Kommuniké från årsstämma i Simris Alg AB (publ)

Tisdagen den 8 maj 2018 hölls årsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid stämman var 1 337 369 aktier representerade, vilket motsvarar 14,08 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades i enlighet med i kallelsen framlagda förslag.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att resultatdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen, samt att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Styrelse och revisor samt arvoden
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med sammanlagt 350 000 kr, varav 140 000 kr till ordföranden och 70 000 kr till var och en av övriga ledamöter. Arvode ska inte utgå till ordförande eller ledamot som är anställd i bolaget. Vidare beslutades att revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

Till styrelsen valdes Pia Gideon (nyval), Louise Nicolin (nyval), Robin Gustafsson (nyval), Fredrika Gullfot (omval) och Adam Springfeldt (omval). Pia Gideon valdes till styrelsens ordförande (nyval).

Till revisionsbolag utsågs Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor (omval).

Bemyndigande till styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 247 593,75 kronor. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier av serie B till ett högsta totalt antal av 2 850 000 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission av teckningsoptioner till anställda
Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 95 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under perioden från och med den 9 maj 2018 till och med den 23 maj 2018. Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget som inte också är styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att minst 1/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och maximalt 2/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. Our goal is to be a landmark business for the bio-based economy. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar