Nu är botten nådd i industrikonjunkturen

Nu är botten nådd i industrikonjunkturen enl Sifs industribarometer, december 2001 För att känna av hur industrikonjunkturen utvecklas gör Sif varje vår och höst en enkel enkät bland Sif-klubbarna. Denna rapport bygger på svar från Sif-klubbar i 152 företag inom 12 olika branscher. Förväntningarna för det närmaste halvåret är mer positiva än i Sifs prognos för andra halvåret 2001, vilket kan tyda på att botten nu är nådd i konjunkturen. Svaren visar emellertid på en svag exportutveckling och det råder osäkerhet om utvecklingen inom telekommunikationsindustrin. Positiva tecken är att orderingången väntas öka totalt sett och mest inom IT-branschen. Andra positiva tecken i ekonomin är att börskurserna åter vänt uppåt, vilkettyder på att aktörerna väntar sig vinstökningar i företagen nästa år. Även om den ekonomiska konjunkturen nu vänder uppåt kommer sysselsättningen att försvagas på grund av en viss eftersläpning - det tar ett tag innan företagen på nytt börjar nyanställa. Även hushållen börjar bli något mer optimistiska, och andelen som planerar att köpa fler kapitalvaror nästa år ökar. Hushållens reala disponibla inkomster beräknas öka med 4,5 procent nästa år. Utvecklingen i Mellanöstern och i Afghanistan utgör dock orosmoment. Företagen flyttar hem verksamhet - lika ofta som de flyttar ut Av enkäten framgår också att 15 procent av företagen flyttat hem verksamheter till Sverige, vilket är lika många som har flyttat ut verksamhet, utanför landets gränser, under 1999 - 2001. Den typ av verksamhet som flyttas är framför allt produktion, men i vissa fall flyttas även administrativa funktioner. Enkätsvaren ger emellertid inget underlag för att bedöma eventuella skillnader mellan olika branscher vad gäller omfattningen av ut- och inflyttningar, och inte heller hur många arbetstagare som berörts. Sifs Industribarometer december 2001 finns i PDF-format på Sifs hemsida www.sif.se/press Ytterligare information ges av Sif-ekonomerna Lillemor Gladh, tel 070 689 72 44 och Gösta Karlsson, tel 070 559 72 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00250/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00250/bit0003.pdf Bilaga

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.