Rapport från Sigmas årsstämma den 28 april 2011

Sigmas årsstämma den 28 april 2011 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens förslag fastställdes att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2010 med 0,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndag 3 maj 2011 med utbetalning 6 maj 2011.

VD Håkan Karlsson föredrog verksamheten i Sigma samt kommenterade delårsrapporten som avlämnats tidigare samma dag.

Till ordinarie styrelseledamöter i Sigma omvaldes Konstantin Caliacmanis, Johan Glennmo, Sune Nilsson, Dan Olofsson, Christina Ramberg, Lars Wollung samt Henrietta Hansson. Till styrelsens ordförande omvaldes Dan Olofsson.

Arvodet till styrelsen fastställdes att utgå med 125.000 kr till envar av styrelsens ledamöter. Därutöver föreslås att arvode till ordföranden i ersättningskommittén skall utgå med 30.000 kr och till envar av övriga ledamöter i kommittén med 20.000 kr. Vidare föreslås att ledamöterna av bolagets projektkommitté erhåller grundarvode med 20.000 kr samt ytterligare 10.000 kr för varje projekt som kräver mer än ett möte.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av årsstämman.

Vidare beslöt bolagsstämman att valberedningen skall bestå av fem personer som representerar de fem röstmässigt största ägarna före kallelse till stämma publiceras då två av dessa ägare också ingår i bolagets styrelse. Följande personer utsågs till ledamöter av valberedningen: Konstantin Caliacmanis, Thomas Ehlin (Nordea Fonder), Mikael Nordberg (Danske Capital), Dan Olofsson (Danir AB) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv).
Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen skall ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Karlsson, CEO
E-post: hakan.karlsson@sigma.se
Telefon: 0703-792000

Lars Sundqvist, CFO
E-post: lars.sundqvist@sigma.se
Telefon: 0703-792202

Informationen är sådan som Sigma AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011.

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar