SinterCast resultat oktober-december 2012

  Rekordintäkter från utrustning balanserar minskad serieproduktion 2012.
       Ny produktutveckling i CGI och produktlanseringar ger
     möjligheter till nya installationer och ökad serieproduktion
Fjärde kvartalet 2012
 * Periodens omsättning: 14,4 MSEK (16,0 MSEK)
 * Rörelseresultat: 2,0 MSEK (4,1 MSEK)
 * Resultat per aktie: -0,5 SEK per aktie (0,7 SEK)
 * Kassaflöde från verksamheten: 1,8 MSEK (4,6 MSEK)
 * Periodens genomsnittliga produktion, i årstakt*: 1,20 miljoner
  motorekvivalenter (1,62 miljoner)
 * Rekordintäkter från utrustning (9,0 MSEK) under 2012
 * Ny installationsorder har mottagits, för serieproduktion av tunga fordon
 * Pågående förproduktion av den första bensinmotorn i stora volymer, med
  serieproduktionsstart 2013
 * Genombrott på USA-marknaden för lätta pick-uper, då V6 diesel i SinterCast-
  CGI för Ram 1500 bekräftats


Helår 2012
 * Omsättning: 45,9 MSEK (49,0 MSEK)
 * Rörelseresultat: 1,0 MSEK (11,6 MSEK)
 * Resultat per aktie: -0,5 SEK per aktie (2,1 SEK)
 * Kassaflöde från verksamheten: 1,3 MSEK (14,5 MSEK)
 * Utdelning: En ordinarie utdelning på 1,0 SEK per aktie (1,0 SEK) föreslås
 * Befintliga installationer: 20 helautomatiska system och 13 Mini-System i
  Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*


För graf, se pressmeddelande PDF* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till
årstakt (1 motorekvivalent = 50 Kg)

Vd:s kommentarer

Produktionen påverkad av efterfrågan på tunga fordon; V-dieselmotorer fortsatt
starka
Serieproduktionen under kvartalet var 1,2 miljoner motorekvivalenter uppräknat
till årstakt, vilket är en minskning med ca 8 % jämfört med tredje kvartalet
2012. En stor del av nedgången beror fortsatt på de avbrutna leveranserna av
Navistar Big Bore motorblock för tunga fordon i Nordamerika, och på minskad
efterfrågan på tunga fordon i Europa. Produktionen av Navistar 13 liter
motorblock återupptogs emellertid både i Tupy-gjuteriet i Brasilien och i Pure
Power-gjuteriet i USA under januari, vilket medför en generell ökning av
serieproduktionen för den första månaden 2013. Försäljningen av Navistars motor
MaxxForceTM 13 förväntas att återupptas under mars 2013. Produktionsutsikterna
på kort sikt är fortsatt beroende av återhämtningen av produktion för tunga
fordon och lanseringen av nya CGI-motorer.

Serieproduktion i stora volymer av V-dieselmotorer för bilar fortsatte i hög
takt under hela kvartalet, med stabila bidrag från motorer för Audi och Ford
samt ökad produktion av VM Motori 3 liter V6-motor. VM Motori-motorn lanserades
i Jeep Grand Cherokee vid North American International Auto Show i Detroit den
14 januari.  Därefter offentliggjorde Ram Trucks användning av motorn i Ram
1500 den  14 februari vilket innebär ett genombrott för både diesel och
SinterCast på den stora amerikanska marknaden för lättare pick-uper. Jeep Grand
Cherokee  med dieselalternativ kommer att vara tillgänglig i amerikanska
bilhallar under andra kvartalet 2013 medan Ram 1500 har en planerad säljstart
under tredje kvartalet 2013. Motorn introducerades vid Detroitmässan efter en
framgångsrik lansering i Jeep Grand Cherokee, Chrysler 300 och Lancia Thema i
Europa. VM Motori är en specialiserad italiensk dieselmotortillverkare, som ägs
gemensamt av Fiat och General Motors. Allteftersom Grand Cherokee och Ram 1500
börjar säljas och i och med att motorn kommer att användas i flera fordon inom
Fiat/Chrysler-gruppen, förväntas ökade volymer av VM Motori V6.

Trots den allmänna osäkerheten i ekonomin har nya serieproduktionsåtaganden i
CGI säkrats under perioden och nya produktutvecklingsprogram har inletts i
Europa, Asien och Amerika. De ökade CGI-produktutvecklingsaktiviteterna utgjorde
grunden för rekordhöga installationsintäkter under 2012, eftersom gjuterierna
förberedde   sig   inför   sina   kunders   serieproduktionsplaner.
Installationsutsikterna är fortsatt positiva och den 11 februari tillkännagav
SinterCast den första serieproduktionsinstallationen för 2013. Installationen,
som har beställts av en icke namngiven europeisk tillverkare av tunga lastbilar,
är planerad att levereras och sättas i drift under andra halvan av februari.
Förproduktion påbörjades under 2012 med teknisk support på plats.

Idrifttagandet av SinterCasts mest omfattande installation hittills, är planerat
till  mars 2013 hos Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko. Installationen är
konstruerad för att stödja produktionen av ett nytt motorblock för bilar med en
planerad full volym på mer än 300 000 block per år, vilket potentiellt blir den
i antal, största CGI-motorn i världen. Parallellt med installationen av nya
System 3000 Plus, kommer befintlig SinterCast-utrustning på bilproduktionslinjen
vid Saltillogjuteriet att flyttas till produktionslinjen för tunga fordon, för
att stödja pågående produktutveckling av applikationer för tunga fordon.

SinterCast fortsätter att stödja produktutvecklingsprogram för bilar, tunga
fordon och industriella krafttillämpningar i Europa, Asien och Amerika. Dessa
program innefattar bland annat SinterCasts första bensinmotoråtagande i stora
volymer i CGI, med en oförändrad serieproduktionsstart under 2013.

Förproduktion  av  bensinmotorn påbörjades under januari. Det bedöms att
potentialen av de nuvarande serieproduktionsprogrammen och de program som för
närvarande är under utveckling, tillsammans representerar en marknadsmöjlighet
på  ca  4,65 miljoner  motorekvivalenter  årligen  inom  SinterCasts
femårsplaneringshorisont.

Fortsatta framsteg i ny segjärnsteknologi
Utveckling  av  segjärnsteknologin fortsatte under kvartalet i väntan på
marknadsintroduktion vid Ductile Iron Societies årsmöte i juni 2013. Teknologin
för  segjärn  förväntas  att  ge  en  kostnadsbesparing  genom reducerad
magnesiumförbrukning, förbättrat gjututbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet,
och genom förbättrad maskinbearbetning. Inför marknadsintroduktionen fortsätter
utvecklingsarbetet med interna tester och en planerad extern fältstudie, för att
ytterligare  definiera  de  tekniska  sambanden  och  applikationerna för
processtyrning samt storleken på kostnadsbesparingarna.


Finansiell sammanfattning
Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning
och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

 Nettoomsättning per      Oktober-December        Januari-December
 intäktsslag

 (Belopp i miljoner kronor om   2012   2011  2012          2011
 inte annat anges)
-------------------------------------------------------------------------------
 Antal levererade mätkoppar   21 500  33 100 102 400        138 200

 Utrustning (1)          7,0    4,6   9,0          7,9

 Serieproduktion (2)        7,2   11,0  35,8          39,0

 Service( 3)            0,2    0,4   1,0          2,0

 Annat               0,0    0,0   0,1          0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Summa              14,4   16,0  45,9          49,0
-------------------------------------------------------------------------------


 Noter: 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och
      reservdelar

     2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och
      avgifter för programvarulicenser

     3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och
      försäljning av testbitar


Under oktober-december 2012 uppgick intäkterna till 14,4 MSEK (16,0 MSEK).
Intäkter från utrustning uppgick till 7,0 MSEK (4,6 MSEK). Bland intäkterna
återfinns System 3000 Plus processtyrningsutrustning till Tupys gjuteri i
Saltillo, Mexiko, det rekonditionerade System 3000 till Teksid, samt det Mini-
System 3000 som levererats till ett icke namngivet gjuteri i Asien. Intäkter
från serieproduktion minskade, främst beroende på minskade mätkoppsleveranser
och på en reducerad serieproduktion i huvudsak relaterad till Navistar Big Bore
motorblock för tunga fordon i Nordamerika samt på en minskad efterfrågan av
tunga fordon i Europa.

Under perioden januari-december 2012 uppgick intäkterna till 45,9 MSEK (49,0
MSEK).  Intäkterna  minskade beroende på lägre serieproduktion och lägre
mätkoppsleveranser, vilket förutsågs vid årsstämman 2012, främst relaterat till
en minskad efterfrågan på avgasgrenrör och turbohus avsedda för bilar i Europa.
Intäkterna från utrustning uppgick till rekordhöga 9,0 MSEK (7,9 MSEK) under
2012.

Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror
på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av
finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.

 Resultatsammanfattning            Oktober-December Januari-December

 (Belopp i miljoner kronor om inte annat   2012    2011 2012    2011
 anges)
-------------------------------------------------------------------------------
 Rörelseresultat                2,0     4,1 1,0    11,6

 Periodens resultat efter skatt        -3,6     4,8 -3,7    14,5

 Resultat per aktie (SEK)           -0,5     0,7 -0,5     2,1
-------------------------------------------------------------------------------


Rörelseresultatet för perioden oktober-december 2012 på 2,0 MSEK (4,1 MSEK)
minskade på grund av ett lägre bruttoresultat på 1,6 MSEK, högre operativa
kostnader på 0,9 MSEK samt förbättrades av övriga rörelseintäkter på 0,4 MSEK.
Det lägre bruttoresultatet beror på minskade intäkter och förändringar i
produktmixen,  där en större andel av intäkterna under 2012 kommer från
utrustning snarare än från serieproduktion.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till -3,6 MSEK (4,8 MSEK) och är
främst relaterat till omvärderingen av uppskjuten skattefordran, vilken beskrivs
i avsnittet "Uppskjuten skattefordran".

Rörelseresultatet för perioden januari-december 2012 på 1,0 MSEK (11,6 MSEK)
minskade på grund av ett lägre bruttoresultat på 2,6 MSEK, högre operativa
kostnader på 6,3 MSEK och reducerade kursvinster från rörelsen uppgående till
1,7 MSEK, redovisade bland övriga rörelseintäkter. De högre rörelsekostnaderna
kan härröras till rekryterings- och lönekostnader som uppkommit för att
förbereda företaget för ytterligare tillväxt, som beskrivits vid årsstämman
2012.

Resultat efter skatt för perioden januari-december 2012 uppgick till -3,7 MSEK
(14,5 MSEK), och försämrades på grund av ett lägre rörelseresultat på 10,6 MSEK
och förbättrades av finansnettot på 1,5 MSEK. Den återstående skillnaden på 9,1
MSEK är främst relaterad till omvärderingen av uppskjuten skattefordran, vilken
beskrivs i avsnittet "Uppskjuten skattefordran": Skattekostnaderna avser i
huvudsak betald bolags- och inkomstskatt i Kina.

Uppskjuten skattefordan
Skatten uppgick till -5,7 MSEK (3,4 MSEK) under perioden, varav -5,4 MSEK beror
på förändringen av den svenska bolagsskatten från 26,3 % till 22 % och -0,3 MSEK
avser skatt betald i Kina.

Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran
omvärderas  varje  kvartal. Per den 31 december 2012 gav den uppdaterade
beräkningen att 125,1 MSEK (125,1 MSEK) av SinterCasts totala ackumulerade
underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 27,5 MSEK (32,9 MSEK)
har aktiverats som uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skattefordran ingår i
finansiella tillgångar i balansräkningen.


Personaloptionsprogram
Per  den  31 december  2012 beräknades  den  totala  kostnaden  för
personaloptionsprogrammet 2009-2013 till 2,9 MSEK (3,3 MSEK), baserat på en
aktiekurs på 43,8 SEK (45,0 SEK). Under 2012 har 0,4 MSEK (0,7 MSEK) redovisats
som kostnader relaterade till optionsprogrammet.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

 Översikt kassaflöde             Oktober-December Januari-December

 (Belopp i miljoner kronor om inte annat 2012    2011 2012    2011
 anges)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kassaflöde från verksamheten         1,8     4,6  1,3    14,5

 Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1,4    -0,1 -1,6    -0,4
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -    -0,3 -11,9    -6,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Summa kassaflöde               0,4     4,2 -12,2    7,3

 Likviditet                  35,4    47,6 35,4    47,6
-------------------------------------------------------------------------------


Kassaflödet från verksamheten under oktober-december 2012 uppgick till 1,8 MSEK
(4,6 MSEK). Det positiva kassaflödet från verksamheten under perioden beror
främst på ett positivt rörelseresultat. Investeringarna, främst relaterade till
nytt produktionsverktyg, minskade kassaflödet med 1,4 MSEK under perioden. Det
totala kassaflödet uppgick till 0,4 MSEK (4,2 MSEK).

Kassaflödet från verksamheten under januari-december 2012 uppgick till 1,3 MSEK
(14,5 MSEK). Det lägre kassaflödet under perioden jämfört med 2011 beror främst
på ett minskat rörelseresultat och ett ökat rörelsekapital under 2012,
innefattande utbetalningar av upplupna kostnader av engångskaraktär.

Efter utbetalningen av utdelningen till aktieägarna uppgående till 11,9 MSEK
(3,5 MSEK) uppgår kassaflödet från finansieringsverksamheten till 11,9 MSEK (6,8
MSEK). Det totala kassaflödet för perioden uppgår till -12,2 MSEK (7,3 MSEK)
vilket resulterar i 35,4 MSEK (47,6 MSEK) i likvida medel per den 31 december
2012.
Investeringar under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,0 MSEK), varav 1,6 MSEK
(0,4 MSEK) har påverkat kassaflödet under året. Investeringarna innefattar nytt
produktionsverktyg, aktiverad processtyrningsutrustning, datorer och aktiverade
patentkostnader.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för
när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om
nya produkter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella
försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i
SinterCast-CGI. Världsekonomin har på senaste tiden blivit mer osäker och detta
har börjat påverka både konsumenternas förtroende och fordonsförsäljningen.
SinterCasts diversifiering, mellan V-dieselmotorer för bilar, motorkomponenter
till tunga fordon och andra applikationer såsom avgasgrenrör och motorer för
industriell kraft samt SinterCasts närvaro i Europa, Asien och Amerika, minskar
beroendet av enskilda produktområden och geografiska regioner.

SinterCasts varumärke är globalt erkänt och SinterCast anses vara en pålitlig
och trovärdig partner inom industrin. Men praktiskt taget alla företag utsätts
för konkurrens och SinterCast är inget undantag. SinterCast bedömer att dess
teknologi  och  dess  ingenjörskunnande  ger  den  mest  pålitliga  och
kostnadseffektiva lösningen för produktion av högkvalitativt CGI.

Nya  teknologier för framdrivning av fordon såsom hybrider, elbilar och
bränsleceller  får betydande uppmärksamhet i media, men utvecklingen och
implementationen av dessa teknologier fortsätter att vara långsiktiga projekt
och SinterCast bedömer inte att dessa teknologier kommer att ha någon betydande
effekt på bolagets konkurrensposition inom en överskådlig framtid.

För utförlig information om risker och osäkerhetsfaktorer, var vänlig se not 26
sid 39 i SinterCasts årsredovisning 2011

Organisation
SinterCast har etablerat en global organisation med anställda och representanter
i Sverige, Storbritannien, USA, Kina, Korea, Japan, Indien och Australien, med
framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa,
Asien  och Amerika. Under det andra kvartalet 2012 etablerades ett nytt
dotterbolag i Korea. Etableringen av det kinesiska dotterbolaget blev klart
under det fjärde kvartalet 2012. Per den 31 december 2012 hade koncernen 19 (17)
anställda, varav tre (tre) kvinnor. Företaget är väl förberett för att stödja
globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts nästa tillväxtfas.

Moderbolaget
SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, med säte i
Stockholm. Moderbolaget har 15 (14) anställda. Merparten av verksamheten bedrivs
i moderbolaget, inklusive ansvaret för representationskontoret i Kina samt för
agenterna i Australien, Indien och Japan. Verksamheten i Storbritannien, USA och
Korea leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för
koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget.

Patent
SinterCasts teknologi är skyddad av 11 (11) patent. Globalt innehar SinterCast
43 (53) olika nationella patent eller patentansökningar. De 11 grundpatenten
avser SinterCasts metallurgiska teknologi, mätkoppen, produkttillämpningar samt
maskinbearbetning.

Redovisningsprinciper
Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i
enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 delårsrapportering.
Rapporterna  för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska
Årsredovisningslagen och RFR 2. Redovisningsprinciperna som har använts för
koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har
använts vid upprättande av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast
och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen

Följande pressmeddelanden har utgivits efter den 31 december 2012:
11 februari 2013 - SinterCast säkrar ny installationsorder för serieproduktion
av tunga fordon
18 februari 2013 - Genombrott för SinterCast: Första dieselmotorn för lätta
pick-uper i USA

Inga andra händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per
den 31 december 2012 som i sak påverkar denna rapport.

Valberedning
Valberedningen,  vald på årsstämman 2012, består av Karl-Arne Henriksson,
ordförande, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Torbjörn Nordberg. Valberedningen
kan nås via: nomination.committee@sintercast.com

Årsstämma
SinterCast AB (publ) årsstämma 2013 kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2013.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med
skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.com eller till företaget:
SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, minst sju veckor innan
årsstämman för att förslaget ska ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare
information om hur och när man ska registrera sig kommer att offentliggöras
innan årsstämman.

Utdelning
Vid SinterCast AB (publ) årsstämma som hölls den 24 maj 2012 beslutades om en
ordinarie utdelning på 1,0 SEK per aktie och en extra utdelning på 0,7 SEK per
aktie för 2012. Totalt har 11,9 MSEK utbetalats till aktieägarna.

Föreslagen utdelning
Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till
aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av
att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger medlen som erfordras för att
bedriva verksamheten och nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att
föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera
likviditeten.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,0 (1,0) kronor per aktie, vilket
innebär att 7,0 MSEK (7,0 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i
SinterCast AB (publ). Under 2012 utbetalades även en extra utdelning på 0,7 SEK
per aktie, vilket resulterade i att 11,9 MSEK betalades ut till aktieägarna
under 2012.  Styrelsen föreslår den 20 maj 2013 som avräkningsdag för rätt till
utdelning.  Styrelsen har beaktat kassaflödet från verksamheten, bolagets
finansiella ställning och investeringsbehovet tillsammans med andra faktorer
såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för
moderbolaget och koncernen i beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen
som föreslås till årsstämman 2013.

Information
Delårsrapport januari-mars 2013 kommer att publiceras den 24 april 2013
Delårsrappor april-juni 2013 kommer att publiceras den 21 augusti 2013
Delårsrapport juli-september 2013 kommer att publiceras den 6 november 2013
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké kommer att publiceras den
26 februari 2014

Årsredovisning 2012
Årsredovisning för 2012 kommer att finnas tillgänglig den 5 april 2013.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 20 februari 2013

 För mer information vänligen kontakta:

 Dr. Steve Dawson

 Vd

 SinterCast AB (publ)

 Telefon:  +46 8 660 7750

 Mobil:   +44 771 002 6342

 E-post:  steve.dawson@sintercast.com

 Webbplats: www.sintercast.com
SinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från
2 kg  till  17 ton,  alla producerade med samma processtyrningsteknologi.
Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron
Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General
Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia,
Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-
Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och
Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small
Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com
SLUT

Prenumerera

Dokument & länkar