Sida stödjer fattigdomsbekämpning genom budgetstöd till Moçambique

Sida betalar ut 320 miljoner kronor i stöd till Moçambiques statsbudget för 2010 och genomförandet av landets strategi för fattigdomsbekämpning. Sida beslutar samtidigt att avsätta 315 miljoner i stöd till nästa års budget.

Sedan krigsslutet 1992 har fattigdomen i Moçambique minskat från cirka 70 till 54 procent. Under denna period har infrastrukturen byggts ut och hälso- och utbildningssystemen förbättrats. Trots detta är Moçambique fortfarande ett av världens fattigaste länder. Utmaningarna att förbättra livet för befolkningen är stora.

Budgetstödet lämnas via statsbudgeten och hjälper på så sätt också till att stärka landets eget administrativa system och öka allmänhetens insyn i hur pengarna används. Förra året skrev Sverige och Moçambique under ett avtal för fyra år motsvarande ungefär 1,4 miljarder. Stödet är kopplat till Moçambiques egna mål för fattigdomsbekämpning och följs upp via 40 särskilda resultatindikatorer. Detta innebär att storleken på varje utbetalning beror på hur bra Moçambique lyckas genomföra sin egen utvecklingspolitik.

– Detta är ett bra sätt att få ett samarbetsland att ta eget ansvar för hur statsbudgeten används, säger Bengt Johansson, chef för Sidas arbete i Moçambique.   

Idag går 65 procent av Moçambiques statsutgifter till åtgärder som bekämpar fattigdomen. Detta har bland annat lett till att inskrivningen i grundskolan har ökat från 50 till 95 procent under den senaste tioårsperioden. Antalet hälso- och sjukvårdsinrättningar har också ökat, men hiv och aids är fortfarande en stor utmaning. Samtidigt har stats­förvaltningen reformerats, vilket exempelvis lett till att revisionen och ekonomistyrning har förbättrats.

– Även om det har skett förbättringar, så är det mycket som återstår. För oss är det särskilt viktigt att följa upp målen som handlar om att komma till rätta med korruptionen, stärka budgetstyrningen och förbättra revision och kontroll av offentliga medel, säger Bengt Johansson.

 Sveriges regering beslutar om ett land kan få budgetstöd i samband med att samarbetsstrategier med utvecklingsländer antas. Då prövas och bedöms landets fattigdomsinriktade politik och andra grundförutsättningar att kunna ta emot denna typ av stöd. Inför utbetalning gör Sida bedömningar av resultat och om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

 Sverige beviljar i dag budgetstöd årligen motsvarande cirka 1 miljard kronor, vilket utgör ungefär tre procent av Sveriges samlade utvecklingssamarbete. För närvarande har Sverige budgetstödsavtal med Burkina Faso, Mali, Moçambique, Tanzania och Zambia (ingen utbetalning 2009).

 För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.