Utdrag ur delårsrapport januari - juni 2004

Utdrag ur delårsrapport januari - juni 2004 (En fullständig rapport kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Sigmas hemsida www.sigma.se) Sigma höjer helårsprognosen · Omsättningen för perioden var 391,9 mkr (385,4). · Resultatet (EBITA) för första halvåret var 17,3 mkr (-2,2) motsvarande en marginal på 4,4 % (-0,6). · Resultatet efter finansiella poster var -0,8 mkr (-22,5) och efter skatt -8,9 mkr (-21,9). Goodwillavskrivningar ingår med 15,7 mkr (15,0). Resultat per aktie uppgår till -0,13 kr per aktie (-0,77), dito exkl. goodwill-avskrivningar uppgår till 0,25 (-0,24). · Kassaflödet i rörelsen uppgick till 22,4 mkr (8,6). · Sigma börjar åter expandera genom strategiskt förvärv av RKS och organisk tillväxt. · Höjd prognos 2004: Ett resultat EBITA överstigande 40 mkr. Kommentarer till utvecklingen under första halvåret 2004 Utvecklingen för Sigma är god med resultatökningar och tillväxt. Inte minst gäller detta affärsområde IT Solutions som har en EBITA-marginal överstigande 5 % jämfört med förluster tidigare år. Koncernens resultat (EBITA) för första halvåret uppgår till 17,3 mkr (-2,2). Resultatet har belastats med en realisationsförlust på 1,9 mkr samt rörelseförluster i avvecklade och försålda bolag med sammanlagt 7,5 mkr. Några ytterligare kostnader hänförliga till dessa verksamheter tillkommer inte. Kassaflödet var positivt med 22,4 mkr (8,6) Sigma börjar åter expandera efter tre års effektiviseringar. Under andra kvartalet var tillväxten 4 % varav organisk tillväxt utgjorde drygt 3 %. Antalet konsulter ökade med ett 20-tal under kvartalet. Dotterföretaget Sigma Kommun & Landsting har sålts per 30 juni. Resultaträkningen för det första halvåret inkluderas i rörelsen liksom den realisationsförlust som uppstod vid affären på 1,9 mkr. Vidare har det Schweiziska dotterföretaget Sigma iFace AG avvecklats. Utveckling Anställda vid per Resultat Marginal utgången av affärsområde Omsättning EBITA **) EBITA % perioden***) Business Solutions 140,0 (157,6) 5,7 (3,4) 4,1 (2,2) 192 (271) IT Solutions 180,0 (163,7) 10,0 (-2,1) 5,5 (-1,3) 503 (337) Information Solutions 76,1 (67,4) 11,6 (5,4) 15,3 (8,1) 158 (144) Övriga verksamheter *) 9,3 (11,8) -10,0 (-8,9) 5 (8) Elimineringar -13,5 (-15,1) SUMMA 391,9 (385,4) 17,3 (-2,2) 4,4 (-0,6) 858 (760) *) Avser moderbolag med -6,6 mkr (-4,4) samt övriga ej rörelsedrivande och avvecklade verksamheter. Den realisationsförlust på försäljning av bolag som uppstår med 1,9 mkr ingår i detta resultat. **) Resultat EBITA avser resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster. I EBITA-resultatet inkluderas avskrivning på övriga immateriella anläggningstillgångar. ***) Antalet anställda har ökat genom förvärvet av RKS med 231 personer, IPM 7 och minskat genom försäljning av Sigma Kommun & Landsting med 58 personer. Business Solutions Verksamhetsområde affärssystem visar en stabil utveckling. Under det andra kvartalet förvärvades en verksamhet med inriktning på affärssystemet Movex som visat ett bra resultat sedan förvärvet. En mindre rörelse har internt överförts till affärsområde IT Solutions från Verksamhetsområde affärssystem. Verksamhetsområde strategi & kommunikation utvecklas enligt plan i såväl Sverige som Danmark med stabil marginal. Inom området har mindre rekryteringar skett. Verksamhetssystem till kommuner och landsting såldes per halvårsskiftet enligt tidigare pressmeddelande. Verksamhetens karaktär är cyklisk över kalenderåret och redovisar ett negativt resultat under första halvåret vilket är normalt för denna typ av verksamhet. Syftet med försäljningen var bland annat att renodla koncernen mot konsultverksamhet. IT Solutions Affärsområdet visar fortsatt en marginal överstigande 5 % att jämföra med negativ marginal föregående år, trots förlustbringande verksamheter på -3,6 mkr som avvecklats. Justerat för dessa hade marginalen i affärsområdet varit 7,9 %. Orderläget inför sensommaren och hösten är mycket gott och fortsatt goda resultat förväntas. Rekrytering sker inom detta område på flera orter. Tillväxten sker främst hos de större av Sigmas kunder som koncernen har tecknat ramavtal med. Ofta sker detta genom olika åtaganden av hela funktioner hos kundföretagen, ett segment som vuxit mycket kraftigt de senaste åren. Information Solutions Verksamheten expanderar och rekryteringar har skett med 15 personer sedan årsskiftet. EBITA-marginalen har nära nog fördubblats mot föregående år till drygt 15 %. Verksamheten kännetecknas av långa uppdrag, ofta med hela funktionsåtaganden, som ger en stabilitet i verksamheten. Marknadsutveckling Marknadssituationen har stabiliserats det senaste året. Efter de stora neddragningar som skett i branschen i kombination med en ökad efterfrågan gör att utbud/efterfrågan balanseras. Främst är det stora industrikoncerner som ökar sina IT-projekt. Det har inte gett något större genomslag på priserna ännu men prisökningar förväntas ske. Flera ramavtal förhandlas årsvis vilket ger en tröghet i förändringstakten. Genom att uppdragen blir större och längre så påverkas beläggningen positivt med färre perioder av obeläggning mellan uppdrag. Karaktären på uppdragen har ändrats från att under en period varit fokuserat på projekt som effektiviserar kundens interna processer och som tagit till vara redan gjorda investeringar. Nu ökar åter efterfrågan med inriktning på intäktsdrivande IT-projekt i form av nyutveckling av tjänster och produkter. Omsättning och resultat januari till juni samt finansiell ställning Omsättningen uppgick till 391,9 mkr (385,4). Omsättningen är högre detta år trots att verksamheter som har avvecklats hade en fakturering på 18,5 mkr under föregående år och de nya förvärven ännu inte påverkat omsättningen i någon omfattning. Genomsnittligt antal anställda är ca 100 färre under 2004. Faktureringen per anställd är 39 tkr högre, vilket motsvarar ca 9 %, än för samma period föregående år justerat för den fakturering som genereras av underkonsulter och som också ökat. Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick under första halvåret till 17,3 mkr (-2,2), motsvarande en marginal på 4,4 % (-0,6). Tre verksamheter har upphört i Sigma genom bland annat försäljning. Tillsammans har dessa genererat rörelseförluster på 7,5 mkr. Dessutom ingår i årets EBITA-resultat en realisationsförlust på sålda bolag med 1,9 mkr. De kvarvarande verksamheterna genererade således ett EBITA- resultat på 26,7 mkr under det första halvåret. För det andra kvartalet uppgick EBITA-resultatet till 5,8 mkr inklusive den realisationsförlust som uppstått på 1,9 mkr. Under det första kvartalet uppgick EBITA-resultatet till 11,5 Mkr. Andra kvartalet innehåller tre färre arbetsdagar vilket har påverkat resultatet negativt med 7,5 mkr. Resultat före finansiella poster uppgår till 1,6 mkr (-17,2) inklusive kostnader för avskrivning av goodwill med 15,7 mkr (15,0) som inte är kassaflödespåverkande. Finansnettot är förbättrat jämfört med föregående år beroende på en lägre nettoskuld och en lägre räntesats. Den räntebärande nettoskulden var 50,1 mkr (125,3) och vid årsskiftet 95,3 mkr. Likviditeten uppgick till 27,5 mkr (10,3) per halvårsskiftet. Soliditeten uppgick per sista juni till 41,4 % (33,4). Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 21,4 % (79,6). Prognos 2004 Den stabila utvecklingen och avyttring av förlustbringande verksamheter tillsammans med den tillväxt som sker genom förvärvet av RKS gör att resultatutvecklingen är positiv. Sigma höjer därav sin prognos; Sigmas tidigare prognos löd: Ett resultat EBITA överstigande 30 mkr. Ny prognos lyder: Ett resultat EBITA överstigande 40 mkr. Förvärv av RKS Sigma förvärvade per 30 juni majoriteten i RKS genom det offentliga bud som presenterades i maj. Balansräkningen för RKS är därmed konsoliderad i denna redovisning medan resultaträkningen kommer att ingå i Sigma från och med 1 juli. RKS har avnoterats från Stockholmsbörsen och lämnar därför ingen egen delårsrapport för första halvåret. I Sigmas fullständiga rapport finns ett utdrag ur verksamhetens utveckling i RKS under det första halvåret. Kommande rapporttillfällen - Delårsrapport, 9 mån (Q3) 2004 27 oktober, 2004 - Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) 2004 11 februari, 2005 Göteborg den 20 augusti 2004 Sigma AB (publ) (Org. nr 556347-5440) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Sune Nilsson, VD, Sigma AB (publ), Tel. 031-335 67 15, mobil 0703-79 15 28, e-post: sune.nilsson@sigma.se eller Lars Sundqvist, Ekonomichef, Sigma AB (publ), Tel. 031-335 67 16, mobil 0703-79 22 02, e-post: lars.sundqvist@sigma.se Sigma håller telefonkonferens och VD presenterar halvårsbokslutet 10.00 på telefon 08-505 20 114. Bilder till presentationen kommer att finnas tillgängliga samtidigt på: http://events.genesysrichmedia.com/sigma/2004/08/20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20070/wkr0010.pdf

Om oss

SIGMA - WE ADD NEW VALUESSigma is a leading consulting group with the objective to make our customers more competitive. Our means is technological know-how and a constant passion for finding better solutions. We are 1,600 employees in eleven countries. Our services are provided through the companies〉 Sigma Technology – a global supplier of R&D services〉 Sigma Connectivity – designing and developing communication enabled devices〉 Sigma IT & Management – Creating efficient IT-services for today and innovation for tomorrow. Sigma is owned by Danir, a private investment company held by the Dan Olofsson family.www.sigma.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar