SinterCast resultat juli-september 2013

       Tredje året i rad med rekord i installationsåtaganden
             Fortsatt hög serieproduktion


Tredje kvartalet 2013
 * Periodens omsättning: 14,0  MSEK (8,5 MSEK)
 * Rörelseresultat: 2,3 MSEK (-2,3 MSEK)
 * Resultat per aktie: 0,3 SEK per aktie (-0,3 SEK per aktie)
 * Kassaflöde från verksamheten: 1,3 MSEK (-0,5 MSEK)
 * Nytt rekord i installationsintäkter, med ytterligare möjligheter innan årets
  slut
 * Produktion för tunga fordon ökar med 95 % sedan årets början
 * Försäljningsstarten av Jeep Grand Cherokee-dieseln ökar medvetenheten om
  diesel i Nordamerika
 * Start av serieproduktion av den första bensinmotorn i stora volymer beräknas
  innan årets slut


Niomånadersperioden 2013
 * Omsättning: 37,5 MSEK (31,5 MSEK)
 * Rörelseresultat: 5,2 MSEK (-1,0 MSEK)
 * Resultat per aktie: 0,9 SEK per aktie (0,0 SEK per aktie)
 * Kassaflöde från verksamheten: 6,8 MSEK (-0,5 MSEK)
 * Befintliga installationer: 22 helautomatiska system och 16 mini-system i
  Europa, Asien och Amerika


Serieproduktion*

För grafisk kurva se PDF

Serieproduktionen förblev stabil under tredje kvartalet 2013, på 1,6 miljoner
motorekvivalenter uttryckt i årstakt, trots industrisemester under juli och
augusti. Produktionen motsvarar en ökning på 23 % mot föregående år.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till
årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)


Vd:s kommentarer

Stabil serieproduktion

Efter tillväxten under det andra kvartalet, där  serieproduktionen uppgick till
rekordhöga 1,65 miljoner motorekvivalenter, upprätthölls produktionen på 1,60
miljoner motorekvivalenter under det tredje kvartalet, trots industrisemester i
juli och augusti. Ökningen av serieproduktionen sedan årsskiftet kan härledas
till en 95 % volymökning inom tunga fordon, drivet av produktionsstarten under
det andra kvartalet av två nya icke namngivna motorer. Serieproduktionen
påverkades även positivt av förserieproduktionen avseende den första CGI-
bensinmotorn i stora volymer samt en ökad efterfrågan på dieslar i Nordamerika.
Ford tillkännagav under perioden att 500 000 av 6.7 liter V8-dieseln har
producerats,  vilket innebär att cirka två tredjedelar av Fords tunga pick-uper
beställs med dieselmotor.  I och med att Nissan Titan Pick-up annonserats med en
Cummins 5.0 liter V8-diesel med motorblock i SinterCast-CGI, samt i och med
försäljningsstarten av Jeep Grand Cherokee med VM Motori 3.0 liter V6-diesel med
motorblock och bottenplatta i SinterCast-CGI, har dieselmotorn stärkts inom den
viktiga amerikanska pick-up-sektorn. Försäljningsstarten av Ram 1500 pick-up med
VM Motori V6 är fortfarande planerad till det första kvartalet 2014. Inom
sektorn för industriell kraft utökades produktutvecklingsaktiviteterna under
kvartalet, med nyutveckling inom sektorerna för jordbruk, bygg och stationär
kraft. Fördelningen av serieproduktion mellan de tre huvudområdena är för
närvarande cirka 55 % bilmotorer, 35 % tunga fordon, och 10 % komponenter för
industriell kraft och motorer utöver motorblock och cylinderhuvuden.

Installationsrekord
I och med tillkännagivandet den 31 oktober av en installationsorder av ett
System 3000 Plus, har SinterCast för tredje året i rad uppnått rekord i
installationsåtaganden. Tillsammans med två andra installationsåtaganden av
System 3000, två Mini-System-installationer samt installation av en automatisk
basbehandling för att uppgradera ett befintligt System 3000 till System 3000
Plus-funktionalitet, innebär den nya beställningen årets sjätte installation och
överträffar därigenom det tidigare rekordet i installationsintäkter från 2012.
SinterCast har pågående samtal om ytterligare installationer i Europa, Asien och
Amerika, vilket ger möjligheter till ytterligare installationsåtaganden och
intäkter innan årets slut.

SinterCast ger fortsatt tekniskt stöd till produktutvecklingsprogram för bilar,
tunga fordon och industriella kraftapplikationer i Europa, Asien och Amerika.
Den sammanlagda potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de
program som nu är under utveckling, beräknas representera en marknadsmöjlighet
på  ungefär  4,65 miljoner  motorekvivalenter  per  år  inom  SinterCasts
femårsplaneringshorisont.

Segjärnsteknologi
SinterCast processtyrningsteknologi för produktion av segjärn presenterades på
det internationella Millis Symposium on Ductile Iron den 15 oktober, en av
världens ledande segjärnskonferenser, som hålls vart femte år. Presentationen
togs väl emot och den tekniska rapporten publicerades på SinterCasts hemsida den
16 oktober. Fältförsök fortsatte under kvartalet och två referensinstallationer
hos gjuterier förhandlas för närvarande. Segjärnsteknologin förväntas att ge
kostnadsbesparingar  genom  reducerad  magnesiumförbrukning,  förbättrat
gjutgodsutbyte,  minskade  gjutdefekter  i  gjuteriet  samt  förbättrad
maskinbearbetning.
Finansiell sammanfattning
Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från utrustning,
serieproduktion och kundservice.

 Nettoomsättning per intäktsslag Juli-September       Januari-September

 (Belopp i miljoner kronor om    2013  2012  2013          2012
 inte annat anges)
-------------------------------------------------------------------------------
 Antal levererade mätkoppar    27 800 12 100 89 900         80 900

 Utrustning (1)           3,2   1,6  5,9           2,0

 Serieproduktion (2)        10,5   6,5  30,2          28,6

 Service( 3)             0,3   0,4  1,2           0,8

 Annat                0,0   0,0  0,2           0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Summa               14,0   8,5  37,5          31,5
-------------------------------------------------------------------------------


 Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och
      reservdelar

     2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och
      avgifter för programvarulicenser

     3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och
      försäljning av testbitar


Under  juli-september  2013 uppgick intäkterna till 14,0 MSEK (8,5 MSEK).
Intäktsökningen på 65 % är främst ett resultat av ökning i serieproduktion,
mätkoppsleveranser  och  försäljning  av  ny  utrustning. Intäkterna från
serieproduktion ökade med 62 % till 10,5 MSEK (6,5 MSEK), beroende på att ca
1,6 miljoner  (1,3 miljoner) motorekvivalenter uppräknat till årstakt har
producerats och att 27 800 (12 100) mätkoppar har levererats. Intäkter från
utrustning uppgick till 3,2 MSEK (1,6 MSEK), och avser främst det Mini-System
3000 som levererats till Jiangling Motors Corporation (JMC) i Kina, det
automatiska styrsystemet för basbehandling (System 3000 Plus-uppgradering) hos
Tupy, Brasilien och den nya System 3000-installationen och uppgraderingen hos
Halberg Guss, Tyskland. Serviceintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,4 MSEK)
avseende kundstöd till främst amerikanska och tyska kunder.

Intäkterna för januari-september 2013 uppgick till 37,5 MSEK (31,5 MSEK) som
resultat av ökad serieproduktion och försäljning av utrustning. Intäkter från
såld utrustning uppgick till 5,9 MSEK (2,0 MSEK), och härrör från installation
av Mini-System 3000 hos JMC och University of Alabama, installation av System
3000 hos Scania och Halberg och det automatiska styrsystemet för basbehandling
(System 3000 Plus uppgradering) hos Tupy. Intäkter från förhyrd utrustning
periodiseras över leasingperioden.

Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror
på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av
finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

 Resultatsammanfattning            Juli-September Januari- September

 (Belopp i miljoner kronor om inte annat   2013   2012 2013     2012
 anges)
-------------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                2,3   -2,3 5,2     -1,0

 Periodens resultat efter skatt        2,4   -1,9 6,0     -0,1

 Resultat per aktie (SEK)           0,3   -0,3 0,9      0,0
-------------------------------------------------------------------------------Rörelseresultatet för perioden juli-september 2013 på 2,3 MSEK (-2,3 MSEK) ökade
genom ett förbättrat bruttoresultat på 3,9 MSEK som uppnåtts genom högre
intäkter, lägre rörelsekostnader på 0,9 MSEK, samt av högre kursförluster från
rörelsefordringar och -skulder på 0,2 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 2,4 MSEK (-1,9 MSEK), ökningen
beror främst på det förbättrade rörelseresultatet på 4,6 MSEK, en minskning av
finansnettot på 0,5 MSEK samt ökade skatteintäkter på 0,2 MSEK.

Rörelseresultatet  för  januari-september  2013 på  5,2 MSEK  (-1,0 MSEK),
förbättrades på grund av ett högre bruttoresultat på 4,5 MSEK som erhölls genom
ökade intäkter, samt lägre rörelsekostnader på 1,7 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 6,0 MSEK (-0,1 MSEK), och beror
främst på det ökade rörelseresultatet på 6,2 MSEK, ett minskat finansnetto på
1,1 MSEK samt ökade skatteintäkter på 1,0 MSEK.

Uppskjuten skattefordran
Skatt uppgick till 0,7 MSEK (-0,3 MSEK) under perioden januari-september 2013,
varav 0,8 MSEK förklaras av den ökning av uppskjuten skattefordran som gjordes
under det första kvartalet 2013. Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten
och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 30 september
2013 gav den uppdaterade beräkningen att 128,5 MSEK (125,1 MSEK) av SinterCasts
totala underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 28,3 MSEK (32,9
MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Minskningen av uppskjuten
skattefordran jämfört med föregående år förklaras främst av förändringen av den
svenska bolagsskattesatsen från 26,3 % till 22 % den 1 januari 2013. Uppskjuten
skattefordran ingår bland finansiella tillgångar i balansräkningen.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

 Översikt kassaflöde              Juli-September Januari-September

 (Belopp i miljoner kronor om inte annat 2013   2012 2013     2012
 anges)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kassaflöde från verksamheten          1,3   -0,5 6,8     -0,5

 Kassaflöde från investeringsverksamheten   -0,2    0,0 -0,5     -0,2
 Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten  -     - -7,0    -11,9
 (utdelning)
-------------------------------------------------------------------------------
 Summa kassaflöde                1,1   -0,5 -0,7    -12,6

 Likviditet                  34,7   35,0 34,7     35,0
-------------------------------------------------------------------------------


Kassaflödet från verksamheten under juli-september 2013 uppgick till 1,3 MSEK (-
0.5 MSEK).  Kassaflödesökningen  beror  främst  på  inbetalningar  från
serieproduktionen samt från kunder avseende installationer, vilket resulterar i
ett totalt kassaflöde på 1,1 MSEK (-0,5 MSEK), efter investeringar på 0,2 MSEK.

Kassaflödet från verksamheten under januari-september 2013 uppgick till 6,8 MSEK
(-0,5 MSEK).  Det  ökade  kassaflödet  beror  på serieproduktionsökningen,
inbetalningar för installationer och lägre rörelsekostnader jämfört med samma
period föregående år. Efter utdelningen på 7,0 MSEK (11,9 MSEK), uppgår det
totala kassaflödet i perioden till -0,7 MSEK (-12,6 MSEK), vilket resulterar i
34,7 MSEK (35,0 MSEK) i likvida medel per 30 september 2013. Investeringar under
perioden uppgick till 0,6 MSEK (0,2 MSEK) varav 0,5 MSEK påverkade kassaflödet.
Personaloptionsprogram
Per  den  30 september  2013, beräknades  den  totala  kostnaden  för
personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 2,9 MSEK (2,9 MSEK), baserat på en
aktiekurs på 58,8 SEK (46,0 SEK). Hittills under 2013 har 0,2 MSEK (0,3 MSEK)
redovisats som kostnader relaterade till optionsprogrammet.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för
när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om
nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella
försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i
SinterCast-CGI. Det ekonomiska läget i Europa och Asien är fortsatt osäkert,
vilket kan påverka försäljningen av bilar och tunga fordon. SinterCasts
diversifiering mellan V-dieselmotorer för bilar, motorkomponenter till tunga
fordon och andra applikationer såsom avgasgrenrör och motorer för industriell
kraft i kombination med SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar
beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCast varumärke är globalt erkänt. SinterCast är respekterat som ledande
inom CGI-teknologin och anses vara en pålitlig och trovärdig partner inom
industrin.  Men praktiskt taget alla företag utsätts för konkurrens och
SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess teknologi och dess
ingenjörskunnande ger den mest pålitliga och kostnadseffektiva lösningen för
serieproduktion av högkvalitativt CGI.

Nya  teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och
bränsleceller  får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och
implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt
och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande
effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26
sid 42 i SinterCasts årsredovisning 2012

Organisation
SinterCast  har  etablerat  en  global  organisation med medarbetare och
representanter i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik
CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och
Amerika. Per den 30 september 2013 hade koncernen 17 (20) anställda, efter att
två medarbetare har övergått från att vara anställd till konsulter. Tre (tre) av
de anställda är kvinnor. Företaget är väl förberett för att stödja globala
marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i
Stockholm. Moderbolaget har 12 (16) anställda, minskningen beror delvis på att
de kinesiska medarbetarna har överförts till det kinesiska dotterbolaget.
Merparten  av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i
Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information
som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för
moderbolaget.


Redovisningsprinciper
Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i
enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering.
Rapporterna  för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska
Årsredovisningslagen och RFR 2. Förutom förändringen, som beskrevs i den första
kvartalsrapporten 2013, i tillägget till IAS 1 - (Utformning av finansiella
rapporter),  överensstämmer  de redovisningsprinciper som har använts för
koncernen och moderbolaget med de redovisningsprinciper som har använts vid
upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast
och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den
30 september 2013 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden
har utgivits:

14 oktober 2013 - Erik Penser Bankaktiebolag publicerar bolagsanalyser av
SinterCast
31 oktober  2013 - Tredje året i rad med rekordmånga installationer för
SinterCast

Valberedning
Valberedningen,  vald på årsstämman 2013, består av Karl-Arne Henriksson,
ordförande, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Andrea Fessler. Aktieägare som
önskar att ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med
skriftligt förslag till: nomination.committee@sintercast.com, innan den 1 mars
2014.

Årsstämma
SinterCast AB (publ) årsstämma 2014 kommer att hållas tisdagen den 20 maj 2014.
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med
skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.com eller till företaget:
SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, minst sju veckor innan
årsstämman för att förslaget ska ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare
information om hur och när man ska registrera sig kommer att offentliggöras
innan årsstämman.

Information
Delårsrapport för oktober-december och bokslutskommuniké 2013 kommer att
publiceras den 26 februari 2014
Delårsrapport för januari-mars 2014 kommer att publiceras den 23 april 2014
Delårsrapport för april-juni 2014 kommer att publiceras den 20 augusti 2014
Delårsrapport för juli-september 2014 kommer att publiceras den 5 november 2014

Stockholm 6 november 2013

 För mer information vänligen kontakta:

 Dr. Steve Dawson

 Vd

 SinterCast AB (publ)

 Telefon:  +46 8 660 7750

 Mobil:   +44 771 002 6342

 E-post:  steve.dawson@sintercast.com

 Webbplats: www.sintercast.com


Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i
sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap.
årsredovisningslagen

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Sintercast AB
(publ) för perioden 1 januari till 30 september 2013. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation
grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi  har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för
översiktlig  granskning  (SÖG)  2410 Översiktlig  granskning av finansiell
delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat  på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt
väsentligt,  är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen  samt  för  moderbolagets  del  i  enlighet  med
årsredovisningslagen.

Stockholm den 6 november 2013

Öhrlings PricewaterhouseCoopers


Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor


SinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från
2 kg  till  17 ton,  alla producerade med samma processtyrningsteknologi.
Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Allen Diesels, Aston Martin,
Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan,
General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep,
Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Maserati, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën,
Renault-Nissan, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha
Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-
listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

                   SLUT

Prenumerera

Dokument & länkar