Stabil utveckling under 2012 – fortsatt omställning av portföljen

Avkastningen för 2012, +9,2 procent, är ett resultat av en fortsatt god avkastning från investeringar i mogna företag, såväl direkt som indirekt genom fonder.

Årets resultat uppgick till 1 701 miljoner kronor (-1 380 miljoner kronor) vilket representerar en nettoavkastning om +9,2 procent (-6,9 procent). De interna kostnaderna uppgick till 116 miljoner kronor (120 miljoner kronor).

Med tio års historik har Sjätte AP-fondens nettoavkastning varit +5,7 procent per år. Detta är en effekt av å ena sidan mycket framgångsrika investeringar i mogna bolag (+16,3 procent per år), såväl direkt som indirekt genom fonder. Å andra sidan kraftigt negativ avkastning från investeringar i företag i tidig fas (-14,2 procent). Det sistnämnda segmentet utgör en allt mindre andel av portföljen, som ett resultat av att Sjätte AP-fondens strategi fokuserar på just mogna bolag, sedan 2011.

Den genomsnittliga nettoavkastningen sedan starten 1996 uppgår till +4,2 procent per år, vilket innebär att Sjätte AP-fondens kapital ökat med 9,8 miljarder kronor från 10,4 till 20,2 miljarder kronor.

– Sjätte AP-fonden har under året fortsatt att omsätta den nya strategin i praktiken genom att renodla portföljen och investeringsverksamheten mot mer mogna företag. Ett målmedvetet arbete att identifiera tänkbara samarbetspartners har lett till ett ökat flöde av nya investeringsmöjligheter. Tillsammans med en kraftigt ökad likviditet, som en följd av flera lyckade försäljningar, skapas förutsättningar för ett flertal nya investeringar under de kommande åren, säger Karl Swartling, vd för Sjätte AP-fonden.

I dag har en pdf-version av årsredovisningen lagts ut på hemsidan, www.apfond6.se
Under vecka 11 beräknas den tryckta upplagan av årsredovisningen vara färdig.

För mer information:
Ulf Lindqvist, kommunikationschef: 0708-74 10 48
ulf.lindqvist@apfond6.se

Sjätte AP-fonden – som är en buffertfond i det svenska pensionssystemet – är en långsiktig investerare i onoterade bolag. Fokus ligger på mognare tillväxtorienterade bolag, där vi historiskt haft en god avkastning. Vi utnyttjar vår styrka att investera både direkt i företag och indirekt genom fonder. Investeringar i fonder inkluderar såväl medelstora riskkapitalfonder som stora buyout-fonder. Direktinvesteringar i företag fokuseras mot mognare bolag, och görs företrädesvis tillsammans med andra finansiella och industriella medinvesterare. Vi investerar i huvudsak på den nordiska marknaden.
www.apfond6.se

Om oss

Sjätte AP-fonden (AP6) är en långsiktig och aktiv investerare i onoterade bolag. AP6 använder sin styrka för att investera både direkt i bolag och indirekt via fonder. Direkta investeringar görs främst tillsammans med andra finansiella investerare, som delar våra värderingar och har en långsiktig placeringshorisont. Ytterligare information om AP6 finns på www.apfond6.se

Prenumerera