Sjöfartsverket överklagar dom om ny bro över Göta älv

Sjöfartsverket har överklagat Mark- och miljödomstolens dom i målet om ny broförbindelse över Göta älv, i vilken Göteborgs stad lämnats tillstånd att anlägga en ny bro över Göta älv. Enligt domen ska den nya bron utformas i huvudsak i enlighet med det underlag som Göteborgs stad redovisat, det vill säga en höj- och sänkbar bro med segelfri höjd 12 meter.
- Sjöfartsverket har under lång tid påtalat att den nya bron bör ha samma höjd som den befintliga, säger Over Eriksson, affärsavdelningsdirektör på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har överklagat Mark- och miljödomstolens dom i mål M2557-13, i vilken Göteborgs stad lämnas tillstånd att anlägga en ny bro över Göta älv. Enligt domen ska den nya bron utformas i huvudsak i enlighet med det underlag som Göteborgs stad redovisat, d.v.s. en höj- och sänkbar bro med segelfri höjd 12 meter.

Sjöfartsverket har under lång tid påtalat att den nya bron bör ha samma höjd som den befintliga, d.v.s. en segelfri höjd av 19,5 meter. Göta älv är en farled av riksintresse som ger möjlighet att trafikera hamnarna utmed Göta älv och i Vänern med oceangående fartyg. Vid 12 meters segelfri höjd kommer i princip samtliga av dagens lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna att kräva broöppning. Sjöfartsverket ifrågasätter dels hur kollektivtrafiken över bron kommer att klara de broöppningar som krävs, med befarar också att risker kan komma att uppstå när fartyg tvingas vänta på broöppning i en farled som sommartid trafikeras av en relativt stor mängd fritidsbåtar.

Mot bakgrund av ovanstående, Sjöfartsverkets uppdrag att värna riksintresset sjöfart samt det faktum att domen kan komma att få prejudicerande verkan för andra brobyggnationer, överklagar Sjöfartsverket Mark- och miljödomstolens dom.

Ytterligare upplysningar:

Ove Eriksson, affärsavdelningsdirektör, Sjöfartsverket. 010-478 48 11
Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket. 010-478 48 40

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Snabbfakta

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.
Twittra det här

Citat

Sjöfartsverket har under lång tid påtalat att den nya bron bör ha samma höjd som den befintliga.
Over Eriksson, affärsavdelningsdirektör på Sjöfartsverket