Sigma AB (publ)Delårsrapport Januari-September 2001

Sigma AB (publ) Delårsrapport januari - september 2001 Aviserad åtgärdsplan genomförd med årlig besparing på cirka 65 Mkr ·Rörelsen visar positivt kassaflöde i Q3 inkl. noteringskostnader och åtgärdsplan ·Omsättningen ökade med 55 % till 1 015,4 Mkr (651,8 Mkr januari-september 2000) ·Resultatet (EBITA) före noteringskostnader uppgick till -10,6 Mkr (55,6 Mkr). I resultatet ingår kostnadsreservation för åtgärdsplanen med 11,2 Mkr. ·Resultat efter finansnetto inklusive noteringskostnader om 12,5 Mkr(0) uppgick till -71,6 Mkr (33,3 Mkr) ·Sigma noterades 28 september på Stockholmsbörsens O-lista. ·Prognos 2001: Positivt resultat (EBITA) och positivt kassaflöde kvarstår (Samtliga jämförelsetal år 2000 avser proforma. EBITA är alltid justerat för jämförelsestörande poster som avser noterings- och delningskostnader, fortsättningsvis benämnt noteringskostnader) Kommentarer till marknadsutvecklingen Under tredje kvartalet har marknaden försvagats med hänsyn till konjunkturavmattningen och kända händelser i omvärlden. Konjunkturavmattningen får till följd att planerade investeringar i framför allt affärssystem- och infrastrukturprojekt förskjuts. Vi noterar en något ökad efterfrågan på e-handels- och logistiksystem, samt åtaganden inom systemförvaltning för framförallt telekomindustrin. Marknaden är för närvarande svårbedömd. Åtgärdsplan genomförd Under andra och tredje kvartalet har en åtgärdsplan genomförts som minskar de årliga kostnaderna med ca 65 Mkr. Kostnader för åtgärdsplanen har tagits löpande under Q2 och Q3, därtill har en reservation om 11,2 Mkr för kommande kvartal belastat det tredje kvartalet. Åtgärdsplanen har skett främst genom minskning av personal, fördelat på 14 orter i Sverige och utomlands, och genom interna omflyttningar till bolag som har haft rekryteringsbehov samt genom minskade lokalkostnader. Omsättning och resultat januari-september Omsättningen ökade med 55 % till 1 015,4 Mkr (651,8 Mkr). Organisk tillväxt under året uppgick till 28 % och förvärv svarade för 27 %. Exklusive de förvärv som skett från Telecakoncernen i det första kvartalet hade tillväxten varit 51 %. Resultatet (EBITA), justerat för noteringskostnader uppgick till -10,6 Mkr (55,6 Mkr), med en marginal (EBITA) -1,0 % (8,5 %). Inklusive noteringskostnader år 2001 på 12,5 Mkr var resultatet efter finansnetto -71,6 Mkr (33,3 Mkr). Rörelseresultatet har under året belastats löpande med kostnader för åtgärdsplanen. Omsättning och resultat tredje kvartalet 2001 Omsättningen uppgick till 294,2 Mkr (227,7 Mkr), en ökning på 29 %. Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) i det tredje kvartalet är, som tidigare aviserats, sämre än föregående år och uppgick till -24,3 Mkr (19,6 Mkr). Resultatet i kvartalet belastas utöver löpande kostnader för åtgärdsplanen, med en reservation för framtida kostnader på 11,2 Mkr. Affärsområde Network & Wireless Solutions har fortsatt haft ett svagt kvartal, främst genom minskad försäljning av hårdvara. Exempel på nya uppdrag under tredje kvartalet: Statskontoret och Sigma rankades etta i Statskontorets Försvarsmakten och Försvarsmaktens ramavtals- upphandling för nätverksprodukter och tjänster. Upphandlingen är den hittills största i sitt slag i Sverige och bedöms omsätta cirka en miljard kronor under två år, varav Sigma beräknar ta cirka 15 till 20 procent. Länsförsäkringar Skåne Leverans av IT-system och relaterade konsulttjänster. Kontraktet omfattar produktleveranser för arbetsstationer, bärbara datorer, serverutrustning, datalagring, kringutrustning och konsulttjänster. Orderns totala värde uppgår till cirka 45 Mkr och gäller i tre år. Telenor Synkroniseringslösning för handdatorer med standardiserad mjukvara. Lösningen innebär även att användarna själva kan installera mjukvaran från en eller flera strategiskt placerade nerladdningsstationer. Ellos och Josefssons Utveckling av ny e-handelslösning till PPR, Pinault-Printemps-Redoute, som äger Ellos och Josefssons. PPR driver världens tredje största postorderkoncern med verksamhet i 17 länder. Södertörns Högskola Avancerad nätverkslösning för data och IP-telefoni samt projekt-ledning och utbildning av högskolans IT- personal, övervakningsutrustning service och support. Wyeth Lederle, Finland Publicering av läkemedelsinformation via Sigmas internetbaserade marknadskanal (PHARMA POINT) för läkemedelsföretag. Beslutsstöds- och informationssystem för hälsovårdspersonal. Health Management Analys av utvecklingsprocesserna Systems (HMS), USA bakom HMS´programvara, implementering av UCM, ClearCase och ClearQuest samt utbildning i UCM och användning av verktygen för all utvecklingspersonal och alla projektledare. IKEA, Schweiz Support för alla frågor kring IT- infrastruktur och interna IT- projekt, till exempel support för användare, dataarkiv och säkerhetskopiering, samordning av utbildning, systemadministration, inköp, dokumentation och rapportering. Malmö Stad Sigma har fått i uppdrag av Malmö Stad att skapa ett samarbete kring e- baserat lärande med Colleen, Sigmas inlärningsplattform för skolan. Samarbetet bygger på brett partnerskap mellan Sigma, utbildningsförvaltningen och Malmö Stad. Andra som deltar är bland annat flera läromedelsförlag, Malmö Högskola, Lärarutbildningen i Malmö, ITIS i Skåne (Delegationen för IT i skolan) och flera ideella organisationer. Flertalet av de beskrivna uppdragen är av långsiktig karaktär och löper under flera år. Sigmas inriktning Sigma erbjuder affärsdrivande konsulttjänster åt utvecklingsintensiva kunder. Sigma driver på kundens affärsprocesser och kortar ledtider genom att koppla ihop och integrera nya verksamhetssystem med befintliga. Bolagets strategi bygger på nischade kundnära dotterbolag med stort engagemang och entreprenörskap som kan agera såväl självständigt som tillsammans i kundprojekt. Sigma har ca 1 300 medarbetare i åtta länder. Affärsområden Verksamheten inom Sigma bedrivs i tre affärsområden: Business Solutions, som utgör 31 % av omsättningen, är verksamma inom strategirådgivning, e-handelsutveckling, varumärkesprofilering samt implementering och integration av affärs- och verksamhetssystem. Strategirådgivning är ett vitalt område för Sigma där vi lägger grunden för den affärsutveckling som kan ske utifrån våra kunders verksamhet. IT Solutions, som utgör 40 % av omsättningen, har kompetens inom flera IT-nischer. Med ett stort verksamhetskunnande utvecklar affärsområdet unika IT-lösningar med hjälp av bl. a. projektmodeller och objektorienterad systemutveckling. Exempel på andra tjänster är Information Design, e-learning och Risk Management. Inom affärsområdet erbjuds också tjänster inom IT-säkerhet. Networks & Wireless Solutions, utgör 29 % av omsättningen, levererar tjänster och lösningar för avancerade data- och telekommunikationslösningar samt utvecklar mobila IT-lösningar. Sigma deltar i utvecklingen av nya IT-system som kommunicerar med omvärlden via grafik, 3D och talsystem. Sigma har en spetskompetens vid utbyggnad av avancerade nätverk och infrastrukturer med krav på säkerhet och identifikation. Resultat per affärsområde Affärsområde Andel Omsättni Till Resultat Marginal av ng *) växt före EBITA koncer goodwill- nens avskrivn omsätt ingar ning (EBITA*) Business Solutions 31 % 326,3 89 % 6,8 2,1 % (172,5) (19,2) (11,1%) IT-Solutions 40 % 419,2 34 % 10,0 2,4 % (313,7) (29,6) (9,4 %) Network & Wireless 29 % 297,4 69 % -22,5 -7,6 % Solutions (175,7) (6,7) (3,8 %) *) Före eliminering av internförsäljning mellan affärsområdena. Kommentarer till utvecklingen Verksamheterna inom marknadssegmentet Commerce i affärsområde Business Solutions har en stark tillväxt och goda resultat. Även verksamheten inom e-handel utvecklas positivt medan affärssystem har haft en fortsatt svag utveckling. I Danmark har verksamheten inom marknadskommunikation varit förlustbringande. I resultatet ingår också kostnader av engångskaraktär på 4,0 Mkr i det andra kvartalet från förvärv som inte genomfördes. Inom IT-solutions visar Stockholmsregionen samt vissa andra lokala marknader en minskad efterfrågan medan andra regioner visar på tillväxt. I Norrköping har Sigma förvärvat en verksamhet från Ericsson med totalt 36 anställda som införlivats i dotterbolaget Sigma Relations AB. Verksamheten har utöver Ericsson ett flertal andra stora kunduppdrag. Affärsområde Network & Wireless solutions har inte fått full effekt av åtgärdsplanen i det tredje kvartalet. Sigma har investerat i verksamheten för att ytterligare höja kvaliteten av erbjudna tjänster vilket i oktober bl a resulterade i att Sigma har blivit certifierade till Cisco Gold Certified Partner. Under det senaste kvartalet har affärsområdet erhållit flera större och långsiktiga uppdrag. Statskontorets ramavtalsupphandling har gett ökad efterfrågan på infrastrukturtjänster. Personal Genomsnittligt antal medarbetare januari-september uppgick till 1 227 (813, september 2000). Antalet medarbetare vid periodens slut ökade med 23 % till 1 302 (1 059, december 2000). Under det andra och det tredje kvartalet har en åtgärdsplan genomförts vilket kommer att resultera i en minskning av antalet anställda med ca 130 personer inför årets utgång, varav ca 30 personer återstår för det fjärde kvartalet. Samtidigt sker expansion och nyanställningar inom lönsamma områden liksom förvärv av verksamheter. Investeringar Koncernen har inte förvärvat några bolag under det tredje kvartalet. Koncernens totala investeringar hittills under året uppgår till 142,4 Mkr. Dessutom har också anläggningstillgångar sålts till ett värde av 13,9 Mkr. Genom förvärv har 100,2 Mkr investerats i goodwill och 4,1 Mkr i maskiner och inventarier och andra anläggningstillgångar. I den löpande verksamheten har investerats 32,3 Mkr i maskiner och inventarier, och 5,1 Mkr i aktier i intressebolag. I patent/licensrättigheter har investerats 0,9 Mkr. Dessutom har koncernen köpt datorutrustning och programvaror samt andra förbrukningsinventarier för 13,9 Mkr som kostnadsförts direkt. Under året har en omräkningsdifferens på anläggningar uppstått med 13,3 Mkr, varav 12,1 Mkr är hänförliga till goodwill i utländska bolag. Likvida medel och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 23,4 Mkr (24,6 Mkr december 2000). Räntebärande nettoskuld uppgick till 192,8 Mkr (106,9 Mkr december 2000). Nettoskuldsättningsgraden uppgick därmed till 45,4 % (24,5 % december 2000). Vid utgången av det tredje kvartalet är likviditeten som mest ansträngd under hela året i konsultverksamhet. Orsaken är att faktureringen är väsentligt lägre genom semesterperioden samtidigt som semesterlöner betalas ut. Omedelbart i början av oktober minskade nettoskuldsättningen planenligt. Under det tredje kvartalet uppstod positiva valutakursvinster i koncernens finansnetto. Under det tredje kvartalet erhöll Sigma ett ovillkorat aktieägartillskott, från det tidigare moderbolaget Teleca AB, på 48,5 Mkr som minskat skulden med motsvarande belopp. Per 30 september uppgick skulden till Teleca till 55,0 Mkr, vilket är 73,5 Mkr lägre än 30 juni. Skulden löper med marknadsmässiga villkor. Det egna kapitalet i koncernen uppgick till 425,0 Mkr (436,8 Mkr december 2000) och balansomslutningen uppgick till 978,2 Mkr (845,5 Mkr december 2000). Soliditeten uppgick till 43,7 % (52,3 % december 2000). Kassaflödet under det tredje kvartalet var positivt med 5,6 Mkr inklusive noteringskostnader och åtgärdsplan. Under årets första 9 månader var kassaflödet -10,7 Mkr, inklusive noteringskostnader och åtgärdsplan. Moderbolaget Omsättningen, som endast var koncernintern, uppgick under årets första nio månader till 15,3 Mkr (0 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till -16,3 Mkr, varav 13,0 Mkr (0,0 Mkr) avser kostnader av engångskaraktär hänförliga till delningen av koncernen samt notering på Stockholmsbörsen. Likvida medel uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget har under året investerat 109,5 Mkr i aktier i dotterbolag, dels externt och dels från Teleca. Dessutom har 1,0 Mkr investerats i maskiner och inventarier, 3,6 Mkr i aktier i intressebolag samt 5,0 Mkr i aktier i utomstående bolag. Antal anställda i moderbolaget uppgår till 9 (0) personer vid periodens utgång. Prognos Den snabba avmattningen av den allmänna konjunkturen har också påverkat Sigma och gör marknaden svårbedömd för framtiden. Den nu genomförda åtgärdsplanen medför lönsamhet i rörelsen (EBITA). Skulle marknadsutvecklingen försämras utöver vad som nu kan förutses kommer Sigma att på motsvarande sätt fortsätta med kostnadsbesparingar för att anpassa verksamheten. Detta bedöms kunna genomföras inom ramen för positivt kassaflöde. Genom åtgärdsplanen samt att avslutningen på året inom Sigmas verksamhetsområden normalt är starkare, bedöms fjärde kvartalet uppvisa ett positivt resultat (EBITA) och ett positivt kassaflöde. Styrelsens prognos för 2001 om ett positivt resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) och positivt kassaflöde kvarstår. Kommande rapporttillfällen - Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) 2001 20 februari 2002 Stockholm den 25 oktober 2001 Sigma AB (publ) (org. nr 556347-5440) Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Sigmas hemsida www.sigma.se För ytterligare information kontakta: Sune Nilsson, VD, Sigma AB, tel 031- 335 67 15, mobil 0703 - 79 15 28, e-post: sune.nilsson@sigma.se eller Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB, tel. 031-335 67 16, mobil 0703-79 22 02, e-post: lars.sundqvist@sigma.se This information is also available in English. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00670/bit0003.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00670/bit0003.pdf Hela rapporten

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Dokument & länkar