Stödet för biståndet ökar

Stödet för biståndet ökar En klar majoritet av svenskarna anser att biståndsbudgeten bör öka eller är lagom stor. Samtidigt ökar förtroendet för Sida. Det visar den årliga mätning som SCB gör på uppdrag av Sida. I år är det 57 procent som anger att de vill behålla eller öka storleken på statens biståndsbudget - en uppgång med fyra procentenheter från 1997. Samtidigt minskar andelen som vill minska eller helt slopa biståndsanslaget från 39 till 33 procent. 10 procent svarar “vet ej”, att jämföra med 7 procent i fjol. Gapet mellan de positiva grupperna och de negativa har därmed ökat med 10 procentenheter på ett år. År 1998 1997 1996 Bör öka 13.4% 10.7% 9.8% Är ungefär lagom 43.5% 42.2% 34.5% Bör minska 25.8% 28.7% 29.1% Bör slopas helt 7.4% 10.4% 12.7% Vet ej 9.7% 7.2% 12.7% Den långsiktiga trenden för stödet för biståndsanslaget har varit nedåtgående sedan slutet av 80-talet, men nu syns tecken på en omsvängning. - Resultaten tyder på ett ökat förtroende för såväl inriktningen på det svenska biståndet i stort som för myndigheten Sida, säger Sidas informationschef Johan Åkerblom i en kommentar. Han pekar också på en Sifoundersökning som gjordes tidigare i år som visar att 71 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i u-länder, medan 20 procent inte tycker att det är viktigt. Liksom tidigare år är det en större andel kvinnor än män som anser att anslaget är lagom eller bör öka. På samma vis är det fler unga och fler högutbildade i gruppen lagom/öka. De tillfrågade har också fått sätta betyg på effektiviteten hos olika biståndskanaler - Sida, FN, EU och enskilda organisationer (EO). Förtroendet är störst för de enskilda organisationerna. FN och Sida hamnar i mitten, medan EUs bistånd får klart lägst betyg. Jämfört med tidigare år innebär årets mätning en uppgång för förtroendet för FN och Sida. För första gången är det nu fler som ger Sida ett positivt betyg än som ger ett negativt betyg. (25 procent ger fyror eller femmor, medan 24 procent ger ettor och tvåor.) Betyget på enskilda organisationer sjunker något i år, medan EU står i stort sett stilla. SCB-undersökningen, som har gjorts på Sidas uppdrag sedan 1975, genomförs som en skriftlig enkät till ett urval på 1200 personer mellan 18 och 74 år i hela landet. Fältarbete gjordes under november-december och den vägda svarsprocenten uppgår till 78 procent. I en annan undersökning, gjord av TEMO, mäts svenska folkets inställning till ett antal myndigheter. Sida har funnits med i undersökningen sedan 1992. I fjol noterades en kraftig nedgång av andelen som hade en i huvudsak negativ bild av myndigheten. I årets mätning fortsätter den trenden, samtidigt som antalet positiva ökar något mer än i fjol. Även i denna undersökning är kvinnor mer positiva än män och yngre mer positiva än äldre. I gruppen 15-29 år är 48 procent av dem som svarat i huvudsak positiva till Sida, medan 5 procent är negativa. Temomätningen genomfördes i form av besöksintervjuer i hemmen under september och oktober 1998 och omfattade ett riksrepresentativt urval på 1000 personer mellan 15 och 75 år. Till redaktionen: grafer och bakgrundsinformation finns att hämta på Sidas webbsajt www.sida.se/scb98 För ytterligare information, v g kontakta: Magnus Liljeström, Sida-handläggare, tel 08-698 55 51 Richard Nyström, pressekreterare, tel 08-698 55 50

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.