Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt kallas till ordinarie bolagsstämma. Rösträtten vid stämman utövas i sin helhet av fullmäktige. Kunder i Skandias traditionella livbolag inbjuds att delta.

Datum: Torsdagen den 4 maj 2017, kl. 16.00. Vi rekommenderar att du är på plats senast 15.45.
Plats:
Skandiasalen i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm.

Anmälan:
Kunder i Skandias traditionella livbolag och andra kunder som vill delta vid bolagstämman ska anmäla sig senast onsdagen den 26 april 2017 och erbjuds att delta i mån av plats. Anmälan sker antingen via www.skandia.se/stamma eller på telefon 0771-27 17 00. På sajten finns också länk till kallelsen i sin helhet och övrigt stämmomaterial.

Ärenden:

1. val av ordförande och sekreterare vid stämman;

2. justering av röstlängden;

3. godkännande av dagordning;

4. val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;

5. fråga om stämman blivit behörigen utlyst;

6. anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw samt föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen;

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

10. fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas vid stämman;

11. bestämmande av arvoden till styrelse och revisor;

12. val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande;

13. val av revisor;

14. anmälan om val av fullmäktige;

15. fastställande av ersättning till ledamöter i fullmäktige;

16. val av fullmäktiges ordförande och två vice ordförande (fullmäktiges presidium) för tid efter stämman;

17. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;

18. val av ledamöter i valberedningen till styrelse- och revisorsval;

19. bestämmande av arvode till ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;

20. val av ledamöter i valberedningen till fullmäktigeval;

21. beslut om bolagets ägarinstruktion;

22. beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare; samt

23. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

För ytterligare information:
Pontus Haag, Presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.se

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera