SinterCast säkrar full finansiering

SinterCast säkrar full finansiering · Riktad nyemission om 40 Mkr främst till internationella institutioner · Bolagets finansiering säkrad fram till beräknat positivt kassaflöde · Förslag om personaloptionsprogram att ersätta tidigare program SinterCast är den ledande leverantören av processtyrningssystem för tillverkning av kompaktgrafitjärn - CGI. Efter mer än 10 år som CGI- samarbetspartner till gjuteri- och fordonsindustrin kunde SinterCast i juli i år offentliggöra det första volymproduktionsåtagandet. Ford Motor Company bekräftade då sitt beslut att gjuta motorblock i CGI för motorer till Jaguar, PSA (Peugeot-Citroën gruppen), Land Rover och Ford. Efter produktionsstart 2003 följer volymproduktion från 2004. Andra produktionsåtaganden väntas följa. SinterCast förväntar inga större produktionsintäkter förrän 2004. Bolaget hade tidigare säkrat finansieringen till mitten av år 2002. Målet med styrelsens arbete har varit att finna en acceptabel lösning för att säkerställa såväl bolagets långsiktiga finansiering som kundernas förtroende för SinterCast som långsiktig teknologipartner. Styrelsen har utvärderat ett antal olika finansieringsalternativ och därvid kommit fram till att - eftersom bolaget ännu saknar nämnvärda intäkter och de likvida medlen endast räcker till mitten av år 2002 - den nu framförhandlade nyemissionen är det säkraste sättet att trygga bolagets framtid. - SinterCast upplevde sitt kommersiella genombrott i somras. Dagens beslut innebär en fördelaktig långsiktig finansiering av bolaget för våra aktieägare och våra kunder. Kapitaltillskottet ger möjligheter att ytterligare förstärka vårt tekniska ledarskap och de tjänster vi tillhandahåller, säger Bertil Hagman, verkställande direktör, i en kommentar. Nyemissionen uppgår till 40 Mkr och riktas till Goldman Sachs International och för kunders och fonders räkning till Merrill Lynch Investment Managers, NorgesInvestor Verdi och Erik Penser Fondkommission. Dessa institutioner har förbundit sig att teckna emissionen. Teckningskursen uppgår till 50 kronor per aktie och totalt omfattar emissionen 800 000 nya A-aktier. Som en del av finansieringsvillkoren erhåller tecknarna i den riktade emissionen 0,75 teckningsoptioner för varje tecknad A-aktie, dvs totalt 600 000 optioner. Varje option ger rätt att teckna en ny A-aktie till kursen 58 kronor från utgivandet fram till 31 december 2003. Utnyttjas samtliga optioner tillförs bolaget cirka 35 Mkr genom emission av 600 000 nya A-aktier. De nytecknade aktierna kommer att svara för 16,7% av samtliga aktier i bolaget. Om aktietecknarnas optioner utnyttjas för aktieteckning ökar andelen till 24,4%; i det senare fallet har förutsatts att även tidigare utgivna optioner utnyttjas för aktieteckning. Vid ett beräknat värde om 7 kronor per option görs nyemissionen till cirka 8% rabatt jämfört med sista betalkurs för A-aktien den 20 december 2001. Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående idag beslutat föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier jämte skuldebrev med erforderliga teckningsoptioner. Bolagsstämman planeras att hållas i början av februari 2002. Styrelsen har även beslutat att inom kort framlägga ett förslag om utgivande av personaloptioner att ersätta det optionsprogram om 200 000 optioner som i maj i år förföll utan aktieteckning. Vid genomförandet av nyemissionen samt optionsprogrammen biträds bolaget av Handelsbanken Securities, Stockholm. Stockholm den 22 december 2001 På uppdrag av styrelsen Bertil Hagman VD SinterCast AB (publ) Box 10203 SE-100 55 Stockholm Sweden Tel: +46 8 660 7750 Fax: +46 8 661 7979 e-post: info@sintercast.com websida: www.sintercast.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00020/bit0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar