Delårsrapport januari - september

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998* *) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga avkastningsmått på eget kapital, konsolideringskapital och sysselsatt kapital per september 1998 avser rullande 12-månaderstal. Jämförelsetalet avser rullande 12-månaderstal per september 1997. Övriga jämförelsetal avser september 1997 om ej annat anges. Försäljningen ökar med 26% inom Långsiktigt sparande Skadeförsäkringens tekniska resultat är oförändrat trots fortsatt hård konkurrens Värdeförändringar i placeringstillgångarna är -713 MSEK Tillgångar under förvaltning ökar med 11% till 524 miljarder SEK Rörelseresultatet uppgår till 311 (5 817) MSEK Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör för Skandia: "Trots en turbulent aktiemarknad under hösten är det glädjande att kunna rapportera att försäljningen av fondförsäkring och övriga sparprodukter nått nya rekordnivåer. Detta gäller framför allt på den snabbt växande USA- marknaden men även i Storbritannien och Sverige. Vi förväntar oss en fortsatt god försäljningsutveckling och våra expansionsplaner för nya marknader ligger fast. Inom skadeförsäkring har börsnedgången per 30 september kraftigt minskat det redovisade kapitalavkastningsresultatet. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen på aktieportföljen varit 14,4 procent. Det är viktigt att kunna konstatera att Skandias försäljning inom tillväxtområdena är stark. Därmed läggs basen för framtida långsiktiga resultat." KONCERNEN Försäljningen ökar under perioden med 17 procent och uppgår till 64 969 MSEK. Långsiktigt Sparande ökar med 26 procent. Rörelseresultatet uppgår till 311 (5 817) MSEK. Den huvudsakliga orsaken till nedgången är att kapitalavkastningen inklusive värdeförändringar är 5,0 miljarder lägre än samma period 1997. På rullande tolvmånadersbasis minskar rörelseresultatet till 504 (5 442) MSEK. AFFÄRSENHETER Långsiktigt Sparande Marknad och försäljning Försäljningen under perioden januari-september uppgår till 50 851 (40 426) MSEK, en ökning med 26 procent jämfört med samma period förra året. Tredje kvartalet når en ny rekordnivå i såväl USA som Storbritannien och Sverige. Vid halvårsskiftet var motsvarande ökning 22 procent. Övriga sparprodukter (sparprodukter utan försäkringsmoment) växer framgångsrikt och försäljningen är 5 639 MSEK, vilket är mer än en fördubbling jämfört med samma period 1997. I fasta valutakurser ökar försäljningen inom långsiktigt sparande med 21 procent. Försäljningen i USA ökar med 25 procent till 3 500 (2 800) MUSD. Fondförsäkring ökar med 13 procent och nya sparprodukter utan försäkringsmoment mångdubblas. I Sverige är försäljningsökningen 26 procent. Försäljningen i Storbritannien ökar med 11 procent i lokal valuta. Nyförsäljning av produkter med årlig premie ökar med 57 procent. Övriga marknader i Europa visar kraftiga försäljningsökningar. Schweiz, Tyskland och Österrike ökar tillsammans med 52 procent, räknat i fasta valutakurser. Även i Japan och Italien ökar försäljningen snabbt. Nyetablering av verksamheter har skett i Polen och Danmark. Inom marknadssegmentet livförsäkring utanför Sverige ökar försäljningen med 16 procent tack vare ett starkt tredje kvartal. Tillgångar under förvaltning ökar under årets första nio månader med 42 miljarder SEK (+18 procent) till 276,6 miljarder SEK, fördelat på fondförsäkring 217,2 miljarder SEK, livförsäkring 37,2 miljarder SEK och övriga sparprodukter 22,2 miljarder SEK. Utbetalningar till försäkringstagare inom fondförsäkring uppgår till 7,7 procent av de försäkringstekniska avsättningarna (7,0 procent vid senaste årsskiftet). Därav svarar annullationer för 6,1 (5,7) procent, vilket ligger inom ramen för gjorda antaganden. Ökningen är framför allt hänförlig till ett åldrande bestånd samt till att vissa försäkringar ger möjlighet till uttag av fondernas överavkastning. Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för fondförsäkring och sparprodukter ökar till 1 605 (1 525) MSEK. För livförsäkring uppgår rörelseresultatet till 9 (180) MSEK. Utvecklingen på finansmarknaderna under tredje kvartalet påverkar resultatet negativt med 293 MSEK, varav 156 MSEK avser fondförsäkring och 137 MSEK livförsäkring. De antaganden om fondtillväxt som används i USA och Sverige för beräkning av embedded value innebär att börsnedgången per 30 september endast marginellt påverkat resultatet negativt. I fasta valutakurser ökar resultatet i USA med 2% och i Sverige med 33%. Storbritannien påverkas däremot i större omfattning av börsnedgången, vilket förklarar resultatet i den brittiska verksamheten som i övrigt visar en mycket positiv utveckling och vars försäljning når en rekordnivå. Övriga sparprodukter För sparprodukter utan försäkringsmoment är insättningar 8 353 (4 375) MSEK och uttag 2 714 (1 882) MSEK för perioden. Försäljningskostnader aktiveras inte, vilket förklarar att resultatet för övriga sparprodukter, efter avdrag för samtliga kostnader för marknadsföring samt system- och produktutveckling, är negativt. Detta är helt i linje med lagda planer. De tillgångar som byggs upp i verksamheten utgör emellertid basen för framtida intäkter och resultat. Konsolideringskapital Det långsiktiga målet för avkastning på konsolideringskapitalet, efter räntekostnader och skatt, är 15 procent och uppgår för perioden till 13 (17) procent. Förändringen är helt hänförlig till börsnedgången. Skadeförsäkring Marknad och försäljning Premieinkomsten uppgår till 14 118 (15 218) MSEK. Minskningen är hänförlig till försäljningen av den italienska verksamheten och till en minskning på den engelska marknaden. På den nordiska marknaden, som präglas av fortsatt hård konkurrens, ökar premieinkomsten. Utvecklingen av premieinkomsten är positiv inom privatförsäkring i Sverige och Norge. Premiehöjningar är genomförda inom vissa segment. Marine&Energy visar fortfarande sjunkande premienivåer. Rörelseresultat och lönsamhet Det tekniska resultatet före kapitalavkastning är i nivå med förra året. Kapitalavkastningen inklusive värdeförändringar i aktieportföljen är 667 MSEK vilket är 4 955 MSEK lägre än föregående år. Rörelseresultatet blir därefter - 720 (+ 4 210) MSEK. Tekniskt resultat, före kapitalavkastning Det tekniska resultatet före kapitalavkastning uppgår till -1 387 (-1 412) MSEK. I Sverige är utvecklingen gynnsam avseende skade- och driftskostnader och i Norge utvecklas resultatet inom privatförsäkring väl. Inom företagsförsäkring i Norge är däremot skadeutvecklingen fortsatt negativ. Premiehöjningar har genomförts. Marine&Energy redovisar ett starkt resultat trots fortsatt premiepress. Resultatet i Danmark har förbättrats under tredje kvartalet. De betydande reservförstärkningar för patientförsäkring som gjordes i halvårsbokslutet drar dock ner totalresultatet. Någon nyteckning av patientförsäkring sker ej. Tekniskt resultat uttryckt i procent av försäkringstekniska avsättningar netto uppgår i genomsnitt till 5,4 procent för de senaste fem åren. Detta kan betraktas som en räntekostnad och jämföras med kapitalavkastningen, som under de senaste fem åren uppgår till 9,2 procent. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen påverkas av de ogynnsamma marknadsförutsättningarna för koncernens aktieförvaltning per 30 september och uppgår till 667 (5 622) MSEK under årets första nio månader. Den totala kapitalavkastningen uppgår till 2,3 procent och aktieportföljens avkastning uppgår till -5,2 procent. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen på aktieportföljen varit 14,4 procent. Kapitalförvaltning Placeringsstrategi Skandia eftersträvar en balanserad portfölj av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Syftet är att uppnå en god avkastning på medellång sikt på de försäkringstekniska avsättningarna inom skadeförsäkring, utan att fluktuationen i avkastningen under varje löpande tolvmånadersperiod tillåts bli alltför stor. I början av tredje kvartalet reducerades andelen aktier i portföljen något för att minska de kortsiktiga placeringsriskerna. Detta, i kombination med värdeminskningar per 30 september, innebär att aktieandelen minskar till 27 procent vilket är i nivå med september 1997. Exponeringen mot asiatiska marknader inklusive Japan är mycket begränsad och obefintlig avseende marknaderna i Ryssland och Latinamerika. I Årsredovisningen för 1997 (sid 21) beskrivs riskfrågorna inom kapitalförvaltningen. Aktiemarknadernas kraftiga nedgång per 30 september har varit den helt avgörande orsaken till att värdeförändringarna i aktieportföljerna lett till en försämring i redovisad kapitalavkastning. Vid periodens utgång uppgick värdet på aktieportföljen till 11,9 miljarder SEK. En allmän upp- eller nedgång på 10% påverkar, allt annat lika, den redovisade kapitalavkastningen med ca 1,2 miljarder SEK. Förvaltade tillgångar Tillgångar under förvaltning i koncernen ökar med 52 miljarder SEK till 524 miljarder SEK, varav 57 procent förvaltas av Skandias egen kapitalförvaltning och resterande del placeras genom externa förvaltare. Förvaltade tillgångar omfattar koncernens samtliga placeringstillgångar (inklusive Skandia Livs placeringstillgångar) samt fonder förvaltade för kunders räkning. Övrig verksamhet SkandiaBanken SkandiaBankens resultat uppgår till 64 (95) MSEK efter fullt ut kostnadsförda utvecklingssatsningar för aktiehandel på Internet och för uppbyggnad av Investeringstorget som kommer att introduceras under november 1998. SkandiaBanken utsågs i september till Sveriges bästa internetbank av tidningen Privata Affärer. Dessutom utnämndes SkandiaBanken Fonder för tredje året i följd till Årets förvaltare av tidningen Sparöversikt. Finansbolag Rörelseresultatet för finansbolag, som främst avser verksamheter under avveckling, ger ett överskott på 16 (7) MSEK. Omstrukturering av koncernen Återförsäkringsverksamheten är nu avvecklad genom försäljningarna till Hannover Re och Fairfax Financial Holdings. Affärerna slutfördes i slutet av september respektive början av oktober och innehåller inga garantiåtaganden från Skandia vad gäller försäkringstekniska avsättningar. Affärerna medför realisationsvinster om 475 MSEK, varav 250 MSEK avser 1997 och resterande 225 MSEK har redovisats 1998. Försäljningen av Skandias båda italienska skadeförsäkringsbolag är även den slutförd. Försäljningen innehåller inga garantier från Skandias sida vad gäller försäkringstekniska avsättningar. Försäljningen medför, efter upplösning av omstruktureringsreserven, en förlust på 205 MSEK före skatt. Den positiva skatteeffekten blir 309 MSEK. I och med dessa försäljningar är det omstruktureringsprogram som offentliggjordes 1996 avslutat och den därvid avsatta omstruktureringsreserven till fullo använd. Övriga kostnader Övriga kostnader omfattar kostnader för koncernens förvaltning, avskrivning av goodwill, räntekostnader samt kostnader för test och uppdatering av IT system inför sekelskiftet. Då koncernens vinstandelssystem baseras på årsresultatet och Skandiaaktiens kursutveckling för helåret har någon avsättning ej gjorts. Valutakurseffekter Valutakursförändringar medför en positiv påverkan under årets första nio månader. Premieinkomsten och rörelseresultatet ökar med 3 procent respektive 2 procent genom en omräkning till högre genomsnittliga valutakurser jämfört med föregående år. BALANSRÄKNING OCH KONSOLIDERINGSKAPITAL Balansomslutningen ökar under årets första nio månader med 38,7 miljarder SEK till 329,4 miljarder SEK. Därav svarar Långsiktigt Sparande för en ökning med 32 miljarder SEK. Upplåningen ökar med 0,1 miljarder SEK till 7,6 miljarder SEK, exklusive moderbolagets förlagslån. De senare ökar genom emission med 0,8 miljarder SEK och uppgår nu till 2,0 miljarder SEK. Under året köpte Försäkrings AB Skandia den utestående minoritetsandelen i Skandia Investment AB av Skandia Liv vilket minskar minoritetens andel i balansräkningen med 0,4 miljarder SEK. Konsolideringskapitalet uppgår till 22 323 MSEK. Konsolideringsgraden är 158 procent jämfört med 154 procent vid senaste årsskifte. Ekonomisk information Bokslutskommuniké för 1998 lämnas den 18 februari 1999. Stockholm den 26 oktober 1998 Lars-Eric Petersson Verkställande direktör Eventuella frågor besvaras av: Ulf Spång, ekonomidirektör, telefon 08-788 2905 Harry Vos, Group Business Control, telefon 08-788 3643 Katarina Mohlin, informationsdirektör, telefon 08-788 4886 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00240/svensk.pdf tabeller http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00240/TABELLER.xls Tabellark

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar