Nordens största sluss byggs om

Torsdagen den 8 september 2016 tecknade Sjöfartsverket kontrakt med Züblin Scandinavia AB, som är den entreprenör som har fått uppdraget att bygga om Södertälje kanal och sluss, inom Mälarprojektet. Anläggningsarbetet, som ska bedrivas i strukturerad samverkan, kommer att starta inom kort och beräknas ta drygt tre år. Värdet av kontraktet är 1 183 miljoner kr.

Züblin har nu fått uppdraget att bygga den del av Mälarprojektet som innefattar Södertälje kanal och sluss. Arbetet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntelägen, gångbroar, gång- och cykelvägar med mera.

Züblin har lång erfarenhet av infrastruktur- och grundläggningsarbeten. De har arbetat i projekt som omfattar etapper på Norra Länken och Citybanan i Stockholm samt den pågående Marieholmstunneln i Göteborg.-

 - Kontraktet är ett viktigt led för att nu kunna börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss. Züblin har erbjudit projektanpassade tekniska lösningar för att kunna utföra uppdraget på ett säkert och bra sätt. Vi får ta del av internationella kunskaper och erfarenheter som minskar riskerna i projektet, säger Peter Jonsson, Sjöfartsverkets projektledare för Mälarprojektet.

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren upp mot Västerås och Köpings hamnar. De planerade åtgärderna har följande utgångspunkter: ökad säkerhet, ökad tillgänglighet, ökad transportkapacitet samt minskad miljöbelastning. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

- Det är glädjande att vi nu har skrivit kontrakt med den entreprenör som ska utföra jobbet. Mälarprojektet finns med i den nationella planen 2014 och är en del i en större satsning på förbättrad sjöfart från regeringen. Projektet har planerats under många års tid och nu är det äntligen dags att börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss, säger Noomi Eriksson, direktör Styrning och planering och stf gd Sjöfartsverket.

Mälarprojektet innefattar förutom de nämnda arbetena i Södertälje att farlederna i Mälaren breddas och girar rätas ut samt muddras. Förbättringsåtgärder görs för att höja säkerheten vid passager av Hjulstabron och Kvicksundsbron.

Ytterligare upplysningar:
Peter Jonsson, projektledare Mälarprojektet, Sjöfartsverket. 010-478 62 04
Nina Brundin, kommunikationsansvarig Mälarprojektet, Sjöfartsverket. 010-478 48 52
Pär Land, vd Züblin Scandinavia AB, 070-510 34 13

Följ Mälarprojektet
http://www.sjofartsverket.se/malarprojektet

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1170.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Kontraktet är ett viktigt led för att nu kunna börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss. Züblin har erbjudit projektanpassade tekniska lösningar för att kunna utföra uppdraget på ett säkert och bra sätt. Vi får ta del av internationella kunskaper och erfarenheter som minskar riskerna i projektet
Peter Jonsson, Sjöfartsverkets projektledare för Mälarprojektet