Ny samförståndsöverenskommelse mellan Finland, Sverige och Estland om fördjupat samarbete inom isbrytningen

Sverige har undertecknat en överenskommelse med Finland och Estland om isbrytning i Östersjön. Nu finns det ett officiellt samförstånd mellan länderna att utforska ytterligare samarbete för en kostnadseffektiv vintersjöfart.

Finland och Sverige har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom isbrytningen. Genom att bl.a. utnyttja de båda ländernas isbrytare som en gemensam resurs säkras vintersjöfarten till hamnarna i Bottniska Viken. Detta har resulterat i betydande effektiviseringar på lång sikt för bägge parter.

Med den nya samförståndsöverenskommelsen mellan Finland, Sverige och Estland, vilken undertecknades av respektive lands ansvariga ministrar i Bryssel den 10 december 2015, ges möjlighet till att ytterligare utforska och underlätta samarbetet mellan Östersjöländerna för att säkra den gemensamma vintersjöfarten på ett kostnadseffektivt sätt. Detta omfattar en analys av ett gemensamt, långsiktigt och rättvist samarbete avseende servicenivån och kapacitet för framtida behov. Möjligheterna för att uppnå synergieffekter i utveckling, upphandling, ägande och drift av isbrytare ska också undersökas liksom de tekniska, finansiella och juridiska frågorna kopplade till detta. Målet är att fastställa en gemensam optimal servicenivå och kapacitet för framtida behov, kopplat till att åstadkomma en gemensam säker, väl fungerande och kostnadseffektiv service till vintersjöfarten i Östersjön.

"Ett väl fungerande och säkert maritimt transportsystem i Östersjön året runt är en förutsättning för en effektiv och konkurrenskraftig industri i denna region. Ett utökat isbrytningssamarbete mellan länderna bidrar till att erhålla de bästa förutsättningar för alla inblandade parter även under vintrar när svåra isförhållanden uppstår", säger Ann-Catrine Zetterdahl, GD på Sjöfartsverket.

Ulrika Ekström, tf kommunikationsdirektör, 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.