Finansiella effekter till och med september 2003

Finansiella effekter till och med september 2003 Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarknaden och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta. Enligt informationen som lämnades i samband med rapporten för andra kvartalet 2003, innebär en procents ökning på aktiemarknaden en engångseffekt på rörelseresultatet om +62 MSEK och en procents minskning en engångseffekt på rörelseresultatet om -55 MSEK. Under första halvåret 2003 var finansiella effekter positiva och uppgick till 216 MSEK. Under tredje kvartalet 2003 förväntas finansiella effekter vara positiva och hamna inom intervallet 100 till 200 MSEK. Försäljning tredje kvartalet Skandia rapporterade försäljningsutvecklingen för tredje kvartalet den 13 november 2003. I bifogad tabell på sid 2 sammanfattas försäljningsutvecklingen samt nyförsäljning inom fondförsäkring. Jämförelsetal För att underlätta jämförbarhet kommer koncernöversikten i samband med delårsrapporten (liksom i årsredovisningen 2002) att presenteras exklusive resultat för verksamheter under avveckling. Formatet framgår av bifogade tabeller på sidorna 3 - 5. Med verksamheter under avveckling avses American Skandia samt bankverksamheten i Schweiz. Som tidigare meddelats har beslut fattats om att avveckla bankverksamheten i Schweiz och kontoret kommer att stängas den 20 november 2003. Skandias delårsbokslut för tredje kvartalet 2003 publiceras den 24 november 2003. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Försäljningsutveckling tredje kvartalet 2003 Försäljningsutvecklingen avser tredje kvartalet 2003 jämfört med motsvarande period föregående år. % SEK Lokal valuta Koncernen totalt Försäljning 3 11 varav fondförsäkring -1 7 Nyförsäljning fondförsäkring 1 7 Sverige (exkl Skandia Liv) Försäljning -9 -9 varav fondförsäkring -1 -1 Nyförsäljning fondförsäkring 0 0 Jämförelsetal 2002 för koncernöversikt KONCERNÖVERSIKT - KVARTALSVIS 2002 2002 2002 2002 2002 MSEK 12 mån Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Försäljning 1) Fondförsäkring 53 967 13 391 13 185 13 638 13 753 Fondsparande 16 963 3 750 4 147 5 220 3 846 Direktförsäljning fonder 2 341 423 590 264 1 064 Livförsäkring 1 638 710 408 273 247 Övriga verksamheter 453 114 95 118 126 Summa försäljning 75 362 18 388 18 425 19 513 19 036 Resultatsammandrag Fondförsäkring (enligt 3 027 795 724 733 775 embedded value metoden) Fondsparande -291 -90 -56 -87 -58 Livförsäkring 119 5 35 20 59 Övriga verksamheter -18 14 -35 -47 50 Koncernens kostnader -569 -179 -122 -159 -109 Operativt resultat 2 268 545 546 460 717 Finansiella effekter -2 267 -457 -898 -792 -120 fondförsäkring (enligt embedded value metoden) Jämförelsestörande poster 1 566 -450 - 2 016 - Rörelseresultat 1 567 -362 -352 1 684 597 Övriga jämförelsetal Total årlig nyförsäljning, 9 176 2 318 2 064 2 361 2 433 fondförsäkring 2), MSEK Vinstmarginal nyförsäljning, 13,5 13,4 14,9 12,9 13,1 fondförsäkring, % Resultaträkning (enligt årsredovisningslagen) Resultat efter skatt, inkl -4 298 -4 505 -1 451 1 498 160 verksamheter under avveckling, MSEK Resultat efter skatt, exkl 2 724 -44 666 1 770 332 verksamheter under avveckling, MSEK Vinst per aktie, inkl -4,20 -4,40 -1,42 1,46 0,15 verksamheter under avveckling, SEK 3) Vinst per aktie, exkl 2,66 -0,04 0,65 1,73 0,32 verksamheter under avveckling, SEK 3) 1) Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder. 2) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. 3) Vinst efter skatt efter utspädning. Jämförelsetal 2003 för koncernöversikt KONCERNÖVERSIKT KVARTALSVIS 2003 2003 MSEK Kv 2 Kv 1 Försäljning 1) Fondförsäkring 14 077 12 571 Fondsparande 4 368 3 323 Direktförsäljning fonder 632 1 373 Livförsäkring 253 276 Övriga verksamheter 116 146 Summa försäljning 19 446 17 689 Resultatsammandrag Fondförsäkring (enligt embedded 848 634 value metoden) Fondsparande -54 -68 Livförsäkring 7 32 Övriga verksamheter 50 -7 Koncernens kostnader -177 -135 Operativt resultat 674 456 Finansiella effekter fondförsäkring 499 -283 (enligt embedded value metoden) Jämförelsestörande poster -46 - Rörelseresultat 1 127 173 Övriga jämförelsetal Total årlig nyförsäljning, 2 259 2 073 fondförsäkring 2), MSEK Vinstmarginal nyförsäljning, 13,8 13,5 fondförsäkring, % Resultaträkning (enligt årsredovisningslagen) Resultat efter skatt, inkl -43 127 verksamheter under avveckling, MSEK Resultat efter skatt, exkl -75 177 verksamheter under avveckling, MSEK Vinst per aktie, inkl verksamheter -0,04 0,12 under avveckling, SEK 3) Vinst per aktie, exkl verksamheter -0,07 0,17 under avveckling, SEK 3) 1) Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder. 2) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. 3) Vinst efter skatt efter utspädning. Specifikationer av verksamheter under avveckling Rörelseresultat, 2003 2003 2002 2002 2002 2002 2002 MSEK Kv 2 Kv 1 12 mån Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 American Skandia 125 0 -10 848 -6 718 -2 268 -1 472 -390 Skandia Bank -93 -50 -164 -55 -50 -22 -37 Switzerland Resultat före 2003 2003 2002 2002 2002 2002 2002 skatt, MSEK Kv 2 Kv 1 12 mån Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 American Skandia 125 0 -9 145 -6 545 -1 921 -438 -241 Skandia Bank -93 -50 -164 -55 -50 -22 -37 Switzerland Resultat efter 2003 2003 2002 2002 2002 2002 2002 skatt, MSEK Kv 2 Kv 1 12 mån Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 American Skandia 125 0 -6 853 -4 405 -2 066 -247 -135 Skandia Bank -93 -50 -169 -56 -51 -25 -37 Switzerland ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar