SinterCast resultat januari-mars 2013


            
  Möjligheter till ytterligare tillväxt och serieproduktionsökningar
    efter tillkännagivanden av nya motorer och nya installationerFörsta kvartalet 2013
 * Periodens omsättning: 11,7 MSEK (11,7 MSEK)
 * Rörelseresultat: 1,5 MSEK (1,3 MSEK)
 * Resultat per aktie: 0,33 SEK per aktie (0,24 SEK per aktie)
 * Kassaflöde från verksamheten: 0,2 MSEK (-0,3 MSEK)
 * Befintliga installationer: 20 helautomatiska system och 15 Mini-System i
  Europa, Asien och Amerika
 * Ny installation har framgångsrikt tagits i drift i gjuteriet hos en europisk
  lastbilstillverkare
 * Pågående installation i Mexiko av den hittills mest omfattande System 3000-
  installationen
 * Ny installation säkrad hos University of Alabama för forskning finansierat
  av amerikanska energidepartementet
 * Fortsatt förproduktion av den första bensinmotorn i stora volymer, med
  serieproduktionsstart i år


Serieproduktion*

För grafisk kurva, se PDF

Serieproduktionen ökade under kvartalet tack vare Navistars återupptagna
produktion av Big Bore motorblock och produktionsökningen av VM Motori 3.0 liter
V6 motorblock och bottenplatta inför försäljningsstarten av Jeep Grand Cherokee
SUV och Ram 1500 lätta pick-uper i Nordamerika.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till
årstakt (1 motorekvivalent =50 kg)


Vd:s kommentarer

Serieproduktionen ökar efter tillkännagivanden om nordamerikanska dieslar
Serieproduktionen under kvartalet ökade till 1,30 miljoner motorekvivalenter, i
årstakt, vilket representerar en tillväxt på cirka 8 % jämfört med fjärde
kvartalet 2012. Ökningen beror huvudsakligen på produktionsökningen av VM Motori
3.0 liter V6 motorblock och bottenplatta samt den återupptagna produktionen av
Navistar 13 liter Big Bore motorblock för tunga fordon.

Produktionen av SinterCast-CGI motorblock och bottenplatta ökade efter Chryslers
tillkännagivanden i januari om VM Motori dieselmotor i Jeep Grand Cherokee SUV
och tillkännagivandet i februari om Ram 1500 lätta pick-uper. Detta resulterade
i att VM Motori-motorn blev det näst största produktionsprogrammet i mars och
SinterCasts femte motor att passera gränsen på 100 000 motorekvivalenter i
årstakt. Grand Cherokee-dieseln är planerad att finnas tillgänglig i amerikanska
bilhallar under andra kvartalet 2013 medan Ram 1500-dieseln är planerad att
börja säljas under tredje kvartalet 2013. Chryslers dieselåtaganden ger en
gradvis ökad volym på kort sikt, och etablerar även ett viktigt benchmark och en
utmaning för de andra biltillverkarna till ökad användning av dieselmotorer inom
högvolymssegmentet för SUV och lätta pick-uper. Utöver VM Motori-motorn,
fortsatte serieproduktionen i hög takt under kvartalet inom det stora V-
dieselsegmentet  för  bilar,  med  bidrag  främst från Audi-, Ford- och
Hyundaimotorer.

Produktionen av Navistar motorblock återupptogs i början av januari, både i
Tupy-gjuteriet i Brasilien och Pure Power-gjuteriet i USA, för att säkra
leveranserna inför försäljningen som ska återupptas, av Navistar Pro Star-
lastbilar med MaxxForce Big Bore-motorn. Den återupptagna produktionen gav en
gradvis ökad volym under det första kvartalet, men nivån på produktionstakten
förväntas etableras först senare i år, när försäljningen av Navistars lastbil
har återhämtat sig. Inom denna sektor för tunga fordon, tillkännagavs den 11
februari en System 3000 serieproduktionsinstallation hos en icke namngiven
ledande europeisk lastbilstillverkare. Systemet driftsattes framgångsrikt under
kvartalet. Serieproduktionsvolymerna förväntas att börja ge bidra under det
andra kvartalet. Tillsammans ger återupptagandet av Navistar-produktionen och
den nya installationen i Europa, möjligheter till ökande volymer för tunga
fordon under 2013.

Idrifttagandet av SinterCasts mest omfattande installation hittills startade i
början av april och pågår fortfarande vid Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko.
Installationen är utformad att stödja produktion av ett nytt motorblock för
bilar, med en planerad full volym på mer än 300 000 block per år, med möjlighet
att bli den största CGI-motorn i världen, uttryckt i volym. Efter att det nya
System 3000 Plus har satts i drift, ska den befintliga SinterCast-utrustningen
på bilproduktionslinjen i Saltillo-gjuteriet flyttas till produktionslinjen för
tunga fordon för att stödja pågående produktutveckling inom applikationer för
tunga fordon.

Den 19 april tillkännagav SinterCast installationen av ett Mini-System 3000 hos
University of Alabama i Birmingham (UAB), som är del av ett nytt projekt på 3,5
miljoner  dollar  som  tilldelats  Caterpillar  av  det  amerikanska
energidepartmentet. Syftet med projektet är att utveckla kostnadseffektiva
höghållfasta gjutna material, som kan möjliggöra en ökning av effektuttaget
(hästkrafter/kilo) i framtiden och öka den termiska verkningsgraden i de största
dieselmotorerna. Som en del av det treåriga projektet kommer UAB och Caterpillar
att använda SinterCast Mini-System 3000 till att producera och utveckla nya
kompaktgrafitjärnlegeringar  (CGI).  Mini-System 3000 ska installeras under
sommaren 2013. SinterCast kommer även att bistå med teknisk support under
projekttiden. Den statliga finansieringen bekräftar återigen

behovet av fortlöpande framsteg av motorprestanda och verkningsgrad, och behovet
av att avancerade material såsom CGI möjliggör projektets syften, samtidigt som
kraven på livslängd och utsläpp uppfylls.

SinterCast stödjer fortsatt produktutvecklingsprogram för bilar, tunga fordon
och inom industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och Amerika. Denna
utveckling inbegriper SinterCasts första åtagande för CGI-bensinmotorer i stora
volymer,  vilket fortfarande är planerat för serieproduktionsstart i år.
Förproduktion av bensinmotorblocket påbörjades under januari. Det beräknas att
den sammanlagda potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de
program som är under utveckling, representerar en marknadsmöjlighet på ungefär
4,65 miljoner   motorekvivalenter   per   år   inom   SinterCasts
femårsplaneringshorisont.

Segjärnsteknologi
Utvecklingen av segjärnsteknologin fortsätter, med nya fältförsök planerade i
Asien under det andra kvartalet, för att vidare definiera de tekniska sambanden,
applikationerna  för  processtyrning och de möjliga kostnadsbesparingarna.
Segjärnsteknologin kommer att presenteras på Ductile Iron Societys årsmöte i USA
i juni. Efter lanseringen kommer SinterCast att söka referensinstallationer för
att   vidareutveckla   och   demonstrera   teknologin  och  utforska
marknadsmöjligheterna. Segjärnsteknologin förväntas att ge kostnadsbesparingar
genom  reducerad  magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade
gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.


Finansiell sammanfattning
Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från utrustning,
serieproduktion och kundservice.

 Nettoomsättning per intäktsslag  Januari-Mars        Januari-December

 (Belopp i miljoner kronor om    2013  2012  2012          2011
 inte annat anges)
-------------------------------------------------------------------------------
 Antal levererade mätkoppar    28 900 36 800 102 400         138 200

 Utrustning (1)           2,3  0,3   9,0           7,9

 Serieproduktion (2)         9,0  11,2  35,8          39,0

 Service( 3)             0,3  0,2   1,0           2,0

 Annat                0,1  0,0   0,1           0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Summa               11,7  11,7  45,9          49,0
-------------------------------------------------------------------------------


 Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och
      reservdelar

     2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och
       avgifter för programvarulicenser

     3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och
      försäljning av testbitar


Under januari-mars 2013 uppgick intäkterna till 11,7 MSEK (11,7 MSEK). Intäkter
från utrustning uppgick till 2,3 MSEK (0,3 MSEK) och avser främst ett System
3000 processtyrningssystem  som installerats hos en icke namngiven viktig
europeisk  tillverkare  av  lastbilar.  Intäkter  från förhyrd utrustning
periodiseras över leasingperioden. Intäkterna från serieproduktion gick ned på
grund av minskade mätkoppsleveranser och reducerad serieproduktion, vilket
huvudsakligen är relaterat till en minskad produktion jämfört mot föregående år
av Navistar Big Bore motorblock för tunga fordon i Nordamerika och på en
efterfrågeminskning av tunga fordon i Europa.

Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror
på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av
finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

 Resultatsammanfattning             Januari-Mars Januari-December

 (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013  2012 2012    2011
-----------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                 1,5   1,3 1,0    11,6

 Periodens resultat efter skatt         2,4   1,7 -3,7    14,5

 Resultat per aktie (SEK)            0,3   0,2 -0,5     2,1
-----------------------------------------------------------------------------


Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2013 på 1,5 MSEK (1,3 MSEK) ökades
genom bruttoresultatsökningen på 0,3 MSEK och minskades av att de operativa
kostnaderna  gick upp med 0,1 MSEK. Det högre bruttoresultatet beror på
förändringar i produktmixen, där en större andel av intäkterna under 2013 kommer
från utrustning snarare än från serieproduktion.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 2,4 MSEK (1,7 MSEK) och är främst
relaterad till omvärdering av uppskjuten skattefordran, vilken beskrivs i
avsnittet "Uppskjuten skattefordran".


Uppskjuten skattefordran
Skatten uppgick till 0,7 MSEK (-0,1 MSEK) under perioden, varav 0,8 MSEK beror
på förändring av uppskjuten skattefordran.

Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran
omvärderas varje kvartal. Per den 31 mars 2013 gav den uppdaterade beräkningen
att 128,5 MSEK (125,1 MSEK) av SinterCasts totala underskottsavdrag kan beaktas,
vilket resulterade i att 28,3 MSEK (32,9 MSEK) har aktiverats som uppskjuten
skattefordran. Uppskjuten skattefordran ingår som finansiella tillgångar i
balansräkningen.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

 Översikt kassaflöde              Januari-Mars Januari-December

 (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2013  2012 2012    2011
-----------------------------------------------------------------------------
 Kassaflöde från verksamheten          0,2  -0,3  1,3    14,5

 Kassaflöde från investeringsverksamheten    0,0  -0,1 -1,6    -0,4
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten     -    - -11,9    -6,8
-----------------------------------------------------------------------------
 Summa kassaflöde                0,2  -0,4 -12,2    7,3

 Likviditet                   35,6  47,2 35,4    47,6
-----------------------------------------------------------------------------


Kassaflödet från verksamheten under januari-mars 2013 uppgick till 0,2 MSEK (-
0,3 MSEK). Kassaflödet från verksamheten påverkades främst av det positiva
rörelseresultatet på 1,5 MSEK (1,3 MSEK) och av ett ökat rörelsekapital (vilket
inkluderar kundfordringar, leverantörsskulder och lager) på -1,7 MSEK (-1,9
MSEK). Sedan årsskiftet har kundfordringarna ökat med 2,5 MSEK till 10,3 MSEK,
vilket främst beror på försäljningen av System 3000 till en icke namngiven
europeisk tillverkare av lastbilar.


Det totala kassaflödet för perioden uppgår till 0,2 MSEK (-0,4 MSEK) vilket
resulterar i 35,6 MSEK (47,2 MSEK) i likvida medel per den 31 mars 2013.

Investeringar under perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,2 MSEK).

Personaloptionsprogram
Per   den   31 mars   2013 beräknades  den  totala  kostnaden  för
personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 2,9 MSEK (3,2 MSEK), baserat på en
aktiekurs på 43,6 SEK (57,5 SEK). Hittills under 2013 har 0,0 MSEK (0,2 MSEK)
redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för
när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om
nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella
försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i
SinterCast-CGI. Världsekonomin har på senaste tiden blivit mer osäker och detta
har börjat påverka både konsumenternas förtroende och fordonsförsäljningen,
framför allt i Europa. SinterCasts diversifiering, mellan V-dieselmotorer för
bilar,  motorkomponenter till tunga fordon och andra applikationer såsom
avgasgrenrör och motorer för industriell kraft samt SinterCasts närvaro i
Europa, Asien och Amerika, minskar beroendet av enskilda produktområden och
geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig och
trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts för
konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess
teknologi  och  dess  ingenjörskunnande  ger  den  mest  pålitliga  och
kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI.

Nya  teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och
bränsleceller  får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och
implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt
och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande
effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26
sid 42 i SinterCasts årsredovisning 2012

Organisation
SinterCast  har  etablerat  en  global  organisation med medarbetare och
representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina, Korea, Japan, Indien och
Australien, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier
belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 mars 2013 hade koncernen 19 (20)
anställda, varav tre (tre) är kvinnor. Företaget är väl förberett för att stödja
globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i
Stockholm. Moderbolaget har 13 (17) anställda, minskningen beror delvis på att
de kinesiska medarbetarna nu ingår i det kinesiska dotterbolaget. Merparten av
verksamheten  bedrivs i moderbolaget, inklusive ansvaret för agenterna i
Australien, Indien och Japan. Verksamheten i Storbritannien, USA, Korea och Kina
leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för
koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Redovisningsprinciper
Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i
enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering.
Rapporterna  för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska
Årsredovisningslagen och RFR 2. I enlighet med Förändringarna i IAS 1 -
Utformning av finansiella rapporter, har SinterCast ändrat benämningen av
"Rapport  över  totalresultatet"  till "Rapport över resultat och övrigt
totalresultat". Det finns en ändring i IAS 1 som innebär att de poster som
redovisas i "övrigt totalresultat" ska presenteras fördelat på två grupper.
Fördelningen  baseras på huruvida posterna kan komma att återföras till
resultaträkningen eller ej. SinterCast har i enlighet med detta tillägg adderat
en ny post i denna räkning med benämningen Poster som kan återföras i
resultaträkningen. SinterCast bedömer att denna förändring inte väsentligt
påverkar presentationen av övrigt totalresultat. Förutom denna förändring,
överensstämmer de redovisningsprinciper som har använts för koncernen och
moderbolaget med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättande av
företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast
och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen
Följande pressmeddelande har utgivits:
19 april 2013 - University of Alabama installerar SinterCast teknologi för
projekt finansierat av amerikanska energidepartementet.
Inga övriga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per
den 31 mars 2013 som i sak påverkar denna rapport.

Årsredovisning 2012
Årsredovisningen för 2012 publicerades på SinterCasts hemsida den 5 april 2013.
Med tanke på kostnader och miljöhänsyn har årsredovisningen endast publicerats
elektroniskt, i PDF-format.

Årsstämma
SinterCast AB (publ) årsstämma kommer att hållas kl. 15.00 onsdag den 15 maj
2013 i Kungliga Ingenjörsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.
Kallelse till årsstämman publicerades den 10 april 2013 och finns tillgänglig på
SinterCasts webbplats.

Styrelsen föreslår följande datum för årsstämman och för rätt att erhålla
utdelning:

 8 maj 2013         Detta datum skall aktieägare som önskar deltaga på
          årstämman vara införd i eget namn i aktieboken som förs av
          Euroclear och anmäla sitt deltagande till SinterCast.

 15 maj 2013    Aktier som handlas på detta datum är berättigade till
          utdelning.

 15 maj 2013    Årsstämma: Årsstämman hålls kl. 15.00.

 16 maj 2013    Aktier som handlas på detta datum är inte berättigade till
          utdelning.

 20 maj 2013    Avstämningsdag: Avstämningsdag för rätt att erhålla
          utdelning är tre bankdagar efter årsstämman.

 23 maj 2013    Betalning: Utdelning utbetalas tre bankdagar efter
          avstämningsdagen för de som är berättigade att erhålla
          utdelningFöreslagen utdelning
Till årsstämmans förfogande står 51 744 744 kronor och styrelsen föreslår en
utdelning om totalt 1 krona per aktie (totalt 6 975 653 kronor) för
räkenskapsåret 2012 och att resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget om
44 769 091 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås måndagen den 20 maj 2013. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget,
beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 23 maj
2013.

Information
Delårsrapport april-juni 2013 kommer att publiceras den 21 augusti 2013
Delårsrapport juli-september 2013 kommer att publiceras 6 november 2013
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2013 kommer att publiceras
26 februari 2014
Delårsrapport januari-mars 2014 kommer att publiceras 23 april 2014

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 23 april 2013

 För mer information kontakta:

 Dr Steve Dawson

 Vd

 SinterCast AB (publ)

 Telefon:  +46 8 660 7750

 Mobil:   +44 771 002 6342

 E-mail:  steve.dawson@sintercast.com

 Webbplats: www.sintercast.comSinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från
2 kg  till  17 ton,  alla producerade med samma processtyrningsteknologi.
Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron
Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General
Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia,
Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-
Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och
Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small
Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com
SLUT

Prenumerera

Dokument & länkar