Beslut vid Skandias ordinarie bolagsstämma 2018

Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från Skandias ordinarie bolagsstämma 2018.

Val av styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Hans-Erik Andersson, Peggy Bruzelius, Mengmeng Du, Reinhold Geijer, Christer Löfdahl, Per Nordlander och Jonas Persson. Nyval skedde av Lena Herrmann och Niklas Johansson. Kristina Schauman och Sverker Lundkvist hade avböjt omval.

Hans-Erik Andersson valdes som styrelseordförande.

Deloitte AB omvaldes som revisionsbolag. Ansvarig revisor är Svante Forsberg.

Beslut om arvoden till styrelsen
Bolagsstämman godkände valberedningens förslag att arvode ska utgå till de ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Skandia enligt följande: ordföranden 1 900 000 kr och annan ordinarie ledamot 475 000 kr.

Arvode ska därutöver utgå för arbete i risk- och revisionsutskottet med 300 000 kr till utskottsordföranden och 135 000 kr till annan ledamot, för arbete i placeringsutskottet med 250 000 kr till utskottsordföranden och 125 000 kr till annan ledamot, för arbete i kund- och produktutskottet med 200 000 kr till utskottsordföranden och 100 000 kr till annan ledamot samt för arbete i ersättningsutskottet med 50 000 kr till utskottsordföranden och annan ledamot.

Val av ordförande samt vice ordförande i fullmäktige
Vid stämman omvaldes Bo Källstrand till fullmäktiges ordförande samt Karin Eliasson och Elisabeth Nilsson till vice ordförande.

Ersättning till ledamöter i fullmäktige 
Stämman beslutade att arvode ska utgå till fullmäktiges ordförande med 400 000 kr, till var och en av fullmäktiges vice ordförande med 200 000 kr och till var och en av övriga fullmäktigeledamöter med 100 000 kr.

Valberedningar
Till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval valdes Karin Eliasson, Bo Källstrand, Kajsa Lindståhl, Elisabeth Nilsson och Hans-Erik Andersson. Det beslutades att arvode ska utgå med 200 000 kr till ordföranden och till annan ledamot med 100 000 kr, varvid gäller att sådant arvode inte ska utgå till bolagets styrelseordförande.

Till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval valdes Bo Källstrand, Sverker Lundkvist, Leif Victorin, Agneta Wallmark och Björn Wolrath. Stämman beslutade att arvode ska utgå till ordföranden med 150 000 kr och till annan ledamot med 100 000 kr.

Ägarinstruktion
Bolagsstämman beslutade att anta förslag till ägarinstruktion. Ägarinstruktionen kommer att finnas tillgänglig på Skandia.se.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Skandia, som bl.a. innebär att det inte utgår några rörliga ersättningar, ska kvarstå oförändrade.

Instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval
Bolagsstämman beslutade att anta en instruktion till valberedningen till styrelse- och revisorsval. Instruktionen kommer att finnas tillgänglig på Skandia.se.

Protokoll
Protokoll från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på skandia.se/stamma

För mer information:
Magdalena Wetterfors, chef för Skandias fullmäktiges kansli, 0761-30 28 58
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.seOm oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera