Bokslutskommuniké januari - december 2000

Sigma AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2000 * Fortsatt stabil tillväxt - omsättningstillväxt 67% med ökat rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) om 65% * Stark tillväxt inom telekom och wireless * Sigmas tre affärsområden blir tre börsbolag - Sigma, Teleca och Epsilon · Omsättningen ökade med 53%, 59%, 74% och 78% under Q1, Q2, Q3 resp Q4 · Rörelseresultatet (EBITA) ökade med dito 63%, 39%, 60% resp 89% · Omsättningen ökade med 67% till 2 470 Mkr (1 482 Mkr) · Rörelseresultatet (EBITA), exkl SPP-medel ökade med 65% till 232 Mkr (140Mkr) Resultat efter finansnetto, exkl SPP-medel, ökade med 41% till 164 Mkr (116 Mkr) Resultat efter finansnetto, inkl SPP-medel, ökade med 66% till 193 Mkr (116 Mkr) · Vinst per aktie efter full skatt, exkl goodwillavskrivningar och SPP- medel, ökade med 47% till 4,52 kr (3,08 kr). Vinst per aktie efter full skatt, exkl SPP-medel, ökade med 18% till 2,66 kr (2,24 kr) · Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kr per aktie (0,90 kr) · Prognos 2001: Fortsatt stark omsättningstillväxt och ett väsentligt bättre resultat Sigmas tre affärsområden blir tre börsbolag - Fokusering för fortsatt expansion Styrelsen i Sigma har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma den 3 maj utdelning eller utskiftning*) av två av Sigmas tre affärsområden till aktieägarna enligt den s.k. Lex Asea. Notering beräknas ske före sommaren 2001. Bolagsnamnen blir: Sigma AB (e-solutions), Teleca AB (embedded solutions) och Epsilon AB (engineering solutions). VD:ar blir Sune Nilsson, Nick Stammers respektive Staffan Andersson. Samtliga ingår sedan tidigare i Sigmas koncernledning. Dan Olofsson föreslås bli styrelseordförande i samtliga tre bolag med fokus på strategiska affärer. *) Detta under förutsättning att ingen väsentlig information dessförinnan framkommer som eliminerar de fördelar styrelsen ser idag Sigmas motiv till att tre affärsområden blir tre börsbolag är: Operationella motiv - "performance" över tiden · Avgörande för ett konsultföretags utveckling är den inre dynamiken och engagemanget. Fokusering kombinerat med delegering av ansvar främjar effektivitet. Bolagsledningarna har hög motivation kring fortsatt god tillväxt med bra marginaler. Sigma genomför förändringen när bolaget är starkt och innan utvecklingskurvan planat ut. [REMOVED GRAPHICS] · Ökad intern och extern tydlighet kring respektive verksamhet, vilket dr bra för rekrytering, för att till kunder tydliggöra tjänsteutbudet samt för "benchmarking". · Sigmas decentrala struktur gör att förändringen kan ske utan nämnvärd ökning av overheadkostnader. Bolagen blir "strategiska partners" i syfte att värna och utveckla synergier. · Förändringen är ett naturligt nästa utvecklingssteg. De tre affärsområdena har var och en sin inriktning och nu också en kritisk massa som beräknas öka från ca 1 000 medarbetare till ca 3 000 inom två till tre år. Detta med fortsatt stabil lönsamhet. Strukturella motiv - underlättar strukturaffärer · Lättare att göra företagsförvärv och finna likartade partners, såväl i Sverige som Europa. · Inga koncernhänsyn behöver tas beträffande hur tyngdpunkten totalt ska vara mellan de tre enheterna. Varje bolag kan utvecklas starkt inom sin nisch. · Tydliggör värden på respektive bolag och ökar transparensen. · Lex Asea ger skattefri utdelning i Sverige. Den interna processen går mycket bra. Engagemanget är stort inom respektive bolag. Förutsättningarna är mycket goda för att även de kommande åren kommer att karakteriseras av "performance", dvs god tillväxt och stabil resultatökning. Sigma har de senaste två åren lärt sig processen att gå från 1 000 till 3 000 medarbetare i en decentral struktur. Nu ska denna "resa" göras om utifrån tre bolag under 2 till 3 år. Även vad gäller de strukturella aspekterna ser vi redan positiva effekter genom att aktivitetsnivån har ökat. Olika partners ser intressanta möjligheter tillsammans med någon av Sigma, Teleca eller Epsilon. Fjärde kvartalet 2000 (Q4) Omsättningen ökade med 78% till 808 Mkr (455 Mkr). Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 89% till 79 Mkr (42 Mkr). Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 9,8% (9,2%). Resultatet efter finansnetto, exkl SPP-medel, ökade med 54% till 57 Mkr (37 Mkr). Antalet konsulter som specifikt arbetar med wireless uppgick vid periodens slut till ca 550 p (75 p). Målsättningen är att nå 1 000 p vid utgången av 2001. Styrelsen utnyttjade under perioden sitt bemyndigande om att utge nya aktier i Sigma i samband med förvärv. Antalet nyemitterade aktier under Q4 uppgår till 254 091 st och avser serie B. Helåret 2000 - omsättning och resultat Omsättningen ökade med 67% till 2 470,3 Mkr (1 481,6 Mkr). Organisk tillväxt svarade för 25% och förvärv för 42%. Omsättningen per anställd ökade med 11% till 875 kkr (791 kkr) p g a såväl förvärv som prishöjningar. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA), exkl SPP-medel, ökade med 65% till 231,6 Mkr (140,5 Mkr). Ökningen i rörelseresultat kan jämföras med att genomsnittligt antal aktier ökat med 11%. Rörelsemarginalen (EBITA) var 9,4% (9,5%). Resultat efter finansnetto, exkl SPP-medel, ökade med 41% till 164,0 Mkr (116,2 Mkr). Vinstmarginalen uppgick till 6,6% (7,8%). Häri ingår goodwillavskrivningar om 2,8% (1,9%). Inkl SPP-medel ökade resultatet efter finansnetto med 66% till 193,0 Mkr (116,2 Mkr). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00300/bit0003.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00300/bit0003.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar