Beslut vid Skandias ordinarie bolagsstämma 2017

Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från Skandias ordinarie bolagsstämma 2017.

Val av styrelse 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Mengmeng Du, Reinhold Geijer, Sverker Lundkvist, Christer Löfdahl, Per Nordlander, Jonas Persson och Kristina Schauman.

Hans-Erik Andersson valdes som styrelseordförande.

Deloitte AB omvaldes som revisionsbolag. Ansvarig revisor är Svante Forsberg.

Beslut om arvoden till styrelsen 
Bolagsstämman godkände valberedningens förslag att arvode ska utgå till de ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Skandia enligt följande: ordföranden 1 800 000 kr och annan ordinarie ledamot 450 000 kr.

Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 300 000 kr till utskottsordföranden och 135 000 kr till annan ledamot, för arbete i placeringsutskottet med 250 000 kr till utskottsordföranden och 125 000 kr till annan ledamot, för arbete i kund- och produktutskottet med 200 000 kr till utskottsordföranden och 100 000 kr till annan ledamot samt för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Val av ordförande samt vice ordföranden i fullmäktige 
Vid stämman omvaldes Bo Källstrand till fullmäktiges ordförande. Karin Eliasson (omval) och Elisabeth Nilsson (nyval) valdes till vice ordförande.

Ersättning till ledamöter i fullmäktige                                                                                                                                
Stämman beslutade att arvode ska utgå till fullmäktiges ordförande med 400 000 kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 200 000 kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 100 000 kr.

Valberedningar 
Till ledamöter i valberedningen till styrelseval valdes Karin Eliasson, Bo Källstrand, Kajsa Lindståhl, Elisabeth Nilsson och Hans-Erik Andersson. Det beslutades att arvode ska utgå med 150 000 kr till ordföranden och till annan ledamot med 100 000 kr, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande.

Till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval valdes Bo Källstrand, Eva Serenhov, Anna-Karin Stenberg, Leif Victorin och Björn Wolrath. Stämman beslutade att arvode ska utgå till ordföranden med 150 000 kr och till annan ledamot med 100 000 kr.

Ägarinstruktion 
Bolagsstämman beslutade att anta ett oförändrat förslag till ägarinstruktion. Ägarinstruktionen finns tillgänglig på https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/det-har-ar-skandia/sa-styrs-skandia/ 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Bolagsstämman beslutade att riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Skandia, som bl.a. innebär att det inte utgår några rörliga ersättningar, ska kvarstå oförändrade.

Protokoll 
Protokoll från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på skandia.se/stamma 

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.se

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se 

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera