Försäljningen i september 8,4 miljarder SEK 1)

Försäljningen i september 8,4 miljarder SEK 1) ) Försäljningen under september månad Försäljningen uppgick till 8,4 miljarder kronor, att jämföra med 9,7 miljarder kronor under augusti 2001. Eftersom börserna i USA var stängda under närmare en vecka i september kunde ingen handel bedrivas i fonder som innehåller amerikanska aktier, vilket påverkade försäljningen negativt på flertalet av våra marknader. Nyförsäljning fondförsäkring till och med september Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 19 procent jämfört med samma period året innan. Nyförsäljningen utanför USA ökade med 2 procent tack vare en högre andel av fondförsäkring med årlig premie. Försäljningen till och med september Skandias försäljning uppgick till och med september till 106,9 (157,9) miljarder SEK. Försäljningen redovisas exklusive inbetalda premier till Skandia Liv om 10,9 (9,1) miljarder SEK samt inflöden inom diskretionär förvaltning för Skandia Asset Management. I försäljningen ingår fondförsäkring med 71,8 (108,8) miljarder SEK, fondsparandeprodukter 2) ) med 27,9 (43,5) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 6,0 (4,7) miljarder SEK. USA Försäljningen av fondförsäkring i USA uppgick till och med september till 3,0 (6,9) miljarder USD och fondsparande till 1,7 (3,3) miljarder USD. Övriga marknader I Storbritannien uppgick försäljningen till 2,1 (3,0) miljarder GBP. I Sverige uppgick SkandiaLinks försäljning till 8,1 (8,1) miljarder SEK. Försäljningen på New Markets uppgick till 12,5 (12,5) miljarder SEK. Försäljningen januari till och med september, omräknat till genomsnittliga valutakurser, påverkades positivt av valutakursförändringar med 10,3 miljarder SEK. För att på ett rättvisande sätt kunna periodisera intäkter och kostnader tillämpar Skandia sedan 1989 Embedded value för såväl affärsstyrning som extern rapportering enligt koncernöversikten. I årsredovisningen för år 2000 beskrivs Skandias resultatmätning och i känslighetsanalysen redogörs för hur olika faktorer påverkar resultatet. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod mycket stor inverkan på nuvärdet av framtida vinster. I känslighetsanalysen i halvårsrapporten beskrivs att en procent ökning/minskning på aktiemarknaden påverkar resultatet med +/- 213 MSEK. Inför delårsrapporten kommer Skandia den 18 oktober 2001 att publicera hur de för Skandia relevanta aktieindexen har utvecklats till och med tredje kvartalet 2001. Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 1 november 2001. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Definitioner försäljning Försäljning Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. Nyförsäljning Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2001 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Bilaga: Försäljning per månad och valutakurser 2001 och 2000 Försäljning per Försäkring Direktförsä Totalt månad och ljning (miljarder SEK) fondsparand fonder e 2001 Januari 12,3 0,7 13,0 Februari 11,6 0,4 12,0 Mars 13,3 0,4 13,7 April 12,2 0,9 13,1 Maj 12,0 1,0 13,0 Juni 11,5 1,5 13,0 Juli 10,4 0,6 11,0 Augusti 9,5 0,2 9,7 September 8,1 0,3 8,4 Totalt 100,9 6,0 106,9 Försäljning per Försäkring Direktförsä Totalt månad och ljning (miljarder SEK) fondsparan fonder de 2000 Januari 16,7 0,7 17,4 Februari 18,7 0,4 19,1 Mars 23,9 0,6 24,5 April 18,5 0,5 19,0 Maj 17,4 0,4 17,8 Juni 15,3 0,4 15,7 Juli 14,1 0,5 14,6 Augusti 14,6 0,6 15,2 September 14,0 0,6 14,6 Delsumma 153,2 4,7 157,9 Oktober 15,5 1,5 17,0 November 14,9 1,6 16,5 December 14,0 1,5 15,5 Totalt 197,6 9,3 206,9 Valut 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 a- 30 31 30 31 30 31 30 Kurse sept aug juni dec sept aug juni r SEK EUR Balansdags 9,72 9,49 9,22 8,86 8,52 8,43 8,41 kurs EUR Genomsnitt 9,22 9,16 9,08 8,45 8,39 8,39 8,39 skurs GBP Balansdags 15,6 15,1 15,3 14,2 14,1 13,7 13,3 kurs 8 6 1 2 6 3 8 GBP Genomsnitt 14,9 14,8 14,6 13,8 13,7 13,6 13,7 skurs 1 1 9 6 1 9 0 USD Balansdags 10,6 10,4 10,8 9,54 9,68 9,44 8,81 kurs 7 5 9 USD Genomsnitt 10,3 10,3 10,2 9,17 8,92 8,87 8,73 skurs 7 3 6 JPY Balansdags 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 kurs 0 8 7 3 0 9 3 JPY Genomsnitt 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 skurs 6 5 5 5 3 2 2 Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. Inkluderar diskretionär förvaltning i Spanien med 1,0 (0,7) miljarder SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00270/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar