STYRELSENS KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

SIG Invest AB (publ) - 556984-0456


Aktieägarna i SIG Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2017 kl. 15:00 i SIG Invest ABs lokaler på Stjärnplan 3 i Limhamn. 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 november 2017, på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn eller via e-post till info@siginvest.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

§ 1        Stämmans öppnande

§ 2        Val av ordförande vid stämman

§ 3        Val av protokollförare och två justeringsmän

§ 4        Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 5        Godkännande av dagordningen

§ 6        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 7        Beslut om riktad nyemission av aktier

§ 8        Beslut om riktad nyemission av aktier genom apport

§ 9        Val av styrelse

§ 10      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 570 kronor genom nyemission av högst 17 570 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma FBM Sverige AB, org.nr 556926-1570, 9 020 aktier, och TJM Invest AB, org.nr 559044-8253, 8 550 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa för bolaget strategiskt viktig finansiering.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 250 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att bolagsstämman som ska hållas den 20 november 2017 klockan 14.00 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 7 på dagordningen som finns intagen i kallelsen till nämnda bolagsstämma.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier genom apport

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 346 000 kronor genom nyemission av 346 000 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Stanwood-Haley Properties AB, org.nr 556976-8699, Broström Konsulting AB, org.nr 556823-2580, T.Törnqvist Fastighetskonsulter AB, org.nr 556986-5362, HellqvistGruppen AB, org.nr 556985-4853.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av aktier i Strykmåttet AB, org.nr 556996-9958.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 148 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts som en del av en framförhandlad överlåtelse med aktietecknaren. Överlåtelsen och den överenskomna teckningskursen bedöms vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet genom tillförsel av 23 000 aktier i bolaget Strykmåttet AB, org.nr 556996-9958, med adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn som beräknas tas upp i bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde av 51 208 000 kronor. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att bolagsstämman som ska hållas den 20 november 2017 klockan 14.00 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 7 på dagordningen som finns intagen i kallelsen till nämnda bolagsstämma.

Punkt 9 – Val av styrelse

Föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Föreslås att bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamoten Anna-Carin Telin för tiden intill nästa årsstämma.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7-8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos SIG Invest AB (publ) på Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn senast två veckor före stämman, dvs. senast den 6 november 2017. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Malmö i november 2017

Styrelsen, SIG Invest AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om oss

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning. Grunden utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande. SIG Invest investerar därför primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Bolagsledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att inneha fastigheter med ett marknadsvärde på minst 2 mdkr innan utgången av 2021, att substansvärdetillväxten är minst 15 procent per år, utan att belåningen uppgår till mer än 70 procent av fastigheternas värde med bibehållen soliditet om minst 30 procent.

Prenumerera