Delårsrapport januari - september 2003

DELÅRSRAPPORT januari - september 2003 *) För att underlätta jämförelser redovisas samtliga uppgifter i delårsrapporten, exklusive resultat för verksamheter under avveckling, om ej annat anges. TREDJE KVARTALET 2003 I SAMMANDRAG A. VERKSAMHETENS UTVECKLING · Försäljningen uppgick till 18 952 (18 425) MSEK. Försäljningen ökade i lokal valuta med 11 procent. · Nyförsäljningen ökade med 7 procent i lokal valuta. · I jämförelse med andra kvartalet 2003 minskade försäljningen med 3 procent i lokal valuta främst beroende på säsongsvariationer. B. RÖRELSERESULTAT enligt embedded value-metoden · Koncernens operativa resultat, exklusive finansiella effekter och jämförelsestörande poster, uppgick till 491 (546) MSEK. Finansiella effekter uppgick till 168 (-898) MSEK och jämförelsestörande poster i form av omstruktureringskostnader uppgick till -389 (-) MSEK. · Koncernens rörelseresultat, inklusive finansiella effekter och jämförelsestörande poster, uppgick till 270 (-352) MSEK. C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen · Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster uppgick till 171 (-19) MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till -389 (-) MSEK. D. KASSAFLÖDEN · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades något och uppgick till -0,5 miljarder SEK, jämfört med -0,8 miljarder SEK för andra kvartalet 2003. PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003 I SAMMANDRAG A. VERKSAMHETENS UTVECKLING · Försäljningen uppgick till 56 087 (56 974) MSEK. Försäljningen ökade i lokal valuta med 6 procent. · Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 2 procent i lokal valuta. · Nettoinflödet i fonder under förvaltning uppgick till 34,3 (35,0) miljarder SEK. B. RÖRELSERESULTAT enligt embedded value-metoden · Koncernens operativa resultat, exklusive finansiella effekter och jämförelsestörande poster, uppgick till 1 621 (1 724) MSEK. · Koncernens rörelseresultat, inklusive finansiella effekter och jämförelsestörande poster, uppgick till 1 570 (1 929) MSEK. · I rörelseresultatet ingick jämförelsestörande poster med -435 (2 016) MSEK samt finansiella effekter med 384 (-1 811) MSEK. · Vinstmarginalen för årets nytecknade affär för fondförsäkring uppgick till 13,6 (13,6) procent. C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen · Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster uppgick till 383 (352) MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till -435 (2 016) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till -0,09 (2,71) SEK. · Avkastningen på eget kapital, inklusive jämförelsestörande poster, var -1 (18) procent. Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen 3 (7) procent. D. KASSAFLöDEN OCH BALANSRÄKNING · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (- 0,5) miljarder SEK. · Upplåningen minskade med 5,4 miljarder SEK till 4,2 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskiftet. Netto efter avdrag för likvida tillgångar uppgick upplåningen till 2,2 miljarder SEK. · Konsolideringskapitalet uppgick till 26 645 (27 033 vid senaste årsskiftet) MSEK. · Eget kapital uppgick till 13 983 (15 238 vid senaste årsskiftet) MSEK. PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003 Inklusive verksamheter under avveckling · Försäljningen till och med september uppgick till 66 780 (92 306) MSEK, varav verksamheter under avveckling 10 693 (35 332) MSEK. Försäljningen exklusive verksamheter under avveckling ökade i lokal valuta med 6 procent. · Resultatet efter skatt uppgick till -216 (207) MSEK. I resultatet ingår jämförelsestörande poster och resultat för verksamheter under avveckling med -562 (-541) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till -0,21 (0,20) SEK. Kommentar av Leif Victorin, verkställande direktör och koncernchef: · Marknaderna i världen har under hösten präglats av svaga men stabila tecken på återhämtning. Det samma kan sägas sammanfatta utvecklingen på Skandias nyckelmarknader. Efter en svag start på året har försäljningen, liksom nyförsäljningen, förbättrats kvartal för kvartal och försäljningen ökar under tredje kvartalet även jämfört med motsvarande period förra året. Skandias starka utveckling i Kontinentaleuropa fortsätter, med Tyskland och Italien i spetsen. I Storbritannien, som präglats av en hård tid för livförsäkringsbranschen, har vi tagit vara på det ökade intresset för aktierelaterade produkter. Värt att notera är också att Skandia försäljningsmässigt även har lyckats hålla ställningarna i Sverige, trots den intensiva förtroendediskussion som pågått där. · Skandia har under det senaste året haft fokus på att minska kostnader. Efter att ha genomfört ett kostnadsbesparingsprogram om 1 miljard SEK har arbetet fortsatt med oförminskad takt och med hög ambitionsnivå. Effekterna av detta börjar bli synliga i det löpande resultatet. Särskilt tillfredsställande är att notera att de åtgärder vi har genomfört tydligt slår igenom i förbättrade marginaler under tredje kvartalet i Storbritannien. · Kassaflödet har förbättrats jämfört med andra kvartalet 2003, men är fortfarande otillfredsställande. Jag räknar dock med att allt eftersom effekterna av fortsatta kostnadsbesparingar och förändrad produktdesign slår igenom, kommer detta successivt leda till en bättre balans i kassaflöde och det löpande resultatet. · Skandias styrelse aviserade omedelbart efter bolagsstämman en strategisk genomlysning av företaget, marknader och produkter. Det arbetet är nu avslutat. Strategiska handlingsvägar har prövats noga och vi har idag en mycket solid och väl underbyggd uppfattning om Skandias goda möjligheter till lönsam tillväxt av egen kraft. En viktig del har också varit genomgången av marknader och produkter. Implementeringen av de åtgärder som genomgången givit vid handen är långt framskridna, där jag tror inte minst fokuseringen på produkter med kortare pay-off tider och uthållig lönsamhet kommer att ge positiva effekter för kommande kvartal. · Skandia är idag en koncern som är väl genomlyst och jag känner stor tillfredsställelse i vår valda väg. Med genomgången som utgångspunkt har styrelsen nu utnämnt en permanent VD och jag hälsar Hans-Erik Andersson välkommen att ta över stafettpinnen. · Delårsrapporten beskrivs i fem delar. Verksamhetens utveckling (A) innehåller en redogörelse av bl. a. försäljningen under perioden och fonder under förvaltning. Rörelseresultatet enligt embedded value- metoden för fondförsäkring samt resultatet inom övriga verksamhetsområden framgår av avsnitt (B). Under rubriken Resultat (C) diskuteras resultatet före skatt enligt Årsredovisningslagen för försäkringsföretag. Kassaflöden och balansräkning behandlas i avsnitt (D). Avsnitt (E) beskriver händelser efter periodens utgång. A. VERKSAMHETENS UTVECKLING Försäljning och fonder under förvaltning (tabeller sidorna 14-16) TREDJE KVARTALET 2003 Under tredje kvartalet ökade försäljningen i lokal valuta med 11 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 18 952 (18 425) MSEK. Marknaden för traditionell livförsäkring har i Storbritannien, liksom på många andra marknader, påverkats negativt av de senaste årens börsnedgångar, vilket medförde sjunkande bonusnivåer för försäkringstagarna. Detta har medfört ett ökat intresse under året för aktierelaterade produkter. I Storbritannien ökade försäljningen med 10 procent och inom Offshore med 21 procent. I Sverige har traditionell livförsäkring varit föremål för granskning och omfattande kritik. Trots den negativa publiciteten var försäljningen inom det viktiga produktområdet fondförsäkring i stort sett oförändrad. Produktområdet fondsparande ökade däremot med 107 procent. På marknaderna i Kontinentaleuropa ökade försäljningen med 41 procent, vilket sammanhänger med ett attraktivt produktutbud och ett ökat intresse för aktiemarknaden. Försäljningen i Japan fortsätter att minska beroende på förändringar i produktutbudet och en ändring i försäljningsinriktning hos den största enskilda distributören av Skandias produkter. Skandia i Australien sålde sina första produkter under juli 2001 och bolaget har redan nu uppnått en betydande marknadsposition inom sitt marknadssegment. Försäljningen i Australien steg med närmare 400 procent. I Latinamerika minskade försäljningen med 12 procent. Tredje kvartalet i jämförelse med andra kvartalet 2003 I jämförelse med andra kvartalet 2003 minskade försäljningen med 3 procent i lokal valuta, främst beroende på säsongsvariationer. PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003 Den sammanlagda försäljningen ökade i lokal valuta med 6 procent och uppgick till 56 087 (56 974) MSEK. Minskningen i svenska kronor förklaras av valutakursförändringar. Försäljning fondförsäkring Inom fondförsäkring ökade försäljningen i lokal valuta med 4 procent och uppgick till 39 743 (40 576) MSEK. Nyförsäljningen minskade med 2 procent i lokal valuta (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier). De marknadsmässiga förutsättningarna i Storbritannien har successivt förbättrats under perioden. Försäljningen minskade dock sammanlagt med 8 procent i lokal valuta och uppgick till 12 018 (14 427) MSEK. Försäljningen för Offshore verksamheten i Royal Skandia ökade däremot i lokal valuta med 21 procent och uppgick till 9 014 (8 249) MSEK. Nyförsäljningen för Storbritannien och Offshore verksamheten i Royal Skandia minskade sammanlagt med 7 procent i lokal valuta. Försäljningen i Sverige minskade med 9 procent och uppgick till 6 549 (7 204) MSEK. Nyförsäljningen minskade med 10 procent beroende på en lägre försäljning av engångsbetalda produkter på privatmarknaden och på en i allmänhet svag marknad. Företagsmarknaden är däremot stabil. Marknadsandelen per den 30 september 2003 uppgick till 26 procent på rullande 12-månadersbasis, jämfört med 29 procent den 31 december 2002. Marknadsandelen för det tredje kvartalet 2003 var på samma nivå som för andra kvartalet 2003. I Tyskland ökade försäljningen med 23 procent i lokal valuta till 1 697 (1 382) MSEK. Nyförsäljningen ökade med 30 procent i lokal valuta. Italien visar fortsatta försäljningsframgångar genom lansering av nya produkter och ökade försäljningen till 4 211 (1 136) MSEK. På de övriga europeiska marknaderna ökade försäljningen till 3 391 (2 358) MSEK. I Japan minskade försäljningen till 1 860 (4 798) MSEK, beroende på en ändring i försäljningsinriktning hos den största enskilda distributören av Skandias produkter. Försäljning fondsparandeprodukter (inklusive direktförsäljning) Jämfört med samma period förra året ökade den totala försäljningen i lokal valuta med 11 procent och uppgick till 15 211 (15 131) MSEK. Här ingår direktförsäljning i Sverige med en ökning om 20 procent till 2 301 (1 918) MSEK, där insättningar till PPM orsakade en engångseffekt under första kvartalet 2003. I Storbritannien minskade försäljningen med 23 procent i lokal valuta och uppgick till 5 069 (7 230) MSEK. Försäljningen har utvecklats väl i framförallt Australien, men även i Spanien. Försäljning livförsäkring Försäljningen av traditionell livförsäkring, främst hänförlig till den spanska verksamheten, minskade med 14 procent i lokal valuta och uppgick till 773 (928) MSEK. Fonder under förvaltning Fondvärdet ökade netto med 17 procent till 299 413 MSEK jämfört med senaste årsskiftet. Fondvärdet är nu i nivå med de rekordnivåer som redovisades i slutet av år 2001. Ökningen förklaras av ett fortsatt positivt nettoinflöde på 34,3 (35,0) miljarder SEK. Fondvärdet ökade också som en följd av börsuppgången och minskade på grund av en omräkning till lägre valutakurser. Utbetalningar till försäkringstagare inom fondförsäkring uppgick på årsbasis till 8,9 procent av tillgångar under förvaltning (8,1 procent vid senaste årsskiftet). Därav svarar annullationer för 6,8 procentenheter, jämfört med 6,4 procentenheter vid senaste årsskiftet. Ökningen är hänförlig till annullationer inom specifika produktområden där kunderna på rationella grunder, främst den tidigare börsnedgången, har valt att avsluta sitt engagemang. B. RESULTAT OCH LÖNSAMHET enligt embedded value-metoden (tabeller sidorna 14-15, 17-19, 28-29) TREDJE KVARTALET 2003 Operativt resultat Koncernens operativa resultat (rörelseresultat exklusive finansiella effekter och jämförelsestörande poster) uppgick till 491 (546) MSEK. Resultatförsämringen är främst hänförlig till fondförsäkring. Rörelseresultat Rörelseresultatet inklusive finansiella effekter och jämförelsestörande poster (resultatet före skatt inklusive förändring i övervärden fondförsäkring) uppgick till 270 (-352) MSEK. Finansiella effekter var positiva med 168 (-898) MSEK. Jämförelsestörande poster ingår med totalt -389 MSEK och avser omstruktureringskostnader för åtgärder vidtagna inom den svenska och den brittiska verksamheten. PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003 Koncernens operativa resultat (rörelseresultatet exklusive finansiella effekter och jämförelsestörande poster) uppgick till 1 621 (1 724) MSEK. Den operativa avkastningen på konsolideringskapitalet uppgick till 8 (10) procent. Rörelseresultatet inklusive finansiella effekter och jämförelsestörande poster (resultat före skatt inklusive förändring i övervärden fondförsäkring) uppgick till 1 570 (1 929) MSEK. Finansiella effekter avser förändringen i nuvärdet av framtida avgifter orsakade av kapitalmarknadernas utveckling. Finansiella effekter påverkade rörelseresultatet positivt med 384 (-1 811) MSEK. VALUTAKURSEFFEKTER Försäljningen påverkades negativt med 4 025 MSEK och rörelseresultatet påverkades endast marginellt av valutakurseffekter. Balansomslutningen minskade med 21 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskiftet, på grund av valutakursförändringar. Rörelseresultat fondförsäkring Det operativa resultatet minskade till 2 107 (2 233) MSEK. Efter en svag början på året visade nyförsäljningen en successiv återhämtning, vilket tillsammans med kostnadsbesparingar medförde att nuvärdet av årets nytecknade affär i stort sett stannade på samma nivå som föregående år med 871 (930) MSEK. Den beräknade vinstmarginalen för nytecknad affär uppgick till 13,6 (13,6) procent. I Sverige var vinstmarginalen i stort sett oförändrad på 16,6 procent. Kostnadsbesparingar uppvägde effekten av lägre försäljningsvolymer. I Storbritannien sjönk vinstmarginalen och uppgick till 8,4 (11,4) procent. Lägre försäljning medförde en försämrad kostnadstäckning framförallt under första kvartalet 2003. Åtgärder vidtagna för att anpassa kostnadsnivån till rådande marknadsförutsättningar gav upphov till en förbättring av vinstmarginalen under tredje kvartalet. På övriga marknader ökade vinstmarginalen sammantaget till 19,0 (13,9) procent. Ökad försäljning har bidragit till en förbättrad kostnadstäckning. Avkastning på värdet av avtal ingångna tidigare år var oförändrat och uppgick till 1 315 (1 347) MSEK. Verkligt utfall jämfört med operativa antaganden samt förändring av operativa antaganden uppgick sammantaget till 18 (9) MSEK. Utfall jämfört med operativa antaganden har påverkats negativt av bland annat en engångseffekt på grund av ändrad skattelagstiftning i Italien och i viss mån av ökade annullationer inom specifika produktsegment. Den 24 september 2003 offentliggjorde Skandias styrelse en rapport gjord av Tillingshast Towers Perrin (Tillinghast), som granskade Skandias Embedded value-metodik, antaganden och beräkningar per den 30 juni 2003. Tillinghasts granskning visade att Embedded value-siffrorna rapporterade av Skandia är konservativa inom ett antal områden. Embedded value per den 30 juni 2003 hade varit 1,7 miljarder SEK högre än det rapporterade, om denna konservativa tillämpning eliminerats. Att dessutom anpassa diskonteringsräntan till nivåer som generellt används av andra bolag som rapporterar Embedded value, skulle medföra en ökning med ytterligare 0,6 miljarder SEK. Enligt Skandias praxis kommer Embedded value-antaganden att anpassas vid årets slut, då styrelsen också kommer att överväga erforderliga justeringar med beaktande av Tillinghasts granskning. Resultat fondsparandeprodukter Resultatet uppgick till -152 (-201) MSEK. Intäkter från fonder under förvaltning har under en längre tid påverkats negativt av den långvariga börsnedgången. Kostnadsbesparingar men även den senaste tidens börsuppgång förklarar resultatförbättringen. Försäljningskostnader inom fondsparande periodiseras inte. Resultat livförsäkring Resultatet för livförsäkring, främst hänförligt till Spanien, uppgick till 44 (114) MSEK. Resultat övriga verksamheter Det operativa resultatet för SkandiaBanken förbättrades och uppgick till 132 (17) MSEK. Resultatökningen förklaras främst av kostnadsminskningar och en omstrukturering av verksamheten, men även av ett förbättrat räntenetto. Provisionsintäkter minskade däremot på grund av en lägre försäljningsnivå inom affärsområde rådgivning. Kreditförluster ökade till -31 (-2) MSEK, vilket förklaras av förändrade avsättningsprinciper under föregående år, vilket då medförde en upplösning av befarade kreditförluster. Kreditförlusterna är dock fortsatt låga och uppgår till 0,11 (0,01) procent av den genomsnittliga utlåningsvolymen. Bankinlåningen uppgick till 39,6 (35,6) miljarder SEK. Kapitalavkastning minskade till 35 (108) MSEK. Resultatet för Övriga verksamheter belastades med kostnader för den gemensamma enheten Global Business Development, som är under avveckling. Det löpande resultatet för Bankhall, ett distributionsnätverk i Storbritannien, uppgick till 50 (62) MSEK, exklusive goodwillavskrivningar om 102 (100) MSEK. Sedan Skandias förvärv av Bankhall har antalet till Bankhall anslutna oberoende finansiella rådgivare ökat med cirka 15 procent till 7 000. Bankhall är nu den största leverantören av tjänster till oberoende finansiella rådgivare på den brittiska IFA-marknaden. Kostnadsbesparingar Under år 2002 fattades beslut om ett program avseende kostnadsbesparingar om 1 miljard SEK på årsbasis. Detta program har genomförts och avsåg cirka 350 MSEK inom fondförsäkringsverksamheten, 300 MSEK inom SkandiaBanken i Sverige samt 350 MSEK avseende projekt och koncerngemensamma kostnader. Antalet anställda har genom dessa åtgärder minskat med cirka 400. Kostnaden för programmet uppgick till 360 MSEK, vilket medförde en avsättning för omstruktureringskostnader under fjärde kvartalet 2002. Den kvarvarande avsättningen för dessa omstruktureringskostnader uppgick till 179 MSEK per den 30 september 2003. Under tredje kvartalet 2003 fattades beslut om ytterligare kostnadsbesparingar som på årsbasis beräknas medföra kostnadsminskningar på cirka 200 MSEK, med full effekt 2004. Antalet anställda kommer härigenom att minska med cirka 300. Detta medförde avsättningar för omstruktureringskostnader under tredje kvartalet om 364 MSEK, inklusive cirka 50 MSEK för avgångsvederlag och pensionsavsättningar för ledande befattningshavare. Arbetet med att reducera kostnader fortsätter bland annat inom den svenska verksamheten och IT-organisationen samt avseende koncerngemensamma kostnader. Koncerngemensamma kostnader Koncerngemensamma kostnader, vilka omfattar förvaltningskostnader för koncerngemensamma funktioner samt strukturkostnader, ökade till 462 (390) MSEK. I strukturkostnader, som uppgick till 97 (80) MSEK, ingår kostnader för extern rådgivning i samband med genomgången av koncernens strategi. I dessa ingår även kostnader enligt tidigare ingångna anställningsavtal i samband med VD-skiftet uppgående till 33 MSEK. Förvaltningskostnader för koncerngemensamma funktioner uppgick till 365 (310) MSEK. Dessa kostnader täcks delvis genom avtalsreglerade täckningsbidrag från den svenska verksamheten. Dessa bidrag varierar med försäljningsvolymen. Med lägre försäljningsvolymer innebär detta en sämre täckning av förvaltningskostnaderna, vilket förklarar att förvaltningskostnaderna trots kostnadsbesparingar har ökat jämfört med föregående år. C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen (tabeller sidorna 18-19 och 22-25) PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2003 Resultat före skatt och jämförelsestörande poster uppgick till 383 (352) MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till -435 (2 016) MSEK (se vidare tabell på sidan 29). Börsuppgången under de senaste kvartalen börjar nu få en positiv inverkan på avgifter, vilket tillsammans med kostnadsbesparingar har haft en stabiliserande effekt på resultatet. Periodens resultat efter skatt uppgick till -89 (2 764) MSEK. Därutöver uppgick resultatet efter skatt för verksamheter under avveckling till - 127 (-2 557) MSEK. Vinst per aktie uppgick till -0,09 (2,71) SEK. Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster uppgick på rullande tolvmånadersbasis till 3 (7) procent. Avkastning på eget kapital inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -1 (18) procent. Verksamheter under avveckling Verksamheter under avveckling avser American Skandia samt bankverksamheten i Schweiz. Som tidigare meddelats har under tredje kvartalet 2003 beslut fattats om att avveckla bankverksamheten i Schweiz och kontoret stängdes den 20 november 2003. Den återstående delen av Prudential Financials, Inc. (US), förvärv av American Skandia avräknades den 9 september 2003. I resultatet före skatt för verksamheter under avveckling ingår banken i Schweiz med -252 (-109) MSEK och American Skandia med 125 (-2 599) MSEK (se vidare tabell på sidan 29). Fondförsäkring (tabell Intäkts- och kostnadsanalys sidorna 18-19) Resultat före skatt uppgick till 869 (861) MSEK. I fondförsäkringsverksamheten ökade de löpande intäkterna, som främst består av avgifter på fonder under förvaltning och inbetalda premier (täckningsbidrag brutto), till 4 743 (4 543) MSEK. Ökningen i intäkterna speglar börsutvecklingen och återhämtningen i försäljningen under andra och tredje kvartalet 2003. Anskaffningskostnader inkluderar samtliga kostnader, både interna och externa, som uppstår vid försäljning av fondförsäkringsprodukter. De anskaffningskostnader som aktiveras (förutbetalda anskaffningskostnader) skrivs av i en takt som motsvarar den ekonomiska livslängden, normalt 10 år. Anskaffningskostnader ökade på grund av högre försäljningsvolymer med en högre andel av flerårsbetalda produkter och uppgick till -4 068 (-3 988) MSEK. Skandia har en för branschen restriktiv policy för aktivering av dessa kostnader. När försäljningen började ta fart under andra kvartalet 2003 medförde detta ökade anskaffningskostnader, som bara till en viss del periodiseras under avtalens löptid. Detta har initialt en dämpande effekt på resultatutvecklingen. Av anskaffningskostnaderna för fondförsäkring aktiverades cirka 63 procent, vilket motsvarar 2,5 miljarder SEK. Avskrivningen av aktiverade anskaffningskostnader uppgick till 1,6 miljarder SEK. Förändringen av förutbetalda anskaffningskostnader uppgick därmed till 911 (1 105) MSEK. Under första kvartalet 2002 gjordes en anpassning av metodiken för aktivering av dessa kostnader, som påverkade resultatet positivt under första kvartalet 2002. Administrativa kostnader inom fondförsäkring uppgick till -835 (-890) MSEK. D. KASSAFLÖDEN OCH BALANSRÄKNING Kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet 2003 Kassaflödet var negativt med 0,5 miljarder SEK jämfört med ett negativt kassaflöde om 0,8 miljarder SEK under föregående kvartal. Det negativa kassaflödet beror delvis på en eftersläpning i regleringen av utestående balansposter. Intäkter från fonder under förvaltning har börjat öka igen, men följer börsutvecklingen med en viss eftersläpning samtidigt som den ökade försäljningen gav upphov till ökade provisionsutbetalningar. Ett omfattande arbete pågår som syftar till att säkerställa att det initialt negativa kassaflöde som per definition uppstår vid försäljning av fondförsäkringsprodukter täcks fortare och med en högre grad av säkerhet av framtida avgifter. Detta arbete har högsta prioritet och kommer, allt eftersom produktutvecklingen fortskrider, att leda till en bättre balans i det operativa kassaflödet. Kassaflöde från den löpande verksamheten januari-september 2003 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-0,8) miljarder SEK. Merparten av det negativa kassaflödet hänför sig till reglering av utestående balansposter. Det löpande kassaflödet därutöver var svagt negativt. Kassaflöde från investeringsverksamheten Nettoinflödet, efter avdrag för kostnader och avräkning av interna lån i samband med Prudentials förvärv av American Skandia, uppgick till 4,2 miljarder SEK. Under perioden uppgick investeringar i placeringstillgångar till 1,9 miljarder SEK. Kassaflöde från finanseringsverksamheten Upplåningen minskade genom återbetalning av lån med 3,4 miljarder SEK. Realiserade valutahedgar bidrog positivt till kassaflödet med 0,9 miljarder SEK. Utdelning till aktieägare uppgick till 0,3 miljarder SEK. Balansräkning Balansomslutningen uppgick till 320,6 (490,1 vid senaste årsskiftet) miljarder SEK. Minskningen beror på American Skandia, som ej längre konsolideras i verksamheten, samt på valutakurseffekter. Koncernens upplåning uppgick till 4,2 miljarder SEK, jämfört med 9,6 miljarder SEK vid senaste årsskiftet. Likvida medel uppgick till 2,0 miljarder SEK. Netto efter avdrag för likvida tillgångar uppgick upplåningen till 2,2 miljarder SEK. Ovillkorade, outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 4,3 miljarder SEK, jämfört med 10,4 miljarder SEK vid årsskiftet. Nivån på kreditfaciliteter har minskats, och därmed även kostnaderna för dessa, och anpassats till det förändrade lånebehovet. Skandia äger 19,36 procent av If. Det bokförda värdet var oförändrat jämfört med senaste årsskiftet och uppgick till 3,0 miljarder SEK. If rapporterade ett resultat före skatt om 1 860 (-2 684) MSEK för perioden januari - september 2003. Totalkostnadsprocenten inom försäkringsverksamheten förbättrades till 98,5 (104,3) procent. Skandias andel av If's konsolideringskapital uppgick till 3,6 miljarder SEK. Konsolideringskapital och eget kapital Konsolideringskapitalet uppgick till 26 645 MSEK (27 033 MSEK vid senaste årsskiftet), vilket motsvarar 26 (26) SEK per aktie. Eget kapital uppgick till 13 983 MSEK (15 238 MSEK vid senaste årsskiftet), motsvarande 14 (15) SEK per aktie. Konsolideringskapitalet och eget kapital har påverkats av den svenska kronans förstärkning med -1 095 MSEK respektive -733 MSEK. Koncernens investeringar i utländska dotterbolag är delvis valutasäkrade. Detta motverkade med 534 MSEK den negativa effekten av kronans förstärkning. NYA REDOVISNINGSREGLER FöR PENSIONSåTAGANDEN Från och med 2004 träder en ny rekommendation i kraft för redovisning av ersättningar till anställda, RR 29. Detta innebär bland annat en förändring i hur vissa pensionsåtaganden skall beräknas och redovisas. Engångseffekten av denna förändring ska redovisas direkt mot eget kapital. En preliminär uppskattning visar att Skandias pensionsåtaganden fullt ut täcks av redan gjorda avsättningar. Beloppet som redovisas den 1 januari 2004 kan komma att förändras beroende på förändringar av räntenivån och värdet på förvaltningstillgångar som sker under sista kvartalet 2003. E. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Den 14 november 2003 meddelades att Hans-Erik Andersson har utsetts till VD och koncernchef i Skandia. Hans-Erik Andersson tillträder sin befattning den 1 januari 2004 och efterträder då Leif Victorin. Stockholm den 24 november 2003 Leif Victorin Verkställande direktör och koncernchef Eventuella frågor besvaras av: Jan Erik Back, Chief Financial Officer, telefon 08-788 3720 Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon 08-788 3643 Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20, Delårsrapportering. Delårsrapporten har, förutom en anpassning till nya redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft den 1 januari 2003, upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisning 2002. De nya rekommendationerna har ej haft någon materiell påverkan på koncernens resultat- och balansräkning. I enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation RR19, Verksamheter under avveckling, redovisas den amerikanska verksamheten samt bankverksamheten i Schweiz separat. Kommande ekonomiska rapporter från Skandia: 27 februari 2004, bokslutskommuniké 2003 15 april 2004, bolagsstämma Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: www.skandia.com. På Skandias hemsida finns även länkar över Internet till telefonkonferensen måndagen den 24 november 2003. Utöver delårsrapporten publicerar Skandia dokumentet Financial Supplement Q3 2003 på www.skandia.com under Investor Relations/Rapporter och evenemang/Delårsrapporter. Dokumentet kan även beställas per telefon. Försäkringsaktiebolaget Skandia Sveavägen 44 103 50 Stockholm Telefon +46-8-788 10 00 Internet www.skandia.com Publikt bolag (publ), organisationsnummer 502017-3083 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar