SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET I LIMHAMN

SIG Invest AB tillträdde den 15 maj fastigheten Balken 6 i Limhamn. Fastigheten har en uthyrbar area på ca 1 925 kvm och är fullt uthyrd. Ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 16,5 mkr. En del av köpeskillingen har erlagts genom SIG Invest-aktier. Resterande del av förvärvet finansieras genom egna medel.
 
”Förvärvet kompletterar vårt befintliga bestånd väl och vi bygger härmed vår förvaltningsgrund än bredare.”, Säger Dan Astrén VD på SIG Invest.
 
”Fastigheten är belägen i ett spännande industriområde i Limhamn och genererar ett bra kassaflöde. Utöver att vi stärker vår förvaltningsgrund så planerar Stadsbyggnadskontoret en omvandling av Annetorps industriområde till en tät och funktionsblandad stadsdel. Fullt utbyggt kan området få runt 2300 nya bostäder, enligt Malmö Stad.”, Säger Tomas Magnusson, Projektutvecklingschef/Vice VD på SIG Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om oss

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning. Grunden utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande. SIG Invest investerar därför primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Bolagsledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att inneha fastigheter med ett marknadsvärde på minst 2 mdkr innan utgången av 2021, att substansvärdetillväxten är minst 15 procent per år, utan att belåningen uppgår till mer än 70 procent av fastigheternas värde med bibehållen soliditet om minst 30 procent.

Prenumerera