Zambia betalar tillbaka förskingrade medel inom hälsosektorn

Zambia har nu betalat tillbaka 6,7 miljoner kronor till Sida, vilket motsvarar den svenska andelen av de medel som förskingrats inom hälsosektorstödet.

Förra våren frös Sida utbetalningarna till hälsosektorn i Zambia sedan misstankar om oegentligheter uppdagats efter uppgifter i zambisk media. Uppgifterna följdes upp av den zambiska riksrevisionen, som i sin granskning konstaterade att såväl biståndsmedel som zambiska skattemedel förskingrats.

Sedan dess genomför Zambia en åtgärdsplan som man kommit överens om med berörda biståndsgivare.  Det har bland annat inneburit att Zambia presenterat en återbetalningsplan och att misstänkta personer har ställts inför rätta.

-  Hälsoministeriet vidtar nu åtgärder för att stärka de interna styr- och kontrollsystemen. Fördjupade revisioner av ministeriets verksamhet och styrning genomförs som en del i detta arbete. Det är viktigt att arbetet ges hög prioritet under lång tid, så att fattiga zambier får den hälsovård de har rätt till och att Zambia långsiktigt kan förbättra hanteringen av offentliga medel, säger Hans Magnusson, chef för den operativa verksamheten på Sida.

Sverige återupptog utbetalningarna till hälsosektorn i december 2009 efter att en rad av de omedelbara åtgärder som Sverige och andra givare ställt som krav genomförts. Hälsosektorn i Zambia finansieras av ett flertal givarländer och organisationer. Det svenska stödet går framför allt till distriktssjukvård på den fattiga landsbygden.  Hälsosektorn har trots förra årets problem uppvisat goda resultat över längre tid. Exempelvis har mödra- och barnadödligheten sjunkit de senaste åren och färre människor dör i aids, främst på grund av ökad tillgång till bromsmediciner.

-  Trots det tragiska med förskingringen och trots alla de zambier som drabbats hårt av problemen i hälsosektorn, så har Zambia hanterat det som hänt på ett tillfredsställande sätt. Man har tagit tag i problemen, vidtagit åtgärder och nu även betalat tillbaka medlen, säger Hans Magnusson.

Zambias återbetalning på 6,7 miljoner kronor motsvarar den andel av de förskingrade medlen som utgjordes av svenska biståndsmedel, baserat på förra årets revision. Den totala förskingringen omfattade över 50 miljoner kronor.

Det svenska biståndet till Zambia uppgår till ca 400 miljoner kronor per år. Inom ramen för allt svenskt stöd till Zambia läggs stor vikt vid att stärka administrativa rutiner och interna kontrollsystem samt stödja extern kontroll och korruptionsförebyggande insatser.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar