.

Konkret innebär fysisk konsolidering att antalet kontor i Stockholm under 2018 kommer att minskas från fem till tre. Antalet koncernbolag planeras parallellt att konsolideras från elva till sju. Sammantaget bedöms åtgärderna leda till väsentliga kostnadsbesparingar för koncernen.

Mer information kommer att lämnas i samband med koncernens bokslutskommuniké den 20 februari 2018.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper som bl.a. producerar reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos och tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Frost VFX, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Anders Brinck
anders.brinck@shortcutmedia.se
Tel: 076-949 66 99

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2017.

Om oss

Shortcut Media Group är en svensk oberoende produktionsgrupp och består av sju bolag som producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion.

Prenumerera

Dokument & länkar