Försäljningen i juni 8,9 miljarder SEK1)

Försäljningen i juni 8,9 miljarder SEK1) Försäljningen under juni månad Försäljningen uppgick till 8,9 (12,4) miljarder SEK. Under maj 2002 uppgick försäljningen till 11,1 miljarder SEK. Den lägre försäljningen jämfört med maj 2002 orsakas av osäkerheten, volatiliteten och den fortsatta nedgången på världens aktiemarknader, vilket leder till en minskad efterfrågan på aktierelaterade produkter, samt av valutakurseffekter. Nyförsäljning fondförsäkring till och med juni Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 21 procent till och med juni jämfört med samma period år 2001. Försäljning till och med juni Försäljningen uppgick till 62,9 (75,6) miljarder SEK. Försäljningen redovisas exklusive inbetalda premier till Skandia Liv om 6,9 (7,7) miljarder SEK. I försäljningen ingår fondförsäkring med 45,3 (51,3) miljarder SEK, fondsparandeprodukter med 15,5 (20,8) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 1,3 (2,6) miljarder SEK. Försäljningen av fondförsäkring i USA uppgick till och med juni till 17,9 (22,2) miljarder SEK och fondsparande till 6,4 (13,5) miljarder SEK. I Storbritannien uppgick försäljningen till 21,2 (22,6) miljarder SEK. I Sverige uppgick SkandiaLinks försäljning till 5,4 (6,1) miljarder SEK. Försäljningen på marknaderna utanför USA, Storbritannien och Sverige uppgick till 10,4 (8,4) miljarder SEK. Jämfört med de genomsnittliga valutakurser som gällde för helåret 2001 har försäljningen till och med juni minskat med cirka 2 procent på grund av valutakursförändringar. I känslighetsanalysen i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2002 beskrivs att en procent ökning/minskning i de för Skandia relevanta aktieindexen påverkar resultatet med +/- 188 MSEK. I Skandias årsredovisning för 2001, liksom i tidigare årsredovisningar, finns förutom en känslighetsanalys även en riskanalys för verksamheten. Den 31 juli 2002 kommer Skandia att ge information om finansiella effekter och den påverkan som dessa har haft på rörelseresultatet under första halvåret 2002. De finansiella effekterna orsakas främst av förändringar på de finansiella marknaderna under perioden. Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 8 augusti 2002. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Definitioner försäljning Försäljning Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. Nyförsäljning Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2002 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Försäljning per 2002 2001 månad Januari 10,6 12,6 Februari 9,7 11,7 Mars 10,7 13,6 April 11,9 12,9 Maj 11,1 12,4 Juni 8,9 12,4 Delsumma 62,9 75,6 Juli 10,6 Augusti 9,6 September 8,3 Oktober 9,5 November 9,4 December 10,8 Totalt 133,8 Jämförelsetalen för 2001 har omräknats med hänsyn till försäljningen av delar av fondverksamheten inom Skandia Asset Management till Den norske Bank. Storbritannien avser verksamheter med säte i Storbritannien och inkluderar därmed även Royal Skandia, filialerna i Finland och Norge samt försäljningen av produkten Critical Illness i Tyskland. 1) Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. Valut 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 a- 30 31 31 31 30 31 31 kurse juni maj mar dec juni maj mar r SEK EUR Balansdags 9,08 9,10 9,04 9,33 9,22 9,13 9,15 kurs EUR Genomsnitt 9,14 9,16 9,14 9,29 9,08 9,04 9,00 skurs GBP Balansdags 14,0 14,2 14,7 15,3 15,3 15,29 14,8 kurs 1 5 5 2 1 2 GBP Genomsnitt 14,7 14,8 14,9 15,0 14,6 14,51 14,2 skurs 3 5 8 1 9 2 USD Balansdags 9,19 9,74 10,3 10,5 10,8 10,77 10,3 kurs 6 8 9 9 USD Genomsnitt 10,1 10,3 10,5 10,4 10,2 10,03 9,74 skurs 8 4 1 3 6 JPY Balansdags 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,091 0,08 kurs 7 8 8 1 7 3 JPY Genomsnitt 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,084 0,08 skurs 9 9 9 6 5 3 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar