Kallelse till årsstämma i Sigma AB (publ)

Sigma kommer att hålla årsstämma den 27 maj 2013 i Malmö

Bifogad kallelse kommer att publiceras i Post & Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida (www.sigma.se) den 24 april 2012 samt att samma dag sker annonsering i tidningen Dagens Industri att kallelse publicerats.

23 april 2012

Sigma AB (publ)

Informationen är sådan som Sigma AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013.

Sigma AB (publ)

Aktieägarna i Sigma AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2013 kl 17.00 i bolagets lokaler, Dockplatsen 1, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 maj 2013, dels senast tisdagen den 21 maj 2013 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 21 maj 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ), Bolagsstämma, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 020 – 550 550 (begär ”bolagsstämma”), per telefax 031 – 40 32 20 eller via e-post till bolagsstamma@sigma.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.sigma.se.

Förslag till dagordning

1.           Öppnande

2.           Val av ordförande vid stämman

3.           Upprättande och godkännande av röstlängd

4.           Godkännande av dagordning

5.           Val av justeringsman

6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.           Verkställande direktörens anförande

9.           Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.         Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

13.         Fastställande av arvoden till styrelsen respektive revisorerna

14.         Val av styrelse och styrelseordförande

15.         Val av revisorer

16.         Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17.         Utseende av valberedning

18.         Avslutning


Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslog i februari 2013 utdelning av 25 öre per aktie med avstämningsdag den 30 maj 2013. Aktieägaren Danir AB, som nu äger 95 % av samtliga aktier i Sigma AB, har föreslagit att bolaget inte ska lämna någon utdelning.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)

Danir AB har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Dan Olofsson

Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson och Johan Glennmo samt nyval av Anders Johnsson

Styrelseordförande: omval av Dan Olofsson

Styrelsearvode: ska inte utgå

Revisorer: omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med aukt revisor Harald Jagner som huvudansvarig revisor

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Den valberedning som utsågs av 2012 års årsstämma har – mot bakgrund av att Danir AB lämnat ovanstående förslag – beslutat att inte framlägga något eget förslag till stämman.

Anders Johnsson, som är född år 1957, är civilekonom och VD i Danir AB.

Uppgifter om övriga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida www.sigma.se.

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Utseende av valberedning (punkt 16)

Med anledning av att Danir AB kommer att begära tvångsinlösen av samtliga utestående aktier och konvertibler i Sigma, har Danir AB föreslagit att ingen valberedning ska utses.

Dokumentation m m

Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sigma.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Sigma AB finns totalt 86.746.471 aktier, varav 1.024.124 A-aktier och 85.722.347 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 95.963.587 röster.

Malmö i april 2013

Styrelsen för Sigma AB (publ)

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar