Finansiella effekter januari till och med september 2001

Finansiella effekter januari till och med september 2001 1) För att på ett rättvisande sätt kunna periodisera intäkter och kostnader tillämpar Skandia sedan 1989 Embedded value inom fondförsäkring för såväl affärsstyrning som extern rapportering enligt koncernöversikten. I årsredovisningen för år 2000 beskrivs Skandias resultatmätning och i risk- och känslighetsanalysen redogörs för hur olika faktorer påverkar resultatet: Eftersom placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna har Skandia ingen egen direkt placerings- eller marknadsrisk. Däremot påverkar generella pris- och kursförändringar kundernas fondvärde och därigenom Skandias framtida intäkter i form av avgifter på dessa fonder. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida avgifter. I känslighetsanalysen i halvårsrapporten beskrivs att en procents ökning/minskning på aktiemarknaden påverkar resultatet med +/- 213 MSEK. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna under första halvåret innebar att utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick till minus 15 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 3,0 procent vilket medförde en negativ påverkan på resultatet på 3,1 miljarder kronor. Därutöver bedöms resultatbelastningen under tredje kvartalet uppgå till ett intervall om 4,0 - 4,3 miljarder kronor. Detta motsvarar en negativ utveckling av de för Skandia relevanta aktieindexen på 17 - 19 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 1,5 procent. De negativa finansiella effekterna i resultatet är främst ett uttryck för börsutvecklingens påverkan på nuvärdet av framtida avgifter jämfört med Skandias antaganden om fondtillväxt om cirka 6 procent per år. Fondförsäkringsverksamheten är dock långsiktig och ovanstående resultateffekt kommer därför att vara bestående endast under förutsättning att aktiemarknaderna inte återhämtar sig. Utveckling av aktieindex under 2001 Land Aktieindex Första halvåret Tredje 30/9 - 17/10 kvartalet USA S&P 500 -7,3% -15,0% 3,5% Dow Jones -5,2% -17,3% 3,8% Composite Nasdaq -12,5% -30,7% 9,8% Composite Japan Nikkei 25 -5,9% -24,6% 10,0% UK FTSE All share -8,6% -14,2% 6,5% Sweden Sax All share -14,1% -20,2% 10,6% Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 1 november 2001. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 1). Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00670/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar