Kallelse till Årsstämma 2015 i Sivers IMA AB

Aktieägarna i Sivers IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 9, Kista.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 april 2015, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 april 2015 per post på adress Sivers IMA Holding AB, c/o Sivers IMA AB, Box 1274, 164 29 Kista eller per e-mail info@siversimaholding.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal innehavda aktier och eventuella biträden.
 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 29 april 2015 att omregistreringen då är verkställd.
 

Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
14. Stämmans avslutande
  

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 19 298 760 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 Stämmans beslut under punkten 12 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 Årsredovisning, revisionsberättelse och övrig dokumentation hålls tillgängliga från och med tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.siversima.com och skickas som pressmeddelande samt till aktieägare som så begär. 

_____________________

Kista i april 2015
SIVERS IMA HOLDING AB (PUBL)
Styrelsen

Om oss

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Prenumerera