Kommuniké från årsstämma 20170419 i Sjöstrand Coffee

Igår höll Sjöstrand Coffee Int AB årsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter – Jessica Karlsson, Hans Orre, Fredrik Peterson, Jenny Svensson, samtliga omval. Fredrik Petersson går in som ordförande för verksamhetsåret 2017.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot och ett prisbasbelopp till ordförande för verksamhetsåret 2017. Detta avser ledamöter som ej är anställda av bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade om nyval av revisionsbolag R3 Revisionsbyrå och Patrik Olofsson som huvudrevisor.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag, att fram till nästa årsstämma genomföra nyemissioner om upp till 1200000 nya aktier med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Detta för att vid behov kunna fortsätta utvecklingen av bolaget.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Jenny Svensson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770072

E-post: jenny@sjostrandcoffee.se

Om SjöstrandSjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder.

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar