Skandia: Reviderat förslag om stock option-program

Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 25 00 Telefax 08-788 23 80 www.skandia.se Besök: Sveavägen 44 Skandias styrelse lägger fram reviderat förslag om stock option-program Skandias styrelse har idag beslutat att till den ordinarie bolagsstämman den 5 april 2000 lägga fram ett reviderat förslag till stock option- program för koncernens medarbetare. Programmet, som vänder sig både till ledande befattningshavare och övriga medarbetare, bygger på utgivandet av fristående köpoptioner ("stock options") från en för ändamålet inrättad trust. Tekniskt sker det genom en riktad nyemission till trusten av skuldebrev förenade med teckningsoptioner. Trusten ställer samtidigt ut stock options till berörda medarbetare. Vid utnyttjandet av stock options kommer trusten att nyteckna aktier för vidare överlåtelse till med- arbetarna. Enligt programmet kommer tilldelning av stock options att ske årligen under tre år (2000-2002). Det föreslagna programmet innebär att i princip alla medarbetare årligen kommer att tilldelas stock options utan vederlag. Varje sådan stock option korresponderar mot en teckningsoption avseende en ny Skandiaaktie. Om anställningen består efter ett år kommer varje stock option att kunna användas för förvärv av en Skandiaaktie till en kurs motsvarande den som gällde då optionerna tilldelades. Denna del av programmet kommer att omfatta högst 3.000.000 stock options under treårsperioden. Löptiden för dessa optioner blir tre år och tre månader. Ledande befattningshavare omfattas inte av den generella tilldelningen av stock options, utan kommer i stället att tilldelas stock options utan vederlag efter en årlig individuell bedömning. För att kunna utnyttja dessa stock options och få del av Skandiaaktiens värdetillväxt kommer att krävas att anställningen består efter tre år. Tilldelningen till ledande befattningshavare kommer att baseras bl.a. på lokala marknadsför- utsättningar. Merparten av optionerna kommer att tilldelas internationellt verksamma nyckelmedarbetare. Denna del av programmet kommer att omfatta högst 19.500.000 stock options under treårsperioden. Löptiden på dessa optioner blir sju år. Avsikten är att Skandias VD och koncernchef Lars- Eric Petersson skall tilldelas 75.000 stock options för år 2000. Totalt avses högst 24.000.000 stock options tilldelas under treårsperioden (före den av styrelsen idag föreslagna fondemissionen), varav en mindre del reserveras för täckande av vissa kostnader, främst arbetsgivaravgifter, som är förenade med programmet. Utnyttjas alla optioner kommer antalet aktier att öka med sammanlagt ca 4,5 procent. Vid en värdetillväxt på Skandiaaktien under tre år på 25 procent per år kommer värdeöverföringen till medarbetarna för ett års tilldelning att uppgå till knappt 0,8 procent. Till sin tekniska konstruktion överensstämmer det nya programmet med det som föreslogs till en extra bolagsstämma den 27 januari. Denna stämma ställdes in, sedan det visat sig att vissa svenska institutioner behövde mer tid för att överväga förslaget. Det reviderade förslag som nu läggs fram innehåller färre stock options. Detta har bl.a. uppnåtts genom att den reserv för eventuella strukturaffärer som fanns med i det tidigare förslaget utgått. Vidare har löptiden för optionerna kortats. I en kommentar säger Skandias styrelseordförande Lars Ramqvist: "Konkurrenskraftiga och marknadsmässiga belönings- och incitamentsprogram blir allt mer nödvändiga i alla företag, särskilt i kunskapsföretag som Skandia. Genom det föreslagna stock option-programmet blir det möjligt att erbjuda ett marknads- och konkurrenskraftigt program för koncernens nyc- kelmedarbetare och då inte minst de som är internationellt verksamma. Ut- formningen av programmet gör också att medarbetarna och aktieägarna kommer att ha samma mål i form av god värdetillväxt på Skandiaaktien. Det ursprungliga förslaget fick ett mycket gott mottagande av Skandias utländ- ska aktieägare. Genom de förändringar som nu genomförts bör det reviderade programmet kunna accepteras också av Skandias svenska institutionella ägare." En närmare information om det föreslagna stock option-programmet kommer att sändas ut till Skandias aktieägare tillsammans med kallelsen till bolagsstämman. Tekniskt innebär den föreslagna emissionen av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier i Försäkringsaktiebolaget Skandia att tre skuldebrev emitteras till trusten. Vart och ett av skuldebreven förenade med 8.000.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier med en löptid till 2007, 2008 resp. 2009. Teckningskursen för de nya aktierna kommer att motsvara Skandiaaktiens börskurs veckan efter kvartalsrapporten för första kvartalet 2000 resp. veckan efter bokslutskommunikén för 2000 och 2001 Närmare upplysningar: Birgitta Hammarström, presschef Skandia, tfn 08-788 27 55, 070-378 27 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar