SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för januari-december 2017

SIG Invest grundades i september 2014 och lämnar här sin bokslutskommuniké för 2017. Bolaget är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv - förädling – avyttring samt stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Sammandrag för helåret 2017;

  • SIG Invest har under 2017 förvärvat fastigheter för 120,2 Mkr
  • Resultat före skatt perioden jan-dec 2017 uppgick till 14,1 Mkr
  • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 22,9 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 10,8 Mkr

VD har ordet:

Bolaget har under perioden visat styrka genom återbetalning av hela den utestående obligation som var noterad på First North Bondmarket. Obligationens löptid var fyra år men löstes redan efter två år. Flertalet förvärv har genomförts med obligationskapitalet dessa två år där vi både skapat betydande vinster och utökat portföljen med fina fastigheter, i gengäld har räntekostnader belastat och tyngt bolagets kassaflöde och resultat. För att förbättra vår belåningsgrad och soliditet beslutade vi därför att återbetala obligationen i förtid. Åtgärden har gett bolaget ett i grunden förbättrat kassaflöde och resultat. Detta får sitt genomslag i våra siffror fullt ut först vid nästa rapport, då resterande anskaffningskostnader som tidigare periodiserats över löptiden (fyra år) vid förtidsinlösen kostnadsförts fullt ut. Förtidsinlösen innebar även utbetalning av en premie till obligationsinnehavarna som belastar periodens resultat. Sammantaget under perioden jan-dec 2017 avser kostnader på 9 556 tkr obligationen och dess förtidsinlösen.

Bolagets egen kapital har ökat väsentligt tack vare ökat marknadsvärde på fastighetsbeståndet och genomförd apportemission och en kvittningsemission. Genom emissionerna har Bolaget 100 % ägande av de tidigare samägda fastigheterna i Stockholmsregionen samt ett fastighetsbestånd i och omkring Landskrona. 

Fastighetsvärdena uppgick till 473 650 tkr (329 001 tkr) efter årets transaktioner och egenkapitalet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 67,5 % till 193 550 tkr (115 511 tkr).

Bolaget har uppnått sin ambition om att återställa ett positivt kassaflöde och ha en god soliditet för att ta nya steg av tillväxt. Vår affärsmodell handlar om att förvärva kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Nu har vi en mycket stabil grund med kassaflöde att stå på och kan blicka framåt och uppåt mot nya affärsmöjligheter och investeringar under 2018.

Dan Astrén
Verkställande direktör.

Väsentliga händelser under halvåret juli-dec:

  • Obligationen om 60 Mkr förtidsinlöstes
  • Fastigheterna Landskrona Safiren 1, Landskrona Hoppet 8 och Bjuv Billesholms gård 12:1 förvärvades
  • Moderbolaget genomförde två nyemissioner och det egna kapitalet ökades med 55,6 Mkr
  • Fastigheten Malmö Härfågeln 8 tillträddes och ny detaljplan vann laga kraft

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om oss

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning. Grunden utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande. SIG Invest investerar därför primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Bolagsledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att inneha fastigheter med ett marknadsvärde på minst 2 mdkr innan utgången av 2021, att substansvärdetillväxten är minst 15 procent per år, utan att belåningen uppgår till mer än 70 procent av fastigheternas värde med bibehållen soliditet om minst 30 procent.

Prenumerera

Dokument & länkar