Verksamhetsberättelse 2011: Sitras mål är att vara en föregångare inom hållbar välfärd

Under året såg Sitra över sin strategi och verksamhetsmodell och satte som mål att vara en föregångare inom hållbar välfärd. På grund av det osäkra ekonomiska läget var året med avseende på placeringarna av grundkapitalet utmanande för Sitra.

– Reformerna påkallades av att det är allt svårare att förutse och föregripa förändringarna i omvärlden. Avsikten var att med en gemensam vision och strategi tillsammans höja receptiviteten och effekten i verksamheten, förklarar överombudsman Mikko Kosonen.

För att förbättra Sitras strategiska smidighet beslutade man att under 2012 övergå till en projektbaserad organisation som arbetar med olika teman inom hållbar välfärd. Samtidigt beslutade man att lägga ned den programbaserade verksamhetsmodellen från 2004 före slutet av 2012. De viktigaste projekten inom programmen kommer under 2012 att genomföras inom ramarna för temaområdena.

Inom programverksamheten fortsatte Kommunprogrammet, Programmet för offentlig ledning och förvaltning, Energiprogrammet, programmet Landmärken och Tillväxtprogrammet för maskinindustrin enligt plan under 2011. Året var det sista året för Tillväxtprogrammet för maskinindustrin. Verksamheten inom affärsutveckling och placeringar fortsatte också.

Sitra finansierar verksamheten främst med avkastningen av grundkapitalet samt med avkastningen av den operativa finansieringsverksamheten. På grund av det osäkra ekonomiska läget var 2011 med avseende på placeringarna av grundkapitalet ett år av utmaningar för Sitra, och man var tvungna att anpassa satsningarna till det förändrade läget. Å andra sidan framhävde de snabba omvärldsförändringarna Sitras roll som visionär och aktör.

I slutet av 2011 uppgick marknadsvärdet för grundkapitalet till 627 miljoner euro. Till följd av det osäkra marknadsläget gav placeringstillgångarna en avkastning om -8,0 procent, jämfört med +9,3 procent 2010. Under året avyttrade Sitra 16 företag helt och ett företag delvis. Nya investeringar i företag riktades in på programmens strategiska fokusområden. Sitra gjorde initialinvesteringar i tre företag och förvaltade i slutet av året 36 portföljföretag.

Ytterligare information

Juha Kostiainen, direktör, kommunikation och samhällsrelationer

Tfn +358 (9) 6189 9473, juha.kostiainen@sitra.fi

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2011 finns på

http://www.sitra.fi/julkaisut/Toimintakertomus/2011/Sitra_Verksamhetsberattelse2011.pdf

De kan också beställas via julkaisut@sitra.fi.

Ett gott liv skapas med gemensamma krafter. Sitra är en offentligrättslig fond, som bygger morgondagens framgångsrika Finland. Vi förhåller oss proaktivt till förändringskrafterna i samhället och deras effekter på finländarna. Genom praktisk verksamhet tar vi fram nya handlingsmodeller och stimulerar affärsverksamhet som siktar på hållbar välfärd.

 

 

Taggar: