Ny standard ger högre kvalitet i äldreomsorgen

SIS, Swedish Standards Institute, har utarbetat en kvalitetsstandard för äldreomsorgen tillsammans med ca 50 intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting, privata företag, myndigheter och högskolor på uppdrag av Socialdepartementet.

– Tack vare den här standarden behöver inte regeringen detaljlagstifta kring äldreomsorgen. SIS har tillsammans med en mängd olika intressenter, som frigjort sig från ideologiska låsningar, tagit fram tydliga vägledningar för alla kommuner som vill fokusera på kvaliteten i omvårdnaden, säger Thomas Idermark.

Med hjälp av standarden blir det enklare för kommuner att upphandla, utvärdera, säkerställa rutiner och tydliggöra ansvar mellan upphandlare och utförare. Dessutom reglerar standarden hur omsorgen ska bedrivas av utförarna inom flera olika väl definierade verksamhetsdelar t.ex. omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering, boendemiljö, tillgänglighet, vårdhygien och hjälpmedel.  Den ger också svar på bemanningsbehovet som i dagarna figurerat i debatten.

– Vem som utför välfärden i vårt land - eller hur mycket pengar de tjänar - får inte överskugga den viktigaste diskussionen, nämligen kvaliteten inom verksamheterna. Vi har identifierat två stora utmaningar inom äldreomsorgen i Sverige: svårigheten att följa upp kvalitetsarbetet inom verksamheterna samt den ojämlikhet som faktiskt råder mellan olika äldreboenden. Alla aktörer som använder den här standarden får nu ett verktyg för att möta dessa utmaningar, säger Thomas Idermark.

 – Jag uppmanar alla som bedriver äldreomsorg i hela landet att certifiera sig mot denna nya kvalitetsstandard. Jag uppmanar också alla kommunpolitiker som ansvarar för äldrefrågor i landets kommuner att kräva att de äldreboenden – både ordinära och särskilda boenden – hemtjänst-verksamheter etc. som kommunen finansierar ska vara certifierade mot standarden. Detta innefattar givetvis även de anläggningar som kommunerna själva driver.

 –Äldrestandarden är bara början på vad SIS hoppas ska bli en ökad förståelse inom offentlig sektor för vad standarder kan användas till. Andra intressanta områden kan ex. vara HVB-hemmen, asylboenden, psykiatrin, skolan etc.

Mer information:
Thomas Idermark, VD på SIS, Swedish Institute, 0705-33 74 30, thomas.idermark@sis.se
Emelie Robertsson, Pressansvarig SIS, 0704-26 05 91, emelie.robertsson@sis.se

Fakta: SIS nya kvalitetsstandard för äldreomsorg är den första inom sitt område. Standarden innehåller de krav som idag finns i lagar och föreskrifter inom området (t.ex. socialtjänstlagen SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL). Genom tydliga krav på vad som förväntas av utföraren, den som bedriver verksamhet, blir det även tydligt för den äldre personen och dennes närstående vad god omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering är inom ordinärt och särskilt boende. Läs standarden här: ”Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende - SVENSK STANDARD  SS 87 25 00”

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en del av det europeiska (CEN) och globala (ISO) nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder främjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig seltor. SIS omsatte 2014 230 MSEK och har 150 anställda.

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Prenumerera

Citat

– Vem som utför välfärden i vårt land - eller hur mycket pengar de tjänar - får inte överskugga den viktigaste diskussionen, nämligen kvaliteten inom verksamheterna. Vi har identifierat två stora utmaningar inom äldreomsorgen i Sverige: svårigheten att följa upp kvalitetsarbetet inom verksamheterna samt den ojämlikhet som faktiskt råder mellan olika äldreboenden. Alla aktörer som använder den här standarden får nu ett verktyg för att möta dessa utmaningar, säger Thomas Idermark.
Thomas Idermark, VD SIS, Swedish Standards Institute
- Äldrestandarden är bara början på vad SIS hoppas ska bli en ökad förståelse inom offentlig sektor för vad standarder kan användas till. Andra intressanta områden kan ex. vara HVB-hemmen, asylboenden, psykiatrin, skolan etc.
Thomas Idermark, VD SIS, Swedish Standards Institute