Sigma AB (publ), Delårsrapport januari - juni 2002

Delårsrapport januari - juni 2002 Effektiv eliminering av förlustenheter skapar god grund för marginalförbättringar · Verksamheterna i Norge och Tyskland är avyttrade. Enhet inom Risk Management samt enhet inom marknadskommunikation i Danmark är avvecklade. EBITA-resultatet i dessa enheter uppgick under första halvåret till -22,6 Mkr. Inga ytterligare kostnader kommer att uppstå. · Sigma har tecknat en principöverenskommelse med Bureägda Cygate och är i slutförhandling om försäljning av Sigma Måldata Network Solutions. Sigma fokuserar på konsultrörelsen och minskar nettoskuldsättningen väsentligt. · Under andra kvartalet har en avsättning gjorts för kommande kostnader. Exklusive avsättning på 6,4 Mkr uppgick EBITA-resultatet under kvartalet till 0,0 Mkr (-10,7 Mkr). · Resultatet januari till juni före goodwillavskrivningar (EBITA) - 11,4 Mkr (13,7). Resultat efter finansiella poster uppgick till -55,5 Mkr (-29,2). · Styrelsen bedömning är ett positivt helårsresultat (EBITA). Genom försäljning och avveckling av förlustenheter kommer helårsresultat efter finansnetto att vara negativt. Kommentarer till marknadsutvecklingen Marknadssituationen är oförändrad sedan föregående rapport vilket innebär att inledningen på året präglas av stor återhållsamhet i investeringar inom IT-området. Det har inte skett någon dramatisk förändring sedan hösten 2001. Många uppdrag finns på marknaden men konkurrensen är mycket hård. Konsulternas profil och erfarenheter spelar stor roll i valet av leverantör. Priserna är pressade men stabila och inte ensamt avgörande för vem som får kontrakt. Sigmas konsulter och koncept är efterfrågade vilket ger en stabilitet i verksamheten. Det andra kvartalet föregående år karaktäriserades av att ett totalstopp på konsultinköp initierades från några större kunder. Antalet långa kontrakt har under innevarande år minskat vilket påverkar beläggningsgraden då det alltid förekommer en kortare tid mellan två uppdrag för en konsult. Totalt har antalet obelagda konsulter successivt minskat under våren och är relativt stabilt även efter sommaren. Koncernen har en bred kundbas med mer än 250 aktiva kunder varav ett stort antal omfattar större koncerner med många olika dotterföretag som enskilda kunder. Omsättningen per marknadssegment fördelar sig: Offentlig förvaltning och hälsovård, 23 %, Industri, 19, Telecom, 16 %, Handel 14 %, Bank och försäkringsbolag 9 %, IT, 5 %, samt Övrigt 14 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar