Rapport från Sigmas årsstämma den 26 april 2012

Sigmas årsstämma den 26 april 2012 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2011 med 0,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndag 2 maj 2012 med utbetalning 7 maj 2012.

VD Håkan Karlsson föredrog verksamheten i Sigma samt kommenterade delårsrapporten som avlämnats tidigare samma dag.

Till ordinarie styrelseledamöter i Sigma omvaldes Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Sune Nilsson, Dan Olofsson, Lars Wollung samt Henrietta Hansson och nyvaldes Magnus Sjöqvist. Till styrelsens ordförande omvaldesDan Olofsson.

Arvodet till styrelsen fastställdes att utgå med 150.000 kr till envar av styrelsens ledamöter. Därutöver föreslås att arvode till ordföranden i ersättningskommittén skall utgå med 30.000 kr och till envar av övriga ledamöter i kommittén med 20.000 kr. Vidare beslöts att ledamöterna av bolagets projektkommitté erhåller grundarvode med 20.000 kr samt ytterligare 10.000 kr för varje projekt som kräver mer än ett möte.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman.

Vidare beslöt bolagsstämman att valberedningen skall utses baserat på ägandet vid utgången av juli månad 2012, bestående av en representant för envar av de fem då röstmässigt största aktieägarna i bolaget som önskar vara representerade i valberedningen.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen skall ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Karlsson, CEO
E-post: hakan.karlsson@sigma.se
Telefon: 0703-792000

Lars Sundqvist, CFO
E-post: lars.sundqvist@sigma.se
Telefon: 0703-792202

Informationen är sådan som Sigma AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012.

Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta.Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1500 medarbetare i åtta länder. www.sigma.se

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar