Sigma AB (publ) - Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Sigma AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 april 2000 kl 17.00 i Malmö Börshus, Stora Börssalen, Skeppsbron 2, Malmö. Rätt att deltaga Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av Värdepapperscentralen VPC AB per den 15 april 2000, dels ha anmält sig till bolaget senast kl 16.00 måndagen den 17 april 2000. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 14 april 2000. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ), Gustaf Adolfs torg 12, 211 39 MALMÖ, eller per telefon 040 - 691 70 00 eller via e-post till karin.svensson@sigma.se. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens redogörelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av styrelsearvoden 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter 14. Val av styrelse 15. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 16. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av ett skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av vidareöverlåtelse av optionsrätterna 17. Bemyndigande för VD att vidta de formella ändringar i besluten enligt punkterna 15 - 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos PRV 18. Avslutning Styrelse och revisorer Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar drygt 80 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: Styrelseledamöter: omval av Konstantin Caliacmanis, Göran Larsson, Gunder Lilius, Dan Olofsson, Göran Sääf och Johan Wiklund. Styrelsearvode: 288.000 kr att fördelas inom styrelsen. Utdelning Styrelsen har föreslagit utdelning av 0,90 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 28 april 2000. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 4 maj 2000. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 3.000.000 aktier serie B (à nom 2 kr). Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är dels att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Sigma-aktier och dels att möjliggöra ett ökat institutionellt ägande i bolaget genom riktad nyemission till svenska eller utländska institutionella investerare. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta (efter fullt utnyttjande av befintliga teckningsoptioner) 7,8 % utspädning av kapitalet och 3,9 % av röstetalet. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av ett skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av vidareöverlå- telse av optionsrätterna Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att besluta att emittera ett skuldebrev om nominellt 60.000 kr förenat med 600.000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget på följande villkor. Rätt att teckna skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sigmas helägda dotterbolag Exallon Group AB. Skuldebrevet skall tecknas och betalas senast den 1 september 2000. Skuldebrevet löper med 5 % årlig ränta och förfaller till betalning den 31 oktober 2000. Optionsrätterna skall vara omedelbart avskiljbara från skuldebrevet. Dotterbolaget skall överlåta optionsrätterna i enlighet med vad som anges nedan. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B i bolaget under tiden 1 september - 31 oktober 2003. Teckningskur- sen skall motsvara ett belopp uppgående till 135 % av den för aktier av serie B i bolaget på OM Stockholmsbörsen ABs officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under augusti månad 2000. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning att bli 1.200.000 kr. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar ca 1,7 % av aktiekapitalet och ca 0,8 % av rösterna. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det positivt för bolagets långsiktiga utveckling att Sigma- koncernens anställda erbjuds möjlighet till delägande genom ett väl övervägt incitamentsprogram. Styrelsen har vidare föreslagit bolagsstämman att godkänna att dotterbola- get överlåter ovan nämnda optionsrätter till anställda inom Sigma- koncernen på följande villkor. Anmälan om förvärv av optionsrätter skall ske under tiden 4 - 15 september 2000. Priset för optionsrätterna skall motsvara optionsrätternas marknadsvärde beräknat enligt den s k Black & Scholes-modellen. Samtliga anställda i Sigma-koncernen är garanterade 50 - 150 optionsrätter per person beroende på anställningstid. Rätten att förvärva optionsrätter utöver den garanterade tilldelningen är differenti- erad med hänsyn till den anställdes befattning och ansvar. Överlåtelse av optionsrätter skall även kunna ske till personal som anställs efter emissionstillfället. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 - 16 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor fr o m den 17 april 2000 och översändes till de aktieägare som begär det. Malmö i mars 2000 STYRELSEN FÖR SIGMA AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000324BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000324BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar