Skandia Livs delårsbokslut 30 juni 2011: Skandia Liv växer i oroliga tider

Instabilitet på världens börser gör att allt fler kunder söker sig till trygga sparformer. Det gynnar Skandia Liv, som erbjuder både garanti och möjlighet till god avkastning. Premieinkomsterna i Skandia Liv ökade under första halvåret med 24 procent till följd av såväl ökad nyförsäljning som inflytt av kapital.

Nyförsäljningen (viktad*) för årets sex första månader uppgår till 1 186 (1 044) MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år.

Premieinkomsten för perioden januari-juni uppgår till 7 015 (5 653) MSEK, en ökning med 24 procent. Det är framförallt engångsinsättningar från privatpersoner som ökar. Av premieinkomsten avser 555 (68) MSEK försäkringar som flyttats in till Skandia Liv.

– De turbulenta tiderna till trots är Skandia Livs läge gynnsamt, säger Bengt-Åke Fagerman, vd på Skandia Liv. Vår kapitalförvaltning är välrenommerad vilket bidrar till ett nettoinflöde av kapital. Även våra marknadsandelar ökar, mycket tack vare ökat intresse från privatkunder. Vi har arbetat hårt med att sänka kostnaderna och har under en femårsperiod lyckats halvera våra kapitalförvaltningskostnader, vilket våra kunder får ta del av.

Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen uppgår till 792 (698) MSEK under perioden januari-juni, en ökning med 13 procent. Ökningen förklaras av kostnader för det omstruktureringsprogram som bedrivs inom Skandia Liv i syfte att långsiktigt sänka företagets driftskostnader, samt ökade kostnader för Solvens 2 och ett antal andra strategiska projekt som bedrivits under våren. I relation till det genomsnittliga kapitalet under perioden uppgår driftskostnaden till 0,55 (0,50) procent. Kapital­förvaltnings­kostnaderna, vilka ej ingår i driftskostnaderna, uppgår till 97 (107) MSEK.

Solvensgraden, som visar marknadsvärdet av bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot försäkringstagarna, uppgick till 168 (160) procent per den sista juni. Den kollektiva konsolideringsgraden, som är ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker till för att täcka både utställda garantier och återbäring, uppgår till 107 (105) procent per den sista juni.

Totalavkastningen för perioden januari-juni uppgår till 2,0 (4,4) procent. Mätt över de senaste 12 månaderna uppgår totalavkastningen till 6,9 procent. Det förvaltade kapitalet per den sista juni uppgår till 299 (287) miljarder SEK.

Samtliga uppgifter avser Skandia Liv Sverige om ej annat anges. Koncernen omfattar även dotterbolag i Danmark.

* Viktad nyförsäljning innebär att engångsinbetalningar får ett proportionerligt genomslag i försäljningsstatistiken.

För ytterligare information:
Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv, telefon: 08-788 21 50

Mathias Andersson, tf ekonomichef Skandia Liv, telefon: 08-788 41 73

 

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om världen. Läs mer på www.skandia.se.

Taggar:

Dokument & länkar