Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt kallas till ordinarie bolagsstämma. Rösträtten vid stämman utövas i sin helhet av fullmäktige. Kunder i Skandias traditionella livbolag inbjuds att delta.

Datum: Torsdagen den 4 maj 2017, kl. 16.00. Vi rekommenderar att du är på plats senast 15.45.
Plats:
Skandiasalen i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm.

Anmälan:
Kunder i Skandias traditionella livbolag och andra kunder som vill delta vid bolagstämman ska anmäla sig senast onsdagen den 26 april 2017 och erbjuds att delta i mån av plats. Anmälan sker antingen via www.skandia.se/stamma eller på telefon 0771-27 17 00. På sajten finns också länk till kallelsen i sin helhet och övrigt stämmomaterial.

Ärenden:

1. val av ordförande och sekreterare vid stämman;

2. justering av röstlängden;

3. godkännande av dagordning;

4. val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;

5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst;

6. anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen;

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

10. fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas vid stämman;

11. bestämmande av arvoden till styrelse och revisor;

12. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;

13. val av revisor;

14. anmälan om val av fullmäktige;

15. fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige;

16. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman;

17. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;

18. val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;

19. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;

20. val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;

21. beslut om bolagets ägarinstruktion;

22. beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare; samt

23. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

För ytterligare information:
Pontus Haag, Presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.se

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera