Riksrevisionens rapport stärker Sidas arbete mot korruption

I dag presenterade Riksrevisionen, RiR, en granskning av det bistånd som går till de enskilda organisationer som Sida har ramavtal med för deras egen verksamhet i samarbetsländerna. Riksrevisionen skriver i sina slutsatser att Sida ska se till att den interna kontrollen stärks.

– Sida har i egna utredningar identifierat liknande problem som Riksrevisionens rapport. Därför kom redan i början av året nya anvisningarna till våra samarbetsorganisationer och vi införde särskilda revisioner av avtalsefterlevnad i våras, som vi fortsätter att utveckla under den närmaste tiden, säger Magnus Lindell, chef för Sidas avdelning för samarbete med enskilda organisationer.

Riksrevisionens granskning har dels omfattat Sidas interna kontroll av biståndsverksamhet som bedrivs i projektform och dels gjort fallstudier av verksamheten i 15 av de 6000 projekt som genomfördes under granskningsåren 2002–2006. RiR anser att Sida har goda system och regler för kontroll, men att myndigheten britser i att förmedla kraven vidare till ramorganisationerna och deras medlemsorganisationer om hur ett effektivt skydd mot oegentligheter ska organiseras.

– Nu ska vi granska Riksrevisionens rapport och göra en analys av hur representativa fallstudierna är för hela samarbetet med enskilda organisationer. Utifrån det kommer vi att ta fram en plan för generella åtgärder där det behövs och specifika åtgärder för de oegentligheter som rapporten tar upp, säger Magnus Lindell.

RiR menar också att Sidas revisorshandledning bör förtydligas.

– Det är positivt att RiR belyser revisorernas ansvar. Våra system vilar till stor del på revisorsinstrumentet och det är bra att Riksrevisionen hjälper oss att se vilka brister ett sådant system kan ha och hur vi måste förändra vår handledning, säger Magnus Lindell.

De senaste åren har Sidas arbete mot korruption intensifierats. Arbetet mot korruption har varit en särskilt prioriterad fråga de senaste åren och nu finns en anti-korruptionsrådgivare på plats.

– Sida har noll tolerans mot korruption och vi har ett system för hur vi förebygger risker, kontrollerar, och agerar mot korruption. Riksrevisionen visar att vi måste bli bättre på att kommunicera det, inte minst gentemot de lokala organisationerna. Vi har ett ansvar gentemot både svenska skattebetalare och inte minst människor i fattiga länder att varje skattekrona når fram och gör nytta. Alla aktörer inom utvecklingssamarbetet måste samarbeta för att komma åt problemen med korruption, säger Magnus Lindell.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Prenumerera

Dokument & länkar