Kommuniké från extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB 20180404

Igår 20180404 höll Sjöstrand Coffee Int AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om punkterna 6-7.

6. Beslut om företrädesemission och dess villkor

Beslutades om företrädesemission enligt styrelsens förslag, se nedan

Villkor vid genomförandet:

  1. Emissionen skall vara en företrädesemission av aktier i serie B. 
  2. Avstämningsdag ska vara 11 april 2018.
  3. Emissionskursen skall vara 0,45 SEK per aktie.
  4. Emission skall inbringa högst 4 594 601,70 SEK.
  5. Nya aktier i emissionen ska vara högst 10 210 226 av serie B. Från 5 483 216 av serie-B till 15 693 442 av serie B. A-aktier är 800 000 st.
  6. Aktiekapitalökning ska vara högst 1 021 022,60 SEK, från 628 321,60 till 1 649 344,20 sek.
  7. Teckningsperioden skall vara under 2018-04-13 - 2018-04-27 med rätt till förlängning.
  8. Åtta (8) befintliga aktier oavsett serie berättigar till teckning av tretton (13) nya B-aktier. 
  9. Rätt till utdelning sker från den dag de förts in aktieboken. 
  10. Betalning av aktier ska ske under kvartal två 2018, med rätt till förlängning.

7. Beslut om riktad emission och dess villkor

Beslutades om riktade emission enligt styrelsens förslag, se nedan

Nyemission med betalning via kvittning

Bolagets aktiekapital ska ökas med 72 222,20 kronor till 1 721 566,40 kronor genom en emission av  722 222 B-aktier. Antalet aktier ökar från 15 693 442 stycken B-aktier till 800 000 A-aktier och 16 415 664 B-aktier. 

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nedanstående personer som äger teckna nedanstående antal aktier. Ingen annan äger rätt att teckna aktier i emissionen. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt beror på en överenskommelse mellan aktieägarna som beslutas på bolagsstämman 2018-04-04.

Tecknare Antal Aktier 
Jenny Svensson Invest AB Org Nr 556930-9858  Gm Jenny Svensson  472 222 stycken av serie-B
Baloo Inv AB  Org nr: 556854-2954 Gm Niklas Gustafsson  250 000 stycken av serie-B

Teckning av aktierna enligt ovan ska ske omedelbart i stämmoprotokollet eller på separat teckningslista i samband med beslut på extra stämma 2018-04-04. Teckningskursen om 0,90 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning. Kvittning ska anses verkställd genom teckning av aktier i stämmoprotokollet eller på separat teckningslista. Teckningskursen är bestämd utifrån en överenskommelse mellan samtliga aktieägare och är marknadspriset på Bolaget vid tillfället för teckning.  

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att de tecknade aktierna upptagits i bolagets aktiebok. 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. 

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770071

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se

Om Sjöstrand
 Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder.

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera