Finansinspektionen godkänner Skandia Livs köp av Skandia AB

I december offentliggjorde Skandia Liv planerna på att förvärva Skandia AB. Nu har affären tagit två viktiga steg framåt. Finansinspektionen meddelade idag att man godkänner affären, vilket också den danska tillsynsmyndigheten nyligen gjort. Därmed är Skandia ett steg närmare målet att bli Nordens största kundägda och oberoende bank- och försäkringskoncern.

Finansinspektionens prövning ska säkerställa att Thulestiftelsen och Skandia Liv utgör lämpliga ägare av Skandia med dotterbolag och att transaktionen är ”ekonomiskt sund”. I samband med prövningen ska Finansinspektionen även göra en bedömning om förvärvet i sig sker på kommersiella grunder och som inte strider mot förbudet mot värdeöverföring för hybridbolag eller mot andra skyddsregler.

Skandia Liv har informerat Finansinspektionen rörande affären både före förvärvet och under ägarprövningens gång. Skandia Liv har därvid tydligt redovisat sin berednings- och beslutsprocess samt att denna process har genomförts självständigt i förhållande till aktieägaren med nyttjande av omfattande analyser utifrån försäkringstagarintresset med stöd av finansiell och juridisk expertis. Dessutom har två från varandra oberoende kvalificerade institut lämnat s.k. ”fairness opinions” om värdet av förvärvet. Ett yttrande har vidare inhämtats från två jurister med särskilt ingående kunskap om förbudet mot värdeöverföringar. De styrelsebeslut som tagits i frågan i Skandia Liv har uteslutande utgått från försäkringstagarnas intresse och har fattats av Skandia Livs oberoende styrelseledamöter.

Finansinspektionen har även tagit initiativ till att ytterligare ett utlåtande hämtats in som särskilt ska beakta transaktionen ur försäkringstagarnas perspektiv.

– Vi har ända sedan starten varit övertygade om riktigheten i den här affären och vi är fast förvissade om att den kommer att leverera värde till Skandias kunder. Finansinspektionen har varit mycket noggrann i sin granskning och vi är glada över att nu vara ännu ett viktigt steg närmare affärens fullbordan, säger Bengt-Åke Fagerman, vd för Skandia Liv och tillträdande vd i den nya Skandia-koncernen.

Innan affären kan slutföras i sin helhet ska även aktieägarna i Old Mutual, Skandia AB:s nuvarande ägare, lämna sina godkännanden på en extra bolagsstämma den 14 mars.

Affären har tidigare godkänts av konkurrensmyndigheterna i berörda länder. Transaktionen avslutas formellt den 21 mars när köpeskillingen om 22,5 miljarder SEK erläggs och aktierna byter ägare.

För ytterligare information kontakta:
Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv, 08 788 2150
Annie Sebelius, informationschef Skandia Liv, 08 788 46 14


Affären i korthet

Skandia Liv avser att köpa Skandia AB av dess nuvarande ägare Old Mutual. Det nya Skandia som då bildas blir en av Nordens största, kundägda och oberoende bank- och försäkringskoncerner. Koncernen kommer att fungera som ett fristående kundägt bolag från tidpunkten då förvärvet av Skandia AB slutförs. Under ombildningen till ömsesidighet, som beräknas ta upp till ett och ett halvt år att genomföra, kommer Skandia Liv att ägas av en nybildad stiftelse. Stiftelsens ändamål kommer vara att främja kundernas intressen under ombildningsprocessen.

 

 

Taggar:

Dokument & länkar