Positiva utsikter för SinterCast baserat på rekordhög serieproduktion och nya installationsmöjligheter

Första kvartalet 2012
 * Periodens omsättning: 11,7 MSEK (9,1 MSEK)
 * Rörelseresultat: 1,3 MSEK (0,7 MSEK)
 * Rörelsemarginal: 11 % (8 %)
 * Resultat per aktie: 0,24 SEK per aktie (0,16 SEK per aktie)
 * Kassaflöde från verksamheten: -0,3 MSEK (4,6 MSEK)
 * Serieproduktion vid periodens slut*: 1,6 miljoner motorekvivalenter (1,3
  miljoner)
 * Befintliga installationer: 18 helautomatiska processtyrningssystem och 12
  Mini-System installerade i Europa, Asien och Amerika


Serieproduktion*


För graf, se press release PDF

SinterCast har haft 13 återföljande kvartal med tillväxt, tack vare nya
installationer, nya
serieproduktionslanseringar och marknadsåterhämtning

* Produktion, motorekvivalenter uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50
kg)


Vd:s kommentarer

Ökad serieproduktion och omsättning
Under det första kvartalet 2012 ökade serieproduktionen i årstakt till 1,6
miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en 19 % ökning mot föregående år,
resulterande i det trettonde kvartalet i följd med ökad serieproduktion. Medan
volymen av motorekvivalenter ökade med 19 %, ökade intäkterna från
serieproduktion med 37 % för helåret, en kombination av volymökning,
leveransökning av förbrukningsmaterial samt avtalade prishöjningar hos
nyckelkunder.

Positiva trender i den övergripande marknadsutvecklingen
Efter en stabil tillväxt under större delen av 2011, visades en stark ökning av
utlevererade motorekvivalenter under oktober och november medan utleveranserna
minskade under december 2011. Även om säsongsvariationer är vanliga, var
nedgången i december större än under tidigare år. I januari steg utleveranserna
igen, följt av en liten nedgång i februari. Det är ännu inte möjligt att avgöra
om  de senaste månatliga fluktuationerna beror på marknadsförhållanden i
allmänhet, eller helt enkelt på tidpunkten när utleveranserna sker. Trots den
senaste tidens fluktuationer förblir den generella trenden positiv.

SinterCast fortsätter att stödja produktutvecklingsprogram för bilar, tunga
fordon  och industriella krafttillämpningar i Europa, Asien och Amerika,
innefattande högvolymsapplikationer utöver de nuvarande högvolymssektorerna, V-
dieselmotorblock för bilar och motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon.
Det uppskattas att potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de
program som är under utveckling tillsammans representerar en marknadsmöjlighet
på  omkring  4,6 miljoner  motorekvivalenter  årligen  inom  SinterCasts
femårsplaneringshorisont.

Efter rekordåret 2011 med sex nya installationsåtaganden, erhölls inga nya
installationsorder   under  det  första  kvartalet  2012. Men  flera
installationsförhandlingar pågår och nya installationsåtaganden förväntas under
2012, vilket ytterligare utökar den installerade basen.

Utveckling av nya produkter
Den pågående utvecklingen av processtyrningsteknologi för segjärn baserad på
termisk analys framskred under det första kvartalet, genom det första utförda
fältförsöket vid ett stort internationellt gjuteri i Nordamerika och med
rekryteringen av ny personal vilket möjliggör att ökade resurser kan tilldelas
projektet. Produktutvecklingsfasen förväntas att pågå under hela 2012, både
genom egen utveckling och med externa fältförsök, för att ytterligare definiera
de potentiella tekniska fördelarna och den kommersiella tillämpningen. Dessa
steg är en integrerad del av den utveckling som måste göras innan ett
slutgiltigt beslut kan fattas om lansering av en säljbar produkt. Den föreslagna
styrteknologin för termisk analys är avsedd att ge en nettokostnadsbesparing i
segjärnsproduktion genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjututbyte,
minskade gjutdefekter i gjuteriet, och genom förbättrad maskinbearbetning.Finansiell sammanfattning
Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från utrustning,
serieproduktion och kundservice.

 Nettoomsättning per intäktsslag  Januari-Mars        Januari-December

 (Belopp i miljoner kronor om    2012  2011  2011          2010
 inte annat anges)
-------------------------------------------------------------------------------
 Antal levererade mätkoppar    36 800 27 400 138 200         102 650

 Utrustning (1)           0,3  0,9   7,9           6,8

 Serieproduktion (2)        11,2  8,1  39,0          30,9

 Service( 3)             0,2  0,1   2,0           1,3

 Annat                0,0  0,0   0,1           0,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Summa               11,7  9,1  49,0          39,4
-------------------------------------------------------------------------------


 Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och
      reservdelar

     2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmateriel och
      avgifter för programvarulicenser

     3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och
      försäljning av testbitarUnder  januari-mars  2012 uppgick  intäkterna  till 11,7 MSEK (9,1 MSEK).
Intäktsökningen  på  29 %  är  ett  resultat av fortsatta ökningar inom
serieproduktion och mätkoppsleveranser. Intäkterna från serieproduktion ökade
med 37 % till 11,2 MSEK (8,1 MSEK), som ett resultat av rekordproduktionen på
1,6 miljoner (1,3 miljoner) motorekvivalenter, i årstakt, utleveranser av
36 800 (27 400) mätkoppar och prishöjningar som trädde i kraft den 1 januari
2012. Inga installationer fakturerades under perioden. Intäkter från försåld
utrustning uppgick till 0,3 MSEK (0,9 MSEK).


Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Det beror på
att "Periodens resultat" och "Resultat efter skatt per aktie" påverkas av
finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

 Resultatsammanfattning             Januari-Mars Januari-December

 (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2012  2011 2011    2010
-----------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                 1,3   0,7 11,6     7,2

 Periodens resultat               1,7   1,1 14,5    16,5

 Resultat efter skatt per aktie (SEK)      0,24  0,16 2,07    2,51
-----------------------------------------------------------------------------


Rörelseresultatet för januari-mars 2012 på 1,3 MSEK (0,7 MSEK) förbättrades på
grund av ett högre bruttoresultat på 2,2 MSEK men försämrades på grund av högre
operativa kostnader på 1,6 MSEK, där 1,1 MSEK kan härröras till uppkomna
rekryterings- och lönekostnader för att förbereda företaget för ytterligare
tillväxt.

Resultatet efter skatt för januari-mars 2012 uppgick till 1,7 MSEK (1,1 MSEK).

Kassaflöde, likviditet och investeringar

 Översikt kassaflöde              Januari-Mars Januari-December

 (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2012  2011 2011    2010
-----------------------------------------------------------------------------
 Kassaflöde från verksamheten          -0,3   4,6 14,5     3,0

 Kassaflöde från investeringsverksamheten    -0,1  -0,1 -0,4    -0,5
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten     -  -3,0 -6,8    13,0
-----------------------------------------------------------------------------
 Summa kassaflöde                -0,4   1,5 7,3    15,5

 Likviditet                   47,2  41,8 47,6    40,3
-----------------------------------------------------------------------------Kassaflödet under januari-mars 2012 uppgick till -0,4 MSEK (1,5 MSEK). Periodens
negativa kassaflöde beror på ökade kundfordringar, tidpunkten för inbetalningar
för installationer och utbetalningar av upplupna kostnader av engångskaraktär.
Investeringar under perioden uppgick till 0,2 MSEK (0,6 MSEK).

Personaloptionsprogram
Per   den   31 mars  2012, beräknades  den  totala  kostnaden  för
personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 3,2 MSEK (3,2 MSEK), baserat på en
aktiekurs på 57,5 SEK (56,5 SEK). Hittills under 2012 har 0,2 MSEK (0,3 MSEK)
redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för
när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om
nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på
individuella  försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med
komponenter i SinterCast-CGI. SinterCasts diversifiering, mellan V-dieselmotorer
för bilar, motorkomponenter till tunga fordon och andra applikationer såsom
avgasgrenrör och motorer för industriell kraft samt SinterCasts närvaro i
Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och
geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och
trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för
konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess
teknologi  och  dess  ingenjörskunnande  ger  den  mest  pålitliga  och
kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI.

Nya  teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och
bränsleceller  får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och
implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt
och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande
effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26
sid 39 i SinterCasts årsredovisning 2011

Organisation
Med en framgångsrik högvolymsproduktion av CGI i gjuterier i Europa, Asien och
Amerika, har SinterCast byggt upp en global organisation med medarbetare och
agenter  i Sverige, Storbritannien, USA, Kina, Korea, Japan, Indien och
Australien. Under det första kvartalet har nyrekryteringar gjorts för att stärka
organisationen och förbättra de framtida tillväxtutsikterna. SinterCast har
anställt en ny General Manager i Kina med direkt försäljningsansvar för den
kinesiska marknaden, en Senior Research Engineer och en Software Engineer. Efter
de senaste 15 månadernas gjorda rekryteringar är företaget väl förberett för att
stödja  globala  marknadsaktiviteter och att frambringa SinterCasts nästa
tillväxtfas. Per den 31 mars 2012 hade koncernen 20 (15) anställda, varav tre
(tre) kvinnor.
Moderbolaget
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i
Stockholm.  Moderbolaget har 17 (11) anställda. Merparten av verksamheten
bedrivs i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret i Kina
samt för agenterna i Australien, Indien, Japan och Korea. Verksamheten i
Storbritannien och USA leds av de lokala bolagen. Den information som lämnas i
denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper
Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i
enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering.
Rapporterna  för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska
Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för
koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har
använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast
och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den
31 mars 2012 som i sak påverkar denna rapport.

Information
Delårsrapport för april-juni 2012 kommer att publiceras den 22 augusti 2012
Delårsrapport för juli-september 2012 kommer att publiceras den 7 november 2012
Delårsrapport för oktober-december och bokslutskommuniké 2012 kommer att
publiceras den 20 februari 2013
Delårsrapport för januari-mars 2013 kommer att publiceras den 23 april 2013

Årsredovisning 2011
Årsredovisningen för 2011 publicerades på SinterCasts hemsida den 4 april 2012.
Med tanke på kostnadseffektivisering och miljöhänsyn har årsredovisningen endast
publicerats elektroniskt, i PDF-format.

Årsstämma
SinterCast AB (publ) årsstämma kommer att hållas kl. 17.00 den 24 maj 2012 i
Kungliga  Ingenjörsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.
Kallelse till årsstämman publicerades den 23 april 2012 och finns tillgänglig på
bolagets hemsida.

Styrelsen föreslår följande datum för årsstämman och för rätt att erhålla
utdelning:
 18 maj 2012  Detta datum skall aktieägare som önskar deltaga i årstämman vara
       införd i eget namn i aktieboken som förs av EuroClear och anmäla
       sitt deltagande till SinterCast.

 24 maj 2012 Aktier som handlas på detta datum är berättigade till utdelning.

 24 maj 2012 Årsstämma: Årsstämman hålls kl. 17.00.

 25 maj 2012 Aktier som handlas på detta datum är inte berättigade till
       utdelning.

 29 maj 2012 Avstämningsdag: Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är
       tre bankdagar efter årsstämman.

 1 juni 2012 Betalning: Utdelning utbetalas tre bankdagar efter
       avstämningsdagen för de som är berättigade att erhålla utdelning.


Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Delårsrapporten har utfärdats den 25 april 2012 av verkställande direktören
Steve Dawson med fullmakt från styrelsen

 För mer information vänligen kontakta:

 Dr. Steve Dawson

 Vd

 SinterCast AB (publ)

 Telefon:  +46 8 660 7750

 Mobil:   +44 771 002 6342

 E-post:  steve.dawson@sintercast.com

 Webbplats: www.sintercast.comSinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från
2 kg  till  17 ton,  alla producerade med samma processtyrningsteknologi.
Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron
Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General
Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia,
Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-
Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och
Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small
Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

Prenumerera

Dokument & länkar