Kallelse till årsstämma i SinterCast AB (publ)

Aktieägarna i SinterCast AB (publ) ("SinterCast") kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 24 maj 2012 kl. 17.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens
(IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.
Rätt att delta och rösta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
 * dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
  18 maj 2012,
 * dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast fredagen den 18 maj
  2012.

Aktieägare  som  låtit  förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn före fredagen den 18 maj 2012 för att äga rätt
att delta i årsstämman. Förvaltaren bör underrättas i god tid före fredagen den
18 maj 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Anmälan
Anmälan kan göras per post till SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55
Stockholm, per telefon 08-660 77 50, per fax
08-661 79 79 eller via e-post: agm.registration@sintercast.com.

Varje aktieägare (eller ombud för aktieägare) som önskar deltaga vid årsstämman
skall vid anmälan uppge sitt namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet biträden (en aktieägare får ha
med sig upp till två biträden under förutsättning att antalet biträden anmäls på
det sätt som anges ovan).

Ombud
Då  aktieägarens  deltagande  på  årsstämman  sker  genom  ombud  bör
behörighetshandlingar, såsom skriftlig daterad fullmakt, sändas till SinterCast
i god tid före årsstämman, lämpligen tillsammans med anmälan om deltagande
(senast fredagen den 18 maj 2012). Fullmaktsformulär finns tillgängligt att
ladda ner via www.sintercast.com samt sänds ut till de aktieägare som så begär
och  uppger  sin  postadress.  Företrädare  för juridiska personer skall
tillhandahålla   kopia   av   registreringsbevis   eller   motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1 Årsstämmans öppnande

 2 Val av ordförande vid årsstämman

 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

 4 Godkännande av dagordning

 5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

 7 Gästanförande av Drew Winter, Editor-in-Chief, Wards AutoWorld

 8 Anförande av verkställande direktören

 9 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 10 Beslut om:

   (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

   (b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd
  balansräkning

   (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
  styrelsesuppleanter

 12 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

 13 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter,
  styrelseordförande och vice styrelseordförande

 14 Val av ledamöter till valberedningen

 15 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
  befattningshavare

 16 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
  och överlåtelse av bolagets egna aktier

 17 Årsstämmans avslutande


Förslag
Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Jan Rynning väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut  om  disposition  beträffande  bolagets resultat enligt fastställd
balansräkning (punkt 10 b)
Till årsstämmans förfogande står 68 123 395 kronor och styrelsen föreslår en
utdelning om totalt 1,70 kronor per aktie (totalt 11 858 610 kronor) för
räkenskapsåret 2011 och att resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget om
56 264 785 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås tisdagen den 29 maj 2012. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget,
beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 1 juni
2012.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
(punkt 11)
Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex,
inklusive  styrelseordföranden och vice styrelseordföranden, och att inga
styrelsesuppleanter skall utses.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (punkt 12)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma,
skall utgå med totalt 780 000 kronor att fördelas i enlighet med följande:
260 000 kronor till styrelseordföranden och 130 000 kronor till var och en av de
fyra  bolagsstämmovalda  styrelseledamöterna och inget styrelsearvode till
verkställande direktören. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall
utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och
vice styrelseordförande (punkt 13)
Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist, Aage Figenschou, Andrea Fessler, Robert Dover, Laurence Vine-
Chatterton och Steve Dawson som ordinarie ledamöter. Ulla-Britt Fräjdin-
Hellqvist föreslås kvarstå som styrelsens ordförande och Aage Figenschou som
vice styrelseordförande.

Val av ledamöter till valberedningen (punkt 14)
Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter och
föreslår omval av Torbjörn Nordberg, representerande mindre aktieägare och Ulla-
Britt Fräjdin-Hellqvist i egenskap av styrelseordförande. Vidare föreslår
valberedningen nyval av Karl-Arne Henriksson som ordförande av valberedningen,
med  mandat  att  representera  större  aktieägare.  Vidare föreslås att
valberedningen ges mandat att vid behov ta hjälp av och arvodera externa
konsulter för att utvärdera styrelsen och för att söka eventuella kandidater
till styrelseuppdrag. För det fall en ledamot av valberedningen väljer att avgå
innan dess uppdrag är slutfört skall valberedningens ordförande ges i uppdrag
att kontakta den störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot och be denne
att utse en ledamot. Önskar denne aktieägare inte utse en ledamot tillfrågas den
näst störste osv. Valberedningen och styrelsen vill uttrycka sin tacksamhet till
Lars Ahlström som varit ledamot i valberedningen sedan 2007 och som kommer att
lämna valberedningen efter årsstämman.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande.
Ersättningen skall bestå av en balanserad kombination av fast lön, rörlig
ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra förmåner. Den
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och baseras på prestationer.
Den fasta lönen skall beslutas individuellt och baseras på varje individs
ansvarsområde, uppdrag, kompetens och position. Den rörliga ersättningen skall
baseras på förutbestämda mål på koncernnivå och på individuell nivå, med hänsyn
till det långsiktiga resultatet. Vid extraordinära prestationer kan en särskild
ersättning utgå i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens. Rörlig
ersättning och sådan särskild ersättning (dvs med undantag för ersättning enligt
långsiktiga  incitamentsprogram som antagits av bolagsstämman) skall inte
överstiga ett belopp motsvarande 75 procent av den fasta årliga lönen. År 2009
antog bolagsstämman ett aktiebaserat incitamentsprogram där personaloptioner
utfärdades  till  alla  anställda  i  koncernen.  Mer  information  om
incitamentsprogrammet framgår av bolagets hemsida (www.sintercast.com).

SinterCasts pensionsförmåner är premiebestämda. Premiebestämd pension innebär
att koncernen betalar en fast premie till ett fristående bolag. Koncernen har
inga legala skyldigheter att betala ytterligare premier för det fall att det
fristående bolaget inte har tillräckliga medel att betala alla anställda de
förmåner som är relaterade till nuvarande och tidigare anställningsperioder.

Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 9 månader för VD och 6
månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning av VD från bolagets
sida  utgår  ett  avgångsvederlag  motsvarande  9 månaders  ersättning.
Avgångsvederlag förekommer inte för övriga ledande befattningshavare. Vid
uppsägning från bolagets sida avseende VD sker ingen avräkning av ersättningar
erhållna från ny arbetsgivare.

Styrelsen, och på uppdrag av styrelsen, styrelsens ersättningsutskott, skall äga
rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl som motiverar det.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,
 * besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många
  aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av
  samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm
  AB  till  ett  pris  per  aktie inom det vid var tid registrerade
  kursintervallet,
 * besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid
  varje tidpunkt på NASDAQ OMX Stockholm AB eller på annat sätt, exempelvis i
  samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse
  från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller
  kvittning. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB får endast ske
  till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  Överlåtelse av aktier på annat sätt skall ske till ett, av styrelsen
  beräknat, marknadsmässigt pris.

Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna aktier
vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget
möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv av företag
eller verksamhet.


Övrigt
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 samt 11-14
respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 10 b),
15 och 16 framgår ovan. Redovisningshandlingar (inklusive styrelsens yttrande
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen), revisionsberättelse samt handlingar enligt
8 kap 54 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos
SinterCast från och med torsdagen den 3 maj 2012 och sändas kostnadsfritt per
post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga
handlingar kommer även från och med samma tidpunkt finnas tillgängliga på
SinterCasts hemsida (www.sintercast.se) eller kunna beställas från SinterCast AB
(publ), Box 10203, 100 55 Stockholm.

För dagen för kallelsen finns det totalt 6 975 653 aktier och röster i
SinterCast.

För giltigt beslut av årsstämman enligt punkten 16 fordras att beslutet biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten, i enlighet med beskrivningen
i föregående mening, avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag
samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

               Stockholm i april 2012
               SinterCast AB (publ)
                  Styrelsen

Prenumerera